پیام آقای ابوالحسن بنی‌صدر به کارگران ایران به مناسبت اول ماه مه

کارگران عزیزم

   وضعیتی که شما در آن زندگی می‌کنید، در طول زمان، از بدT بدتر شده‌است. در سال جدید بازهم بدتر می‌شود. تشدید تحریم را مافیاهای نظامی – مالی نه فرصتی برای پایان بخشیدن به تجاوزها به حقوق شما که فرصتی برای دورزدن «قانون کار» و مقررات ظالمانه می‌گرداند: ناچیز کردن دستمزدها و پرداختن آنها با تأخیر، بی‌ثبات‌تر کردن کار، بی‌کاری روزافزون، تهدید شدن به اخراج و پیوستن به جمعیت عظیم بیکاران و سرکوب همه روزه.

   پیشاروی این وضعیت، نقد راه‌کارها باید کار اول باشد. در جهان امروز، صاحب امتیازان جهت مبارزه را که از «پایین» به «بالا» بود، به از بالا به پایین تغییر داده‌اند. نمایان‌ترین جهت‌یابی جدید، رابطه کارگر با بی‌کار است. بی‌کاران، هم وسیله تهدید کارگران شده‌اند و هم کارگران وجود آنها را خطری برای خود می‌بینند. حال این‌که همسو شدن مجموع نیروی کار، از با کار و بی‌کار، در ایران و در هر جامعه‌ای، در جا، وضعیت را تغییر می‌دهد و زبان فریب گرایشهای افراطی تبهکار رابی‌اثر می‌کند.

 

کارگران عزیزم

     شما زحتمکشان هستید که نباید عمل به حقوقی را به تأخیر بیاندازید که ذاتی حیات انسان و ذاتی حیات او بمثابه شهروند هستند. هرگاه در سطح جامعه کارگری، رابطه‌ها را با این حقوق تنظیم کنید، برای مثال، رابطه‌ها را با حق دوستی تنظیم کنید و با یکدیگر دوست شوید، پیوند شما مستحکم می‌شود و جنبشهای پراکنده به جنبش عمومی کارگری تحول می‌یابند. هرگاه کار را با ایجاد هسته‌ها، یعنی گروه‌های کوچک، آغاز کنید که اعضای آن یکدیگر را می‌شناسند و به یکدیگر اطمینان دارند، هسته‌های حقوند توانا به زیست طولانی پدید می‌آیند و سازمانهای سرکوب رﮊیم را از سرکوب جنبش اعتراضی ناتوان می‌کنند.

   پس از آن‌است که شما می‌توانید، در خود، بمثابه نیروی محرکه تحول در جامعه بنگرید. بمثابه نیروی محرکه تحول، توانایی واقعی همسویی با دیگر نیروهای محرکه تحول را پیدا می‌کنید. هرگاه معلمان و دانشجویان و زنان و دهقانان و کارکنان مورد ستم دولت نیز به حقوند گشتن و تنظیم رابطه‌های میان خود با حقوق روی بیاورند تا که پیوندها مستحکم بگردند، جنبش همگانی برای تحولی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پایدار، با رشد بر میزان عدالت اجتماعی، ممکن می‌شود.

کارگران ایران، کارگران جهان!

زمان، زمان بازنگرش در خود، بمثابه انسان حقوند، بمعنای برخوردار از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت است. آن نگاه منفی و ترسان به حقوق، به خاطر تعریف نادرست حق و عنوان حق بخشیدن به امتیاز اقلیت صاحب امتیاز بود و هست. تعریف را که راست ‌کنیم، حق، امتیاز و تبعیض زدا می‌شود. قانون اساسی بر پایه حقوق پنج‌گانه، حاصل کوشش یک عمر با هدف برخوردار شدن همگان از حقوق و امکانهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی برخورداری از این حقوق است. این قانون اساسی بکار آینده‌ای که باید بسازید، می‌آید. وقت برخاستن به عمل است.

ابوالحسن بنی‌صدر

اول ماه مه ۲۰۱۹ برابر ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter