پیام ابوالحسن بنی صدر به کارگران بمناسبت روز کارگر

 

جهت شنیدن پیام لطفا اینجا را کلیک کنید

کارگران عزیزم،
 
بجا می‌بینم یک چند از واقعیت های جهان امروز را خاطر نشان کنم:
 
١. واقعیت اول این‌ است که در ایران و در همه دیگر کشورهای جهان– هر چند در شماری از آنها نارضایی بسیار کمتر از نارضایی در کشورهای استبداد زده‌ است-، نارضایی افزایش می‌ یابد. اما، در برابر، در ناراضیان میل به جنبش کاهش می‌ یابد.
 
٢. واقعیت دوم این‌ است که در ایران احساس نا امنی و ترس از بیکاری و فقر از کشورهای استبداد زدۀ دیگر بسیار شدید‌تر است. این نا امنی و ترس، پدیده‌ ای جهانی گشته‌ است. طرفه اینکه نا امنی و ترس را قدرتمدارها ایجاد می‌ کنند و قشرهای مردمی به قدرتمدارهایی پناه می‌ برند که زبان فریب شان درازتر است!
 
٣. واقعیت سوم این‌ است که در ایران، در طول ۵۸ سال، با صدور نفت و گاز و ثروت های دیگر و کالاها، ۲۰۰۰ میلیارد دلار، سرمایه حاصل شده‌ است. اگر چین با سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیارد دلار، صاحب اقتصاد امروز خود شده‌ است، دو رژیم استبدادی و وابستۀ پهلوی و ملاتاریا، با خرج این سرمایۀ عظیم، فقر را گسترش داده و ایران را بیابان کرده‌ اند. بزرگی رقم به شما می‌ گوید، استبدادِ زیر سلطه، چه اندازه سوخت بر است. از این استبداد، جز تخریب نیروهای محرکه ساخته نمی‌ شود؛
 
۴. واقعیت چهارم این‌ است که استعدادها از ایران مهاجرت می‌ کنند و سرمایه‌ هایی که رانت‌ خواران از آن خود می‌کنند، نیز، از ایران فرار می‌ کنند. و
 
۵. واقعیت پنجم این‌است که اقتصاد ایران مصرف محور و رانت محور است. بدین‌خاطر شهروندان بیشتر از راه فعالیت‌ های تخریبی، درآمد بدست می‌ آورند و استعداد‌های شما کارگران و قشرهای مردمی جامعه و دیگر نیروهای محرکه، تخریب می‌ شوند.
 
هرگاه در این ۵ واقعیت بیاندیشید، علت سه واقعیت پسین را، از جمله، در دو واقعیت اول و دوم می‌ یابید. پس، شما کارگران ایران باید از خود بپرسید،
 
● چرا با وجود مشقت بارتر شدن زندگی و افزایش نارضایی، میل به جنبش کاهش می‌ یابد؟ پاسخ پرسش را شما بهتر از هر کس دیگر می‌ توانید بدهید. زیرا شما در شمار قربانیان اولِ وضعیتی هستید که بطور مدام، بدتر می‌ شود. با وجود این، پاسخ خود را به این پرسش با شما در میان می‌ گذارم: نارضایی وقتی با احساس نا امنی و ترس همراه شود و اندیشۀ راهنمایی در سر، انگیزه پدید نیاورد، ناراضیان را فعل‌ پذیر تر می‌‌ گرداند. جهان امروز گرفتار بن‌ بست اندیشۀ راهنما است. از آنجا که اندیشۀ راهنما، انگیزه را  ایجاد می‌ کند، ناتوانیش در ایجاد انگیزه، سبب فلج عمومی می‌ شود.
 
● در بارۀ واقعیت دوم، جامعه شناسان و روانشناسان تحقیق‌ های گسترده انجام داده و حاصل کار آنها این‌ است:
 
- نتیجۀ تحقیق ۵۰ جامعه شناس در ۵۰ کشورِ دارایِ دموکراسی، از جمله، این‌ است که کارگران و دیگر قشرهای مردمی، از چپ روی‌ گردان شده و به اقتدارگرایان رأی می‌ دهند؛
 
- حاصل کار گروه‌ های روانشناس این‌ است که مردمان، از جمله قشرهای مردمی، به میزانی که احساس نا امنی و ترس می‌ کنند، به اقتدارگرایان پناه می‌ آورند. زیرا گمان می‌ برند، قدرت از آنها در برابر خطرها، نگهبانی می‌ کند.
 
محققانِ جامعه شناس، علتی که بن‌ بست اندیشۀ راهنما است را خاطر نشان می‌ کنند. راستی این‌ است که وقتی اندیشۀ راهنما، انگیزه پدید نمی‌ آورد، خلاء انگیزه را احساس نا امنی و ترس، و تمایل به حمایت طلبی از زور، پر می‌ کند. چنان می‌ شود که کارگران و قشرهای مردمیِ دیگر، به بهره‌ کشان و نا امنی آفرینان و ترس آفرینان، پناه می‌ برند.
 
اینک بر شما است که حقوقِ ذاتیِ حیات خویش را بشناسید، حقوق پنجگانه (حقوق انسان، حقوق شهروندی او، حقوق ملی، حقوق طبیعت، و حقوق هر کشور بمثابۀ عضو جامعه جهانی) را بشناسید، حقوند بگردید تا انگیزه‌ مند شوید و شجاعت برخاستن برای تغییر نظام اجتماعی زیرسلطه را بازیابید.
 

پیام آقای ابوالحسن بنی صدر به کارگران ایران، بمناسبت روز جهانی کارگر

فایل تصویری

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

کارگران عزیزم

وضعیتی که در آن هستید را این رقمها گزارش میکنند:

 روزانه بیش از ۸۰۰ کارگر اخراج میشوند و ماهانه ۲۵ هزار تن. از فروردین ۱۳۹۷ تا اواسط فروردین ۱۳۹۷، ۳۰۰ هزار کارگر اخراج شدهاند؛

 ۸۵ درصد بنابر کمترین برآورد و ۹۷ در صد، بنابر قول دبیر اتحادیه کارگران، تحت قراردادهای موقت، مشغول بکارند، یعنی ۱۲ میلیون از ۱۳ میلیون جمعیت کارگران ایران فاقد امنیت شغلی هستند و اقتصاد ایران رانت و مصرف محور است؛

 ۸۰ درصد کارگران ایران دستمزد ماهانهای کمتر از ۱میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میگیرند. آنهم در کشوری که، در مرکز آن، خط فقر، 3 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. طرفه اینکه همان مزد ناچیز نیز به موقع به کارگران پرداخت نمیشود؛

 سهم کار از بهای واحد کالا، تنها ۶ درصد است. یعنی بهرهکشی از کارگران اندازه نمیشناسد؛

 ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کشور خوابیدهاند؛

 بی‌‌کاری نه در کاهش که در افزایش است. «وزیر» کشور (در ۱ مهر ۱۳۹۶) گفتهاست: در بعضی شهرها، میزان بیکاری ۶۰ درصد است. بنابر آمار حکومت که واقعی نیستند، ۲۵ درصد جوانان زیر ۲۹ سال، بیکار هستند. در پائیز ۱۳۹۶، مرکز آمار ایران، جمعیت فعال اقتصادی کشور را ۵/ ۲۶ میلیون نفر اعلام کردهاست. بر فرض صحت رقم، یعنی بقیه جمعیت ایران، در تولید، نقشی ندارند. تازه از این ۲۶.5 میلیون نفر نیز، ۵۰.1 درصد در «خدمات» مشغولند. بدینسان، ترکیب شاغلان می‌‌گوید اقتصاد کشور مصرف محور است. با توجه به این واقعیت ۱۷ درصد شاغلان دهقانانند، پس شمار کارگران صنعتی، نمیتواند ۱۳ میلیون باشد!؟

 اینک دیگر برهمگان روشن است که در سطح جهان نیز، نظام سرمایه داری، بیکار برهم میافزاید. بی کاری، مسئلهای از مسائل بزرگ همه جامعهها است و فشار بیکاران را سرمایه داری دست آویز کاستن از سهم کار از ارزشی کرده است که کار تولید میکند.

کارگران ایران!

شما در شمار جمعیت بزرگی از ایرانیان هستید که نیازهای اولیه آنها ، غذا و مسکن و بهداشت و تعلیم و تربیت و محیط زیست سالم، به اندازه  برآورده نمیشوند. پس، با وجود این وضعیت، نباید اجازه دهید، با شما، زبان فریب بکاربرند: در حقیقت، نابرابریهای روز افزون، یکی از پویائیهای رابطه مسلط  زیر سلطه، در سطح رابطه کشورها بایکدیگر و در سطح هر جامعه هستند. به سخن روشن، این زور است که نابرابری ایجاد میکند و زور باوران، زبان فریب بکار میبرند وقتی همان زور را عامل از میان برداشتن نابرابریها تبلیغ میکنند. طی قرون، زبان فریب کوشیدهاست بباوراند که قدرت وسیلهای است که باید از آن زحمتکشان کرد تا نابرابری و خشونت و فقر از میان برخیزد. دروغ گفتهاند و دروغ میگویند زیرا قدرتی که خود نابرابری و خشونت و فقر بر هم میافزاید، ممکن نیست بتواند آنها را از میان بردارد. دروغ است که قدرت دست به دست میشود، حقیقت ایناست که قدرت آلتهای خود را عوض میکند. تاریخ دراز ایران میگوید قشرهای زحمتکش همواره میدانستهاند که استبداد فقر و خشونت میافزاید. میدانسته اند به میزانی که مستقل تر و آزاد تر هستند، از نابرابریها و خشونتها کاسته میشود. لذا، از مرامهای مروج زورمداری چشم برباید بست و بر مرام استقلال و آزاد چشم باید گشود که در طول تاریخ ایران، مرام زحمتکشان ایران بودهاست. در این مرام است که عدالت تمیز حق از ناحق و عدالت اجتماعی برخورداری همگان از حقوق خویش، از جمله حق کار و برآورده شدن نیازها، تعریف جستهاست.

زنان و مردان کارگر!

همواره ایرانیان، در مرام استقلال و آزادی که روش زیست حقوقمند برمیزان عدالت اجتماعی است، با یکدیگر متحد شدهاند، تغییر کردهاند و سرنوشت خود را تغییر دادهاند. در ایران امروز و نیز در هیچ کشور دیگری، بدون هم گرائی نیروهای فعال جامعه، کارگران، دهقانان، پیشه وران، زنان و دانشجویان و معلمان و نیز قشرهای وسیعی از کارکنان دولت، نمیتوان از استبداد آسود و جامعه ای با نظام اجتماعی باز یافت که، در آن، هر شهروند بتواند مجموعهای از کارها داشته باشد و همگان در کار باشند و رشد کنند. زمان آن است که، در سطح کشور، هستههای همیاری، بنابراین، زیست در استقلال و آزادی، پدید آیند تا که بافتی که این هستهها در سطح کشور پدید میآورند، استبداد را از ایران بزداید.

ابوالحسن بنیصدر

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

خامنه ای با بحران سازی هایش عاقبت ، تهدید به جنگ را به خود جنگ تبدیل می کند- رادیو فرانسه

سپاه پاسداران حمایت تسلیحاتی از حوثی های یمن را تکذیب می‌کند و دولت ریاض با رد این ادعا بار دیگر موشک پراکنی های حوثی های یمن را به روی عربستان اقدام جنگی جمهوری اسلامی ایران علیه خود خواند و هشدار داد که پاسخ این تجاوز را در زمان مقتضی خواهد داد. حالا کم‌کم جبهۀ مخالفان حمایت حکومت ایران از حوثی های یمن از منطقه نیز فراتر رفته و قدرت های غربی را دربرگرفته است. چرا سپاه پاسداران با درگیر کردن خود در جنگ های نیابتی در منطقه ای سرنوشت ایران را بیش از پیش به جنگ های خطرناک گره زده و موجودیت کشور را به خطر انداخته است؟

ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سئوال و سئوال های دیگر از جمله گفته است : اقدام های برونمرزی سپاه پاسداران و سلطۀ آن بر سیاست منطقه ای و خارجی کشور ناشی از ماهیت رژیمی است که از بدو تأسیس تا امروز در بحران و بحران سازی بیرونی زیسته و در تعادل ناپایدار ناشی از این بحران ها به حیات خود ادامه داده است، هر چند بهای گزاف این بحران سازی دائمی را مردم ایران پرداخته و می پردازند. ابوالحسن بنی صدر در جای دیگری از سخنانش افزوده است که این رویه، اما، همیشگی نیست و تهدید جنگ می تواند عاقبت به وقوع خود جنگ بیانجامد، هر چند در مورد ایران تهدید دائمی جنگ بعضاً از خود جنگ خطرناکتر بوده است زیرا، نخستین پی آمد تهدید جنگ طی چهار دهۀ اخیر عدم ورود سرمایه های خارجی به کشور بوده است... مصاحبه رادیو فرانسه با آقای بنی صدر .چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷

 

فایل صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

خامنه ای با بحران سازی هایش عاقبت ، تهدید به جنگ را به خود جنگ تبدیل می کند- رادیو فرانسه

سپاه پاسداران حمایت تسلیحاتی از حوثی های یمن را تکذیب می‌کند و دولت ریاض با رد این ادعا بار دیگر موشک پراکنی های حوثی های یمن را به روی عربستان اقدام جنگی جمهوری اسلامی ایران علیه خود خواند و هشدار داد که پاسخ این تجاوز را در زمان مقتضی خواهد داد. حالا کم‌کم جبهۀ مخالفان حمایت حکومت ایران از حوثی های یمن از منطقه نیز فراتر رفته و قدرت های غربی را دربرگرفته است. چرا سپاه پاسداران با درگیر کردن خود در جنگ های نیابتی در منطقه ای سرنوشت ایران را بیش از پیش به جنگ های خطرناک گره زده و موجودیت کشور را به خطر انداخته است؟

ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سئوال و سئوال های دیگر از جمله گفته است : اقدام های برونمرزی سپاه پاسداران و سلطۀ آن بر سیاست منطقه ای و خارجی کشور ناشی از ماهیت رژیمی است که از بدو تأسیس تا امروز در بحران و بحران سازی بیرونی زیسته و در تعادل ناپایدار ناشی از این بحران ها به حیات خود ادامه داده است، هر چند بهای گزاف این بحران سازی دائمی را مردم ایران پرداخته و می پردازند. ابوالحسن بنی صدر در جای دیگری از سخنانش افزوده است که این رویه، اما، همیشگی نیست و تهدید جنگ می تواند عاقبت به وقوع خود جنگ بیانجامد، هر چند در مورد ایران تهدید دائمی جنگ بعضاً از خود جنگ خطرناکتر بوده است زیرا، نخستین پی آمد تهدید جنگ طی چهار دهۀ اخیر عدم ورود سرمایه های خارجی به کشور بوده است... مصاحبه رادیو فرانسه با آقای بنی صدر .چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷

 

فایل صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

پیام آقای بنی صدر بمناسبت نوروز باستانی و ملی کردن صنعت نفت(۹۷) - رادیو عصر جدید

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای ابوالحسن بنی صدر

جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

پیام آقای بنی صدر بمناسبت نوروز باستانی و ملی کردن صنعت نفت(۹۷)

بنی صدر : نوروز میگوید که ایرانیان بانی تجدد طلبی در جهان بودند 

با تبریک نوروز باستانی و ملی کردن صنعت نفت بشما هموطنان عزیز خاطر نشان میکنم که نوروز و روزهای تاریخی تنها به این جهت که وجدان تاریخی ما را به روز میکنند و فعال نگه میدارند ارزشمند نیستند ، بدین خاطر که با ما سخن میگویند و بما میگویند چه وقت توانا میشویم و چه وقت ناتوان میگردیم  اهمیت ویژه دارند ، برای مثال نوروز و ملی کردن صنعت نفت بما میگویند آنروز  روز ایران نو میشود ، آنروز تجدد واقعیت پیدا میکند که یک امر واقع مستمر که روابط قوا است  که امر بندگی قدرت است  که اطاعت از اوامر و نواهی قدرت است  که استبداد زدگی است  پایان بپذیرد و جای خود را به حقوقمداری  به حقوقوندی  به عمل به حقوق و رابطه ها را رابطه حق با حق کردن بسپارد ،

ایران در استبداد وابسته و تحت سلطه بیگانه بود ، جنبش ملی کردن صنعت نفت روز ایران را نو کرد بلحاظ اینکه این جنبش به مردم ایران امکان داد استقلال و آزادی را باز بیابند ، هرگاه در این روز تامل کنیم ، سخن نوروز را بشنویم ، سخن ملی شدن صنعت نفت را بشنویم ، بما میگوید که هر زمان سه خواست تاریخی مردم ایران در یک بیان ، در یک اندیشه راهنما گفته شدند و ایرانیان برای تحقق آنها به عمل برخاستند ، روز ایران نو میشود ، تجدد واقعی هم همین است ، نوروز میگوید که ایرانیان بانی تجدد طلبی در جهان بودند اما نه آن تجدد گرایی که یک قدرتی با یک قدرت دیگر جانشین بشود ، این برخود افزودن ویرانی بر ویرانی است ، به تجدد  قدرت مدارانه غرب که به جهان تحمیل شده است تامل کنید ، عقل متجدد نمیشود وقتی قدرتمدار است ، متجدد میشود وقتی حقوقمدار است ، وقتی خودانگیخته است از استقلال و آزادی برخوردار است ، آن سه خواست تاریخی یکی عدالتخواهی است که همراه است بااستقلال و  آزادی ، همراه است با ...رادیو عصر جدید . جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

فایل صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

فایل تصویری

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید