صوتی

شبه حقیقت سازی ها برای جهت بخشی به افکار عمومی/ سلسله بحث های ابوالحسن بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری

جهانیان امروز با نتایج پرشمار دروغهایی روبرو هستند که زمانی حقایق مسلم باورانده می‌ شدند. هم اکنون نیز، همه روز، «شبه حقیقت» ها ساخته و بکار جهت بخشیدن به «افکار عمومی» بکار می‌ روند.اگر انسانیت با وضعیتی روبرو است که حاصل باور به دروغ‌ هایی است که حقایق مسلم باور کرده بود، از جمله بدین خاطر است که جریان‌ های آزاد اندیشه‌ ها و دانش‌ ها و فن‌ ها و داده‌ ها و اطلاع‌ ها برقرار نبوده‌ اند. مردم جهان ویژگی‌ های اندیشه و دانش راست را نمی‌ شناخته‌ اند و هنوز نیز نمی‌ شناسند. ویژگی‌ های زبان آزادی را نمی‌ شناختند و هنوز نیز نمی‌ شناسند. انواع سانسورها برقرار بوده‌ اند و هستند. از اینرو، شناسایی ویژگی‌ ها اهمیتی به تمام دارد. چرا که رشد، که زمانی اسطوره شد و اینک اهل دانش می‌ گویند اسطوره شکسته‌ است، رشد قدرتی که سرمایه است، همچنان جانشین رشد انسان و آبادانی طبیعت است. قدرت که رابطه‌ ای است و ترکیبی از نیروهای محرکه، که در این رابطه بکار می‌ رود، در همه جای جهان، جباری است که بطور روز افزون، زندگی را ویران می‌ کند. از اینرو، کار اول دانش، دروغ‌ زدایی به یمن شناساندن ویژگی‌ های راست است.

 

جهت شنیدن صدا لطفا اینجا را کلیک کنید

 

جهت دیدن لطفا اینجا را کلیک کنید

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter