کتابها

Abolhassan Banisadr: Dignity in the 21st Century

این کتاب را دانشگاه لانکشایر و کمیسیون اتحادیه اروپا و بنیاد بین‌المللی که به ترویج کرامت انسان می‌پردازد و استادان دانشگاه‌ها ارج نهاده‌اند. آن‌را کوشش گسترده در تحقیق بین‌المللی در باره اخلاق و نمونه‌ای موفق از گفتگوی فرهنگها دانسته‌اند

Dignity in the 21st Century

 dignity1

Authors: Doris Schroeder and Abol-Hassan Banisadr, with translation by Mahmood Delkhasteh and Sarah Amsler

 

This book is a major intervention into the 'dialogue of civilisations’, a term initially introduced by A.H. Banisadr as an alternative to Samuel Huntington's theory of the ‘clash of civilisations’. The book argues that Islamic and Western cultures share a common commitment to 'dignity', which underpins different approaches to human rights. It illustrates how, although understandings of human dignity may be different, they all point towards the same goal. This original work by two scholars working in different traditions provides fresh opportunities for dialogue between cultures, and demonstrates how such dialogue is possible within a 'culture of freedom' in which all have the right to 'live in harmony and friendship' within difference. It offers an antidote to the assumption that civilisations ‘clash,’ and thus to division and extremism within both the Islamic and Western worlds.

In order to make the book accessible to everyone, the University of Central Lancashire has bought the right to the ebook, making it free to download.

در بهار 1396- 2017، کتاب «کرامت در قرن بیست و یکم» Dignity in the 21st Century ، نوشته خانم دوریس شرویدر، استاد فلسفه و آقای ابوالحسن بنی‌صدر توسط انتشارات Spinger nature منتشر شد. کتاب مصداق بارز گفتگوی فرهنگ‌ها است. کنگره گفتگوی فرهنگها نخست بار، به ابتکار آقایان مسعود اسماعیلو، استاد دانشگاه و دون جورو کشیش که انسان و انسان دوست بود، و دیگو بوتاچین شهردار شهر موگلیانو ونتو، واقع در ایتالیا، در فوریه 1997 برابر اول اسفند 1376، تشکیل شد. گفتگوئی از این نوع، نه در سطح دولتها که در سطح جامعه‌های مدنی، میان صاحبان اندیشه و هنر و دانش انجام شدنی است. چراکه جریان آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها و هنرها و اطلاع‌ها در این سطح برقرار کردنی است.

     و موضوع کتاب کرامت است. کرامت انسان و کرامت هر آفریده دیگری. کرامت از منظر قرآن، مستند به حقوقمندی انسان و عمل به حقوق است. از سبب‌های برهم افزائی آن، خشونت زدائی است. پس از آن‌که کرامتمند دانستن انسان به غرب راه جست، اهل فلسفه و اخلاق به تبیین آن پرداختند و نظرها ارائه کردند. این نظرها را خانم شرویدر، در فصلی از کتاب که او نوشته‌است، گردآورده و نقد کرده‌است. حاصل گفتگو را هم در کتاب آورده‌است: از دید استقلال و آزادی انسان که بنگریم، دو دیدگاه در باره کرامت انسان اشتراک دارند. کرامت انسان و دیگر زیندگان، جهان امروز، در آتش خشونت‌ها بی‌مقدار گشته‌است. بازیافتن کرامت نیازمند خشونت‌زدائی‌ها است. نیازمند شناختن حقوق انسان بمثابه حقوق ذاتتی حیات هر زینده و عمل‌کردن به حقوق است.

   دانشگاه لانکشایر University of Central Lancashire این کتاب را برای انسان‌هائی که بر کره زمین می‌زیند، مفید ارزیابی کرده و با خریدن حق دسترسی به کتاب در انترنت، دسترسی به آن‌را برای همگان آزاد کرده‌است.(open access ).

   و کمیسیون اتحادیه اروپا که به فرهنگ و اخلاق و حقوق انسان می‌پردازد، این کتاب را گفتگوی واقعی فرهنگها و کوششی گسترده در تحقیق بین‌المللی درباره اخلاق دانسته‌است :

http://cordis.europa.eu/news/rcn/128496_en.html

   و نیز، یک بنیاد بین‌المللی که کارش ترویج کرامت انسان است، کتاب را کاری مهم در برانگیختن انسانها و جامعه‌های مدنی به بها دادن به کرامت انسان و ناگزیر کردن دولتها به رعایت آن، ارزیابی کرده‌است.

استادان دانشگاه‌ها نیز از نویسندگان کتاب قدردانی کرده و ترویج کرامت انسان را کاری بس ضرور دانسته‌اند تا مگر انسانها کرامت خویش و کرامت جانداران و طبیعت را قدر شناسند و قرن کنونی که بد آغاز گرفته‌است نیک ادامه یابد.

باید از آقای محمود دلخواسته و همسر او سارا آمسلر، هم بخاطر ترجمه دقیق و هم بخاطر شرکتشان در نقد باور، سپاسگزاری کرد. در جهانی گرفتار آتش خشونت هستی سوز، کتابهائی از این نوع می‌توانند بی‌فایده نباشند. این همکاری دیرپا است و امید که دائمی بگردد.

 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter