وضعیت سنجی یک‌صد و بیست و پنجم: فراردهندگان مغزها کیانند؟

٭ عوامل مؤثر در فراری شدن مغزها:    

     در كتاب ایستاده بر آرمان چنین آمده ‌است:«رجایی و دولتش همچنین با تقدیم و تصویب بودجه‌ای که 300 درصد كسری داشت، فریادهای بنی‌صدر  و عزت‌الله سحابی را بلند کردند. پیش از انتخاب وزیران نیز شبى اردبیلى و مهدوى كنى نزد آقای خمینى رفته و گفته بودند، هیأت وزیرانى كه آقاى رجائى می‌خواهد تشكیل دهد "فاجعه" است. آقای خمینى گفته بود پیش بنى‌صدر بروید و وزرا را معین كنید. بنی‌صدر از این جلسه نقل می‌کند:

      «در جلسه، پیشنهاد شد آقاى دكتر رضا صدر[وزیر بازرگانی دولت موقت] چون خوب كار كرده است، وزیر بازرگانى بماند. آقاى رجائى مخالفت كرد وگفت: امام فرموده‌اند مردم باید ریاضت بكشند و رضا صدر وقتى ایران در محاصره اقتصادى بود، محاصره را شكسته و از هر جاى جهان توانسته كالا وارد كرده كه مردم در زحمت نمانند! آقاى مهدوى كنى فریاد زد: شما را نخست وزیر نكرده‌اند که به مردم ریاضت بدهید».  

     هر استبدادی وقتی میل به ولایت مطلقه می‌کند، سفله‌پرور می‌شود و پست‌ترها را در عالی‌ترین مقام‌ها قرار می‌دهد تا که حاضر باشند برای حفظ استبداد از هیچ خیانت و جنایت و فسادی خودداری نکنند. و یک عامل فرار مغزها همین است. اگر هم به حکم ضرورت تن به سپردن برخی مقام‌ها به استعدادها بدهد، ساختار قدرت آنها را از انجام کار بایسته باز می‌دارد. ایران امروز در این وضعیت است. 

بنابر برآورد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در سال 2012- نرخ خالص مهاجرت ایرانیان در میان 193 كشور جهان رتبه 15 می باشد و امریكا رتبه 193 را در اختیار دارد با بیش از 5 میلیون مهاجر  ورودی و ایران با 300 هزار مهاجر خروجی كه 150 هزار نفر از آنها از تحصیل كردگان و متخصصان می باشند.در بررسی های مرتبط با مهاجرت به برخی عوامل اینگونه اشاره شده است:

● وجود استبداد که بنفسه ضد رشد انسان است، از جمله، از راه واگذاری بسیاری از مشاغل به افراد فاقد صلاحیت و یا کم صلاحیت، استعدادها را فراری می‌دهد؛

● واگذاری مشاغل بر اساس رابطه، به سخن دیگر سلطه شبکه روابط شخصی قدرت بر دولت و اقتصاد و آموزش و پرورش؛

● نبودن کار برای تحصیل کرده‌ها در رشته تحصیلی آنها؛

● فقدان منزلت و استقلال و آزادی لازم برای تصدی یک شغل همراه با تشدید بی‌ثباتی ناشی از گسترش آسیبهای اجتماعی و تهدیدهای خارجی؛

● نازل بودن سطح دستمزدها؛

● تخریب اقتصاد تولید محور و گسترش اقتصاد مصرف و رانت محور؛

● دست‌یابی به زندگی با کیفیت بهتر؛

● وجود فضای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی بسته و فقدان امکان رشد؛

● خارج شدن از ساختار اجتماعی و احساس بیگانگی در جامعه خود؛

● وجود شبکه روابط شخصی قدرت که استعدادها را مزاحم خود می‌شناسند و  فراری می‌دهد؛

● غلبه یأس بر امید و گریز از یأس.  و

● نیاز حیاتی استبداد حاکم به حذف نیروهای محرکه. بخصوص استعدادها چرا که استعدادها نیروی محرکه‌ای هستند که نیروهای محرکه دیگر را نیز تولید می‌کنند. هرگاه این نیروهای محرکه بکار افتند، نظام اجتمای را باز و بازتر می‌کنند و استبداد و شبکه روابط شخصی قدرت بی‌محل می‌شود. بدین‌خاطر است که صاحب امتیازها همواره مانع باز و تحول‌پذیر شدن نظام اجتماعی می‌شوند و این‌کار را از راه حذف نیروهای محرکه انجام می‌دهند.

٭ عواقب فراری دادن مغزها:

   عوامل دوازده‌گانه، خود می‌گویند عواقب فراری دادن مغزها کدامهایند. باوجود این، این یادآوریها بموقع هستند:

1. فراری دادن مغزها، بنابر این‌که اقتصاد تولید محور بدانها نیاز دارد و هرگاه نباشند، فن‌شناسان و کارگران ماهر اگرهم وجود داشته باشند و حتی کارگران ساده سرمایه و فن و دانش و مواد اولیه و کارفرمائی بی‌نقش می‌شوند. ناگزیر، سرمایه همراه با استعدادها می‌گریزند. میدان برای اقتصاد مصرف محور و رانت‌خواری و شغل‌های کاذب خالی می‌شود. و

2. تضعیف و بسا تخریب اقتصاد تولید محور، با از پا درآمدن دو بخش صنعت و کشاورزی از پا در می‌آیند. در نتیجه، بر شمار بیکاران افزوده می‌شود و روستاها رها می‌شوند و بیابان گسترش می‌یابد.

3. فراری دادن مغزها و فرارکردن سرمایه و تشدید نیاز به صدور مواد اولیه و نفت و گاز، سبب وابستگی اقتصاد کشور به بودجه دولت و بودجه دولت به اقتصاد مسلط می‌گردد. در نتیجه، میزان بهره‌کشی از منابع کشور و استخدام نیروهای محرکه در سود اقتصاد مسلط، دائم افزایش پیدا می‌کند.

4. نیاز کشور به واردات که بخشی از آنها، بطور قاچاق وارد می‌شوند، افزایش پیدا می‌کند.

5. بنابراین که اقتصاد مصرف محور بیشترین فرصتها را برای بزرگ‌ترین رانت‌ها فراهم می‌کند، اقلیت صاحب امتیاز متکی به استبداد، ثروتهای بزرگ می‌اندوزند. در نتیجه، فسادها و نابرابریها روزافزون می‌گردند.

6. نابسامانی‌ها و آسیبها، از رهگذر نقش روزافزون پیدا کردن اشکال خشونت در تنظیم رابطه‌ها فراگیر می‌شوند.

7. با از دست رفتن، سرمایه انسانی (استعدادها که فراری داده می‌شوند)، و عواقب بالا، سرمایه‌ اجتماعی نیز کاهش می‌پذیرد. سرمایه طبیعی نیز دچار خسران روزافزون می‌گردد.

8. کاهش استقلال و آزادی و برخوردار نشدن شهروندان از حقوق شهروندی، عوامل برانگیزنده استعدادها به فرار را اثر بخش تر می‌کنند.

9. نظام اجتماعی نه تنها باز و توانا به جذب نیروهای محرکه نمی‌شود، بلکه بخاطر از دست دادن نیروهای محرکه، بطور روزافزون با خودانگیختگی انسان، بنابراین، ابتکار و ابداع و خلق، ناسازگار و با انحطاط سازگارتر می‌گردد. و

10. گرفتار شدن به بحرانهای داخلی و خارجی که استبداد و فرار نیروهای محرکه ببار می‌آورند و کاهش روزافزون توان مقاومت کشور در برابر فشار از بیرون، حاصل 9 پی‌آمد فراری دادن استعدادها است.

      پی‌آمدهای بالا، همه پی‌آمدها نیستند. اما مهم‌ترین آنها هستند. ایران امروز گرفتار این عواقب است.   

٭ فراری دهندگان مغزها کیانند؟:

      دانستنی است که یكی از عنوان‌ها که، از سالها قبل، «مكتبیها» و «خودی‌ها»، از هر قماش، پاسدار، چماقدار، «نماینده» مجلس، بسیجی، عمامه بسر و و... به آن دل بسته‌اند و در تلاش هستند تا آن‌را بدست آورند، همانا عنوان دکترا و استادی دانشگاه است. این اصرار، هم بلحاظ حفظ موقعیت خود در سلسله مراتب است و هم بخاطر ارتقاء در این سلسله مراتب است و هم پوشاندن فقدان دانش و استعداد برای تصدی مقامی است که غصب کرده‌اند. در سال‌های اول انقلاب، برای آنکه با استعدادها و با دانشها را برانند و جای آنها را بگیرند، داشتن تحصیل را جرم کردند. بخصوص اگر تحصیل در خارج از ایران انجام گرفته بود. جنگ مکتب با تخصص را راه‌ انداختند. ملاتاریا هم که سواد اداره کشور را نداشت و تصدی مقام‌های دولتی را مغایر بنای استبداد خود و سلطه بر دولت می‌دانست، بی‌سوادترها اما مطیع ها را مقام بخشید. حزب توده نیز به بهشتی اندرز داده بود به درس خوانده‌ها باج ندهید. لنین آنها را راند و دربان بانک مرکزی را رئیس بانک کرد. این شد که بخصوص بعد از کودتای خرداد 60، دولت به تصرف بی‌سوادها و بی‌کفایت‌ها در آمد. بدان ‌حد که وقتی هیأت مک فارلین به ایران آمد و با طرفهای ایرانی خود به گفتگو نشست، به ریگان گزارش کرد که ایران را بی‌سوادها و بی‌مایه‌ها اداره می‌کنند. تصور کنید که یک آشپز وزیر خارجه و یک خیاط، وزیر کشور باشند.

     این شد که بعد از تصرف دولت و ایجاد دانشگاههای تحت مدیریت خود (دانشگاه امام صادق، دانشگاه علوم استراتژیك، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه امام علی، دانشگاه مالك اشتر و....)، به صاحب مقام‌ها دکتراهای قلابی دادند. یک‌چند از آنها نیز مدرک دکترا از دانشگاه‌های خارجی را جعل کردند. دو تن از اینان وزارت نیز یافتند اما قلابی بودن مدرک آشکار شد و ناگزیر از کار کناره گرفتند.

     برای مثال، برخی از دكترهای رشته پزشكی مانند دكتر امیدوار رضایی با استفاده از گذراندن چندین دوره مجلس به دانشگاه پزشكی رفت  و دكتر شد و بعد در زمان مرگ سعید امامی ریاست بیمارستان لقمان را بر عهده داشت تا مسئله مرگ او را ماست مالی كند. و یا دكتر ابوالحسن فقیه رئیس اسبق هلال احمر با مدارك جبهه‌ای برادرش از سهمیه استفاده كرده و به دانشگاه پزشكی رفت كه بعدها افشا شد. با وجود این به او دکتر می‌گفتند. در زمان «دكتر» احمدی نژاد مسئولیت شركت دارویی رشد را ابتدا به برادر زن محمد علی رامین(فردی كه پرونده جاسوسی دارد) و بعد مسئولیت آن شركت را به محمد یاسین رامین فرزند محمد علی بدهد تا او بتواند در عرض چند سال بیش از 100 میلیارد تومان سود از افزایش قیمت داروهای مردم محتاج به دست آورد  و سی میلیارد تومان را مهر همسرش (مهناز افشار، هنرپیشه) کند.

    محمد رضا رحیمی كه اصلا به دانشگاه نرفته بود و مدعی بود كه مدرك دكترا از اكسفورد گرفته‌ است، مدتی ریاست دانشكده حقوق دانشگاه آزاد را بر عهده داشت. بعد معاون اول «رئیس جمهوری»، احمدی نژاد شد. و به دلیل اختلاس چند صد میلیارد تومانی محكوم به 5 سال زندان شد. ولی در نهایت 11 روز در زندان ماند و بعد به مرخصی رفت مانند برادر محسن رفیقدوست كه هنوز در مرخصی است!

    عوضعلی كردان كه مدرك جعلی دكترا داشت میگفت: در دانشگاه اكسفورد، اساتید برای بارور‌تر شدن استعداد او و دیگر دانشجویان، خیلی سخت گیری میكردند. باوجود این، او موفق به اخذ دکترا شد. او با همین مدرك قلابی، در دانشگاه آزاد سال‌ها تدریس می‌کرد و در حکومت احمدی نژاد به وزارت كشور رسید. بعدها استیضاح و بركنار گشت. لازم به ذكراست كه او در دانشگاهی كه محمد رضا رحیمی ریاست آن را بر عهده داشت به عنوان استاد حقوق مشغول به تدریس بود!

و....

     در ادامه، برخی از «اساتید» و «دكترهایی» را شناسائی می‌کنیم که به دلیل وابستگی به خاندان مافیایی ولایت به مقامات رسیده‌اند. اینان، ولو بعضی از آنها درس خوانده‌اند، اما وجودشان در مقام‌هایی که غصب کرده‌اند و تار عنکبوت روابط شخصی که بوجود آورده‌اند، عامل تنگ شدن و ماندن فضای علمی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هستند و در فراراندن استعدادها  نقشی مهم دارند:

● استاد سردار دكتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه.

● استاد «آیت الله» و دكتر صادق لاریجانی، داماد آیت الله وحید خراسانی، رئیس قوه قضاییه استاد دانشگاه و حوزه‌های علمیه.

● استاد دكتر باقر لاریجانی، برادر لاریجانیها، پزشك و رئیس دانشگاه علوم پزشكی ایران،

● استاد دكتر فاضل لاریجانی، برادر لاریجانیها، دارای دكترای سیاستگذاری علمی، مدیرکل مرکز سیاست علمی و پژوهشی (وزارت علوم تحقیقات وفن آوری)و استاد دانشگاه.

● استاد دكتر محمد جواد لاریجانی، برادر لاریجانیها، رئیس دانشگاه و استاد دانشگاه، رئیس حقوق بشر اسلامی و معاون رئیس قوه قضاییه.

● استاد دكتر مجتبی مطهری– فرزند ارشد آیت الله مطهری – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی.

● استاد دكتر ! احمد یزدی، داماد آیت الله مطهری و باجناق علی لاریجانی و مجید عباسپور تهرانی – دكترای داروسازی.

● استاد دكتر مجید عباسپور تهرانی، همسر دكتر وحیده مطهری، دكترای محیط زیست و استاد دانشگاه صنعتی شریف.

● استاد دكتر مصطفی محقق داماد، شوهر خواهر علی لاریجانی و برادران استاد دیگرش، استاد حقوق در دانشگاه بهشتی،  رئیس گروه حقوق دانشگاه، معاون سابق رئیس قوه قضاییه.

● استاد دكتر مریم‌السادات محقق داماد، خواهر زاده استاد دكتر علی لاریجانی، دكترای حقوق و استاد دانشگاه

● استاد دكتر علی عباسپور تهرانی برادر باجناق علی لاریجانی و همسر عبدالله جاسبی نماینده چندین دوره مجلس، عضو هیات علمی دانشگاه،

● استاد دكتر عبدالله جاسبی، همسر خواهر برادران عباسپور تهرانی، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و استاد دانشگاه.

● استاد آخوند دكتر سید محمد خامنه‌ای، رئیس موسسه ملاصدرا و استاد دانشگاه و حوزه‌های علمیه.

● استاد دكتر محمد جواد محمدی گلپایگانی، داماد سید علی خامنه‌ای و استاد حقوق دانشگاه.

● استاد دكتر امیر حسین محمدی گلپایگانی، فرزند محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه‌ای، داماد آیت الله شاهچراغی و برادر داماد خامنه‌ای، استاد دانشگاه.

● استاد دكتر مصباح‌الهدی باقری كنی، داماد خامنه‌ای، استاد دانشگاه امام صادق. 

● استاد دكتر علی باقری كنی، برادر داماد خامنه‌ای استاد دانشگا امام صادق. 

● استاد دكترصدیقه مهدوی كنی، دختر مهدوی كنی، دكتر و استاد دانشگاه امام صادق و همسر عنصاریان عضو مجلس خبرگان رهبری.

● استاد دكتر محمد سعید مهدوی كنی،حجت الاسلام، فرزند مهدوی كنی و مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه امام صادق و عضو هیات امنای دانشگاه صدا و سیما، عضو هیات امنای پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری و...

● استاد دكتر مریم(مهدیه) مهدوی كنی دختر مهدوی كنی، مدرس دانشگاه امام صادق و همسر حجةالاسلام میر لوحی و مسئول گزینش خواهران در دانشگاه امام صادق.

● استاد دكتر مصطفی میرلوحی حجت الاسلام داماد مهدوی كنی، مدیر واحد روابط بین‌الملل دانشگاه امام صادق.

● استاد علیرضا پناهیان، معروف به علیرضا مارمولك، استاد حوزه علمیه و عضو هیات امنای دانشكده هنر دانشگاه تهران، معاونت فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاهها،مسوول نهاد رهبری دانشگاه هنر عضو هیئت علمی مرکز تخصصی  تبلیغ.

● استاد دكتر محسن میردامادی، پسردایی خامنه‌ای كه در جریان كودتای سال 88 به زندان افتاد، استاد دانشگاه تهران.

● استاد علی اكبر موسوی حسینی، استاد حوزه های علمیه، پدر همسر حسین طائب و علی شاهمرادی. 

● استاد مهدی طائب، از برادران طائب، استاد حوزه‌های علمیه و رئیس قرارگاه عمار  و استاد دانشگاه.

● استاد حسین طائب، از برادران طائب، استاد حوزه‌های علمیه و رئیس سازمان اطلاعات سپاه.

● استاد علی طائب، استاد حوزه‌های علمیه و برادر طائب‌ها و مسئول نظارت بر آیات عظام در قم.

● استاد اعظم دكتر غلامعلی حداد عادل، پدر همسر مجتبی خامنه‌ای و همه كاره دانشگاهها و مراكز پژوهشی به همراه خاندان وابسته كه الحمدلله همه دكتر و استاد و مدرس هستند.

● استاد دكتر طیبه ماهرو زاده، همسر حداد عادل، دارای دکترای فلسفه تعلیم و تربیت با گرایش برنامه‌ریزی درسی از دانشگاه تربیت معلم، مدیر پژوهشکده مطالعات زنان دانشگاه الزهرا  و دانشیار دانشگاه الزهرا. 

● استاد دكتر آزاده حداد عادل، دکترای فناوری نانو از دانشگاه کانازابای ژاپن و استاد دانشگاه.

● استاد دكتر شكوری داماد حداد عادل و استاد دانشگاه.

● استاد دكتر فرید‌الدین حداد عادل، دكترای علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق و مدرس دانشگاه و دبیرستان.

● استاد دكترمسعود ترقی جاه، باجناق حداد عادل و مدیر سابق شبكه رادیو گفتگو.

● استاد دكتر! خرسندیان، داماد خواهر غلامعلی حداد عادل و باجناق محمود نجابت، استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.

استاد دكتر محمود نجابت، معاون دانشگاه علوم پزشکی، باجناق دکتر خرسندیان كه همسر خواهرزاده حداد عادل میباشد.

● استاد سردار دكتر عبد‌الحسین روح‌الامینی، رئیس انستیتو پاستور و پدر داماد اردبیلی فرماندار اسبق شیراز.

● استاد دكتر احمد توكلی، پدر عروس آیت الله حائری شیرازی و استاد دانشگاه.

● استاد دكتر غلامحسین نجابت، دارای مدرك از دورهام انگلستان، داماد آیت الله نورالدین هاشمی و باجناق آیت الله حائری شیرازی، استاد دانشگاه.

● استاد دكتر مهدی كوچك‌زاده (نماینده مجلس و سخنران انصار حزب الله ) و استاد دانشگاه.

● استاد مداح سعید حدادیان، مداح اهل بیت كه در دانشگاه تهران كلاس‌های آموزش خصوصی مداحی برپا نموده‌ است.

● استاد دكتر حجت ‌الاسلام قاسم روانبخش شاگرد سرشناس آیت‌الله مصباح  و استاد حوزه‌های علمیه.

● استاد سردار دكتر اسماعیل كوثری، نماینده سابق مجلس و فرمانده اسبق ثار الله و استاد دانشگاه.

استاد سردار دكتر! احمد رسولی نژاد، نمایند اسبق مجلس، از عوامل حمله به مردم در خیابانهای تهران و ازمدیران ورزشی ایران!

● استاد دكترعماد افروغ، در حال تحصیل از انگلیس اخراج شد – از وابستگان به خاندان حائری شیرازی  و چند سالی طلبه بود – دكترای تربیت مدرس، نماینده مجلس در دوره هفتم.

● استاد دكتر سید حسین ذوالانوار،  فرزندحاج آقا امام، نماینده مجلس، خواهر زاده حائری شیرازی.

● استاد دكتر سید مهدی خاموشی از همكاران بیت رهبری و سازمان تبلیغات اسلام.

● استاد دكتر حجت الاسلام محمد حاج علی اكبری، وزیر جوانان در حکومت احمدی نژاد و امام جمعه سابق دماوند و استاد دانشگاه و حوزه‌های علمیه.

● استاد دكترحسین میر محمدصادقی فرزند علاءالدین میر محمد صادقی كه زمانی سخنگوی قوه قضاییه بود و در دانشگاه تدریس میكند.

● استاد دكتر احمد عباس آخوندی، وزیر فعلی راه متولد نجف و دكترای اقتصاد از لندن و استاد دانشگاه، باجناق ناطق نوری و شهیدی محلاتی.

٭ و هنوز اسامی برخی اساتید دکتر چند منظوره!:

● استاد دكتر غلامحسین الهام (عصا بدست)، استاد دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

● استاد سردار دكتر محمود احمدی نژاد، «رئیس جمهوری» سابق و استاد دانشگاه علم و صنعت.

● استاد سردار دو دكتره حسین الله‌كرم، چماقدار و رئیس گروه انصار حزب‌الله و از حمله كنندگان به تجمعات مختلف كه فعلا مدرس دانشگاههای ایران میباشد!

● استاد سردار دكتر سعید جلیلی، از عوامل سركوب سال 88 و استاد دانشگاه.

● استاد سردار دكتر وحید جلیلی، از عوامل مرتبط با تهاجم فرهنگی و حزب‌الله و استاد دانشگاه.

● استاد سردار دكتر محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران و دبیر فعلی مجمع تشخیص مصلحت و از کودتاچیان و ایران گیتی‌ها و عوامل سرکوبهای خونین دوران خمینی و دوره خامنه‌ای – هاشمی رفسنجانی.

● استاد سردار دكتر جواد منصوری، نخستین فرمانده سپاه و شرکت کننده در اشغال سفارت امریکا و گروگان‌گیری و فعلا رئیس بخش اسناد بین‌المللی وزارت امور خارجه.

● استاد سردار دكتر حسن عباسی، سردار جبهه ندیده و استاد دانشگاه  و مدیر موسسه یقین.

● استاد سردار  دكتر حسین صفار هرندی، از سرداران سپاه كه استاد دانشگاه و مشاور فرمانده سپاه است.

● استاد سردار دكتر عزت الله ضرغامی، عضو هیات امنای دانشكده هنر دانشگاه تهران و استاد دانشگاه، رئیس سابق صدا و سیما و نامزد احتمالی اصول‌گرایان برای ریاست جمهوری.

● استاد سردار‌ دكتر سعید قاسمی، معاون اسبق سپاه محمد و از رهبران چماقداری و از سر دسته‌های حمله به مراكز مختلف.

● استاد سردار دكتر رضا سراج، از فرماندهان تحلیلگر و استاد دانشگاه. 

● استاد سردار دكتر محمد باقر قالیباف، فرمانده سركوب دانشجویان در تیر سال 78 و شهردار فعلی تهران.

● استاد سردار دكتر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران و استاد دانشگاه.

● استاد سردار دكتر سید حسن آقایی فیروز آبادی، استاد دانشگاه و رئیس سابق ستاد فرماندهی كل نیروهای مسلح.

● استاد سردار دكتر رحیم صفوی همایی، فرمانده اسبق سپاه، مشاور نظامی رهبر و استاد دانشگاه.

● استاد سردار دكتر حسین مظفر، نماینده خامنه‌ای در بنیاد شهید و مدرس دانشگاه كه فرزندش رئیس اتحادیه تاكسیرانی است.

● استاد سردار دكتر احمد وحید دستجردی، از سرداران همه كاره ولایت مطلقه فقیه و استاد دانشگاه.

● استاد سردار دكتر احمد رسولی نژاد، نمایند اسبق مجلس، از عوامل حمله به مردم در خیابانهای تهران و از مدیران ورزشی ایران!


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter