کتابها

سیستم های اطلاعاتی و مسئله حجاب

سخنرانی

چاپخانه طلوع آزادی

چاپ ششم تیرماه ۱۳۵۹

بحث در زمینهء تبلیغات و در نیتجه دستگاه های اطلاعاتی و وظایف این دستگاه ها در اجمتاع شروع می کنیم، بنابراین ابتدا یک مقدمه علمی را از جهت کار فکر بشر برای حصول نتیجه ای شرح می دهیم:

 

 

پیاده کردن متن

 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter