کتابها

نقد تضاد و تناقض در منطق صوری

naghd mantegh suri  Bدر کتاب «تضاد و توحید» هر چند توجه معطوف به «اصل تناقض در دیالکتیک» است، اما از «اصل عدم تناقض در منطق صوری» ارسطوئی غفلف نشده است. هر دو منطق، بر اصل حاکمیت ذهن بر عین- گرچه اصحاب دیالکتیک مدعی حستن روش شناخت واقعیت، انسان که هست شده اند...

پیاده کردن متن


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter