کتابها

نقد كتاب شنود اشباح

 

Aschbah ground.100x142.080نوشته:رضا گل پور

 

نقد كتاب شنود اشباح  با

مراجعه به آقاى بنى صدر كامل و تهيه شده است .

 

تنظيم و چاپ: انتشارات انقلاب اسلامى

 نقد كتاب شنود اشباح

 

 چند توضيح:

 

 1 - كار بر روى كتابى چون «شنود اشباح»، كتابى، در نزديك به 1000 صفحه،آنهم فاقد نظم و واجد پراكندگى، نخست مىبايد اين مىشد كه پراكندهها را به نظم آورد و آنگاه، با يكديگر نقد كنيم و سر انجام به مدد دادهها و اطلاعات ديگر، هر يك را از تناقضها تميز دهد و از ابهامها پاك سازد تا هر رويدادى همانطور گزارش شود كه رويدادهاست. در حقيقت، اگر بنا بر نوشتن واقعيتهائى بود كه در «شنود اشباح» موضوع دستكاريها شدهاند، آنهم به چند و چونى كه در كتاب «شنود اشباح» پيدا كردهاند، نياز به 1000 صفحه قطع بزرگ نبود. باوجود اين، از آنجا كه عقل قدرت محور ،با تخريب خود شروع مىكند و دروغ بدون تناقض نمىتوان ساخت، تكرار قولها و قولهاى گوناگون را پراكنده آوردن اين كتاب ،اين امكان را براى ما فراهم آورد كه راست را از دروغ جداسازيم  و متنى بدست آيد كه گزارش حقيقت هابه نسل امروز ايرانى است.

برای پیاده کردن کتاب


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter