کتابها

سير تحول سياست آمريكا در ايران‏

 

 

IranGate1 100x143x256x80كتاب اول‏ آمريكا و انقلاب

 

انتشارات انقلاب اسلامى

 

تاريخ اولین انتشار : 1367

 

 

... انقلاب، رويدادى جهانى است. هم از اين نظر كه بيانگر آغاز تحول نظام جهانى است و هم از اين لحاظ كه ساختهاى روابط داخلى و خارجى جامعهاى كه انقلاب در آن روى مىدهد، توان تحمل فشارها را نمىآورد. انقلاب ايران در زمانى روى داد كه دولت در جريان خارجى شدن و قدرت سلطهگر در جريان داخلى شدن، به مرحلهاى رسيده بودند كه در دولت عناصر ايرانى كم شار و كم توان و عناصر انيرانى پرشمار و فشارى كه به جامعه ملى وارد مىكردند، از حد تحمل در مىگذشت. بدين خاطر بود كه دولت بيش از آنچه در تصور گنجد ناتوان مىشد.

 

برای پیاده کردن کتاب


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter