نوشتار

ماندلا به انسانهائی پیوست که تاریخ را می‌سازند و در ساختن تاریخ، با نسلها که از پی هم می‌آیند، شرکت می‌کنند

AHB Mandela

در 5 دسامبر 2013، تن نلسون ماندلا به جانان پیوست. او در 22 بهمن، در سالروز انقلاب ایران، از زندان آزاد شد. او که نخست جانبدار مبارزه قهرآمیز بود، عدم خشونت و بسا خشونت زدائی را روش کرد. نیک دریافت که انقلاب خشونت نمی‌زاید. خشونت بسا در طول عمر چند نسل متراکم می‌شود و، همچون مواد مذاب، نیاز به فوران پیدا می‌کند. انقلاب امکان فوران خشونتهای متراکم را فراهم می‌آرود. از این پس، نوع رهبری است که چگونگی جهت یابی خشونت متراکم را معین می‌کند. اگر رهبری بنابر تحقق بخشیدن به انقلاب و نه تصرف دولت، را داشته‌ باشد، خشونت متراکم را نیروی محرکه باز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی می‌کند. این نیروی محرکه را در بازگرداندن رابطه خصومت به رابطه همزیستی و دوستی بکار می‌اندازد. ماندلا چنین کرد. حتی آنها هم که، در اعمال تبعیض نژادی، مرتکب جنایت شده بودند، فرصت یافتند، اظهار پشیمانی دردست، در دادگاه حضور یابند و از آن، جواز زندگی انسانی و حقوقمند، در جامعه رها از تبعیض نژادی را بدست آورند. او بانی جامعه جدید و چند نژادی توانا به زندگی در دموکراسی و صلح اجتماعی شد. 

      باز در 22 بهمن، در ایران گل بر گلوله پیروز شد. اما خشونت انباشته بکار جانشین کردن سلسله پهلوی با «سلسله روحانیت »رفت و، همچنان، کشور در آتش خشونت می‌سوزد

     ماندلا دانست انقلاب انبار خشونت نیست که منفجر شود. یکی از دو مجرای خشونت است: مجرائی که، آن را، نیروی محرکه باز و تحول پذیر کردن نظامی اجتماعی میگرداند و مجرای دیگری که، آن را، نیروی محرکه استقرار استبداد ویرانگرتری می‌کند. این درس را ایرانیان خود می‌دانستند و بودند کسانی که می‌کوشیدند بکار برند. آنها درکار تغییر نظام اجتماعی بودند و هستند. برحق ایستادند و ایستاده‌اند. اینک بکاررفتن آن درس، در افریقای جنوبی، بکار همه ایرانیان می‌اید، اگر بخواهند برحق خویش بایستند و خشونت زدائی را روش کنند تا مگرخشونتهائی که  از رهگذر سرکوبها انباشته می‌شوند، در بنای جامعه مستقل و آزاد بکار افتند.

 

15 آذر 92 برابر دسامبر 2013  ابوالحسن بنی‌صدر

 


 

Abolhassan Banisadr message following the passing away of Nelson Mandela

 

‘Mandela joined the people who are making history and participates with future generations in doing so.’

 

On 5 December, Nelson Mandela returned to life and to God.Years ago, his release from prison coincided with the anniversary of Iran’s 1979 revolution. While Mandela initially resorted to violent struggle, he later adopted pacifist methods and even method of deviolentisation. He understood well that revolution does not give birth to violence. But accumulated violence within generations reaches a pressure that needs to explode, and revolution provides possibilities for this to happen. After this, it is leadership which provides a direction for the explosion of compressed violence. If the leaders of a revolution aim to realize it without capturing the state, then they can transform violence into dynamic forces for opening up the social system. This energy can then be used to transform animosities into relations of coexistence and friendship. This is what Mandela did. Even those who had committed crimes during apartheid were given an opportunity to express their regret, to attend court and through this to gain permission to live a human and right-oriented life free from apartheid. Mandela became the founder of a new and multiracial society that is able to live in democracy and social peace. 

Mandela realized that revolution is not a reservoir of violence. It can take one of two passages of violence: one in which dynamic forces are used to open up the social system and make it transformative; the other passage in which dynamic forces are used to establish a more destructive form of despotism. Iranians knew this lesson and tried to use it. They tried to transform the social system. They stood on right and are still standing. But even though the Iranian revolution was won through peaceful means (or as we say, the flower won over the bullet), the accumulated violence within the society was used replace the monarchicPahlavi dynasty with a dynasty of clergy. As a result, the country still is burning in fires of violence. Now, if Iranians want to stand for their right and make deviolentisation their method of struggle, this lesson can also be used: violence which accumulates as a result of oppression can be used to establish an independent and free society.

 

Abohassan Banisadr

6 December 2013

 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter