کتابها

زن در شاهنامه

Zan dar shahname 0139x0100 088نقش زن در پیدایش و زوال قدرت از دیدگاه فردوسی

تاریخ انتشار ۱۳۵۸

در باره «زن در شاهنامه» حکیم ابوالقاسم فردوسی

کتاب «زن در شاهنامه» که در بهار آرادی، در تهران، انشتار یافت، بخخشی از تحقیق در شاهنمامه به قصد سر درآوردن از نظر آن حکیم در باره ساخت و ساز قدرت است. با آنکه کار مطالع انجام گرفت و نوبت به نگارش رسید، در ففرصت کوتاه پیش از انقلاب، تنها به نگارش «زن در شاهننام» توفیق حاصل شد. …

 

برای پیاده کردن کتاب


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter