آرشیوکامل مصاحبه ها و سخنرانیها و سلسله درسهای شادروان ابوالحسن بنی صدر سالهای ۵۹ الی ۶۹

Banisadr 69-10-28=پیش بینی آقای بنی صدر در باره احتمال حمله آمریکا به عراق

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-69-10-28

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=_i7PmngIE84

Banisadr 69-10-03=برسی وضعیت کشورورژیم ایرانگیتیها. سخنان آقای بنی صدردرسمینارمجامع

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-69-10-03

لینک تصویری

https://vimeo.com/28572013

Banisadr 69-09-10 = آقای بنی صدر،آیاشما با اعدام سران ارتش موافق بودید ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/69-09-10

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=ykFTWzMTcYA

************

Banisadr 67-11-05=بحث آزاد اسلام و دمکراسی(2) با شرکت ابوالحسن بنی صدر،مصطفی آزمایش.علی حسینی، پرویز نقیبی.

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/67-11-05-2

Banisadr 67-10-11= بحث آزاداسلام و دمکراسی(1) : با شرکت آقایان بنی صدر، حکمت، آزمایش، درتاریخ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/67-10-11-1

Banisadr 63-11-28= (سیراندیشه درغرب: سلسله درسهای ابوالحسن بنی صدر(جلسه دهم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/63-11-28

Banisadr 63-11-17 = ( سیراندیشه درغرب: سلسله درسهای ابوالحسن بنی صدر( جلسه نهم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr63-11-17

Banisadr 63-11-08= ( سیراندیشه درغرب: سلسله درسهای ابوالحسن بنی صدر( جلسه هشتم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr63-11-08

Banisadr 63-10-30 = ( سیراندیشه درغرب: سلسله درسهای ابوالحسن بنی صدر( جلسه هفتم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/63-10-30

Banisadr 63-10-09 = (سیراندیشه درغرب: سلسله درسهای ابوالحسن بنی صدر(جلسه پنجم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-63-10-09

Banisadr 1363-09-25 =( تحول همه جانبه کلیسا به قدرت و انگیزاسیون (جلسه چهارم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-63-09-25

Banisadr 1360 حکم دستگیری ابوالحسن بنی صدر اولین رییس جمهوری ایران در خرداد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/60-3-1

Banisadr 60-05-08=اولین مصاحبه با ابوالحسن بنی‌صدر یک روز پس از خروج از ایران با بی‌بی‌سی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/60-05-08

Banisadr 60-05-09=خمینی: من نصیحت میکنم آقای بنی صدر را که مبادا در دام این گرگها درخارج از کشوربیفتید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/60-05-09

Banisadr 60-06=اشتباهات ابوالحسن بنی صدراز زبان خودش در مصاحبه با بی بی سی .پائیز ۱۳۶۰

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/60-06-1

Banisadr 60 بخشی از نخستین مصاحبه ابوالحسن بنی‌صدر با بی بی سی پس ازعزل ازریاست جمهوری در

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/1360-1

Banisadr 60خمینی خطاب به بنی صدر: اگر دست از شیطنت ها برندارید دست همه را قطع خواهم کرد.خرداد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/1360-2

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=39nvHyyBzIg&t=42s

Banisadr 59مناظره تلویزیونی آقایان بنی صدر،رضایی،نگهدار،کشتگر، طاهری، پیرامون جنگ ترکمن صحرا

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/1359-3

Banisadr 1359 هشدار بنی صدر به بازسازی استبداد دینی در بهار انقلاب

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/1359-2

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=s1tXl3shRQU

Banisadr 59-01-12= فرمان بنی صدر به ارتش درمورد بیرون نیاوردن پوتین ها

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-59-01-12

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=QqoEB4RcRFY

Banisadr 59(1)  قدردانی بنی صدرازفداکاری معجزه آسای سربازان وطن

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/59-1-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=hqBfIft5sYY

Banisadr 59(2)دفاع بنی صدراز آزادی بیان در زمان جنگ و در جبهه ها: دربازدیدازدانشکده افسری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/59-2-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=6s_RfWRMw4w&t=18s

Banisadr 59,سخنان ابوالحسن بنی صدردردفاع از حقوق انسان درسال

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/59-9

Banisadr 59, سخنان ابوالحسن بنی صدردردفاع از حقوق انسان درسال (1)

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/59-1-2

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=rDpWlNgh1AY

Banisadr 59=فیلمی که بعد از سی سال منتشر میشود. بنی صدر و آزادی بیان در سال ۱۳۵۹

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/59-10

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=6s_RfWRMw4w&t=18s

Banisadr 59سخنرانی سید ابوالحسن بنی صدر در عاشورای

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/59-11

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=zTO0ZTnn7Lo&t=93s

************

Banisadr =( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 8 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-8-8

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 7 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-7-8

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 6 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-6-8

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 5 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1-8-1

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 4 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-4-8

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 3 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-3-8

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 2  از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-2-8

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 1 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1-8

************

Banisadr (1) بنی صدر: هر انقلابی آغاز یک تحول است و انقلاب ایران آغاز یک تحول بزرگ بود در جهان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/1-1386

Banisadr (2) بنی صدر: آقای خمینی هرگز توی ذهنش نبود که این شاه میرود و او با موفقیت برمیگردد ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/soal-2

Banisadr (3) بنی صدر: بدون هیچ تردید ی این آقای  اعلیحضرت  بود که آقای خمینی را کرد رهبر انقلاب

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/3-433

Banisadr (4) آقای بنی صدر، اگرمردم به نظام سلطنتی رای دهند آیا شما با چنین سیستمی همکاری میکنید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/4-201

Banisadr (5) آقای بنی صدر، شما بعنوان یک روشنفکر چرا اجازه دادید که یک آخوند بی سواد برتخت بنشیند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/5-204

Banisadr (6) آقای بنی صدر، آیا تیمسارفلاحی و دکترچمران توسط رژیم کشته شدند یا درجنگ کشته شد ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/6-102

Banisadr (7)آقای بنی صدر، نقش شما درانقلاب فرهنگی چه بود.آیا آقای سروش را شما انتخاب کرده بودید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/7-141

Banisadr (8) آقای بنی صدر، آیا شما و قطب زاده ازلیبی توسط یک خانم آمریکایی کمک های مالی دریافت میکردید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/8-116

Banisadr (9)آقای بنی صدر، آیا شما دستوردادید که هواپیما ها را درطبس بمباران کنند که چند پاسدارهم کشته شدند؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/9-91

Banisadr (10)آقای بنی صدر، برخی معتقدند که این رژیم را باید بطور قهرآمیزساقط کرد آیا با چنین تفکری موافقید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/10-151

Banisadr (11)آقای بنی صدر،آیا با مرگ رفسنجانی و خامنه ای رژیم سقوط خواهد کرد یا پاسداران کودتا میکنند؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/11-158

Banisadr (12)آقای بنی صدر، پاکسازی را چه کسانی درارتش شروع کردند آیا ازارتش احساس خطر میکردند ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/12-147

Banisadr (13)آقای بنی صدر، چگونه میتوانید ازدو پایه گذارارتش ایران. یعنی رضا شاه وفرزندش به نیکی یاد نکنید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/13-52

Banisadr (14) آقای بنی صدر، آیا شما با یک رهبری جمعی موافق هستید یا نه ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/14-41

Banisadr (15)آقای بنی صدر، آیا شما خودتا ن را سرزنش نمیکنید که چرا با هیچکس اتحاد نمی کنید ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/15-74

Banisadr (16) آقای بنی صدر،آیا با کشته شدن تمام آخوندها دریک شب،رژیم شاهنشاهی برمیگردد یا مجاهد ین؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/16-68

Banisadr (17)آقای بنی صدر، میگویند شما بدون تائید آقای خمینی نمی توانستید رئیس جمهور بشوید ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/17-66

Banisadr (18)آقای بنی صدر،آیا شما به آن قانون اساسی که دارای بند ولایت فقیه بود رای داده بودید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/18-60

Banisadr (19) آقای بنی صدر،آیا عدم همکاری شما با اپوزیسیون بخاطراحساس انزوای شما دربین چهره های مشهورنیست؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/19-46

Banisadr (20)آقای بنی صدر،آیا شما با یک انتخابات آزاد زیر نظارت بین المللی موافقید یا با همه پرسی درباره ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/20-53

Banisadr (21)بنی صدر: خداوند مسئولیت رهبری را به همه انسانها داده نه به یک عده دیوانه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/24-38

Banisadr (22) آقای بنی صدر، اگرخدا زندگی را آفریده چرا مرگ را خلق کرده ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/22-67

Banisadr (23) بنی صدر: درقرآن جنگ تعرضی وجود ندارد. جهاد برای اسقرارصلح است نه جنگ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/23-72

Banisadr (24) بنی صدر : تبعیض در قرآن وجود ندارد , حق هرانسان است که با تبعض مبارزه کند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/24-39

Banisadr (25)  بنی صدر: درقرآن برده داری نیستد , آزاد کردن برده هست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/25-38

Banisadr (26) بنی صدر: بنابرقرآن ازدواج مسلمان با غیرمسلمان هیچ جرمی ندارد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/26-19

Banisadr (27) آقای بنی صدر, آیا ازدواج عایشه با پیامبربراساس علاقه بود یا براساس پیوند دو قوم؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/27-29

Banisadr (28)  بنی صدر: بنا بر قرآن مجبور کردن کودکان به پذیرفتن دین پدر یا مادرممنوع است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/28-23

Banisadr (29) بنی صدر: آزادی ذاتی انسان است نه میتوان به کسی داد و نه میتوان ازکسی گرفت

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/29-26

Banisadr (30) آقای بنی صدر، خداوند از دید قرآنی چیست.آیا کلام خدا فقط در قرآن است یا اینکه؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/30-53

Banisadr (31)  آقای بنی صدر، آيا درست است كه در جنگ بني قريظه ، امام علي ۷۰۰ يهودی را كشت؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/31-700

Banisadr (32)  آقای بنی صدر, نظر شما در مورد زدن زن درسوره نساء چیست؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/32-15

Banisadr (33) بنی صدر : در قرآن جرمی بنام جرم ارتداد وجود ندارد , در انجیل و تورات هست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/33-23

Banisadr (34) آقای بنی صدر, دیدگاه شما درباره امام زمان چیست, آیا امام زمان وجود دارد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/34-12

Banisadr (35) آقای بنی صدر، ربط آيه (اطيعوالله و اطيعوا الرسول واولى الامر منكم) با ولایت فقیه چیست ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/35-11

Banisadr (36) آقای بنی صدر، چرا میگویند درقرآن تناقض وجود دارد ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/36-9

Banisadr (37) آقای بنی صدر، چرا میگویند اسلام برای 1400 سال پیش خوب بوده و الان کارائی ندارد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/37-1400

Banisadr (38) آقای بنی صدر، زمانی که ما عقل داریم چرا باید از چیزی پیروی کنیم که اورا نمی بینیم؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/38-10

Banisadr (39) آقای بنی صدر، چرا در قرآن آمده بازگشت همه بسوی ما است. وهمچنین خداوند مکرمیکند؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/39-12

************

Ghafari زندگینامه هادی غفاری،از چماقداری(دستگیری عذرا حسینی همسر آقای بنی صدر) تا اصلاح طلبی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/ghafari

Keshtgar 90-02-09=کشتگر: اگر آن زمانکه آقای بنی‌صدرازآزادی‌‌ها دفاع می‌کرد،درمسندش می‌ماند، الان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/keshtgar-90-02-09

Navab Safavi یادی ازحسین نواب صفوی ازمشاوران نخستین رئیس جمهورایران سید ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/navab-safavi

Rajavi 60-05-12=مسعودرجوی:آقای بنی صدرطی حکمی مرا مسئول تشکیل شورای ملی مقاومت کردند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/rajavi-60-05-12

--

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter