تصویری

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی/ ربط استقلال با دانش، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر (١٧)

 

 

ابوالحسن بنی صدر: اگر انسان از آزادی و استقلال غافل نباشد، مجموعۀ استعدادها و فضل های خود را هم بکار می گیرد و فعال می شود. انسان، وقتی فعال شد، استعدادها مثل استعداد رهبری، استعداد اندیشۀ راهنما، استعداد اقتصادی، استعداد هنری، استعداد انس و دوستی و ...، کمک می کنند به اینکه دو استعداد دانشجویی و خلاقیت بارورتر بشوند، حاصل چنین باروری این است که ...
 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter