کتابها

تضاد و توحید

چاپ اول : طلوع آزادی - زمستان 58

 

 

مقدمه

انسان بدون بینش نمی توان یافت. از اینرو همواره کوشش های خرد متوجه تصحیح بینش بوده و هنوز نیز هست. این تصحیح گاه در بنیاد و اصول و گاه در هر دو به عمل آمده اند، یا به عمل می آیند. دو مفهوم تضاد و توحید، دو بنیاد دو بینش هستند. تناقض چیست؟ عدم تناقض چیست؟ تضاد چیست؟ عدم تضاد چیست؟ تناقض اصل است یا عدم تناقض اصل است؟ نوع پاسخ به این پرسش ها، در نوع بینش اثری تعیین کننده دارد. بدین جهت، مباحثه منازعه و حتی جنگ بر سر درستی این یا آن نظر، با تاریخ سیر اندیشه هم آغاز است، و هنوز باز ادامه دارد ... 

 

پیاده کردن متن

 

 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter