تصویری

حقوق پنجگانه و بستر تاریخی اتحاد برای استقلال و آزادی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

ابوالحسن بنی صدر: ما در یک موقعیت جهانی و انتخاب تعیین کننده هستیم، یا انسان حقوقمند می شویم، یا ابزار دست سرمایه سالاری، ارتش سالاری، دین سالاری و ... . و بشر آلت دست این سالاری ها باقی می ماند و زندگی از روی زمین برچیده می شود.
انقلاب ۵۷ برای این بود که از درون راه حل داشته باشیم، خود راه حل بجوییم که آن هم با کودتای ملاتاریا، شد استبداد ملاتاریا، که تا امروز هم ادامه دارد.
بنازم به عقل آقای ترامپ و یاران او که برای یک رژیم درماندۀ محکوم به سقوط که فاقد هرگونه علت وجودی است، یک علت وجودی تراشیده که بنابر آن رژیم فلج بودن خودش را به تحریم و خطر جنگ از بیرون توجیه می کند.
وقتی مبتکر اصلاح طلبی خطاب به مردم می گوید شما فداکاری کنید و بروید پای صندوق و رأی بدهید، این اعلان ورشکستگی است، نمی گوید بیایید بیرون برای حقوق تان، وقتی می گوید فداکاری کنید، یعنی شما فاقد حق هستید.
عده ای بنام اپوزیسیون چون وابسته هستند و استقلال با دست نشاندگی شان نمی خواند، می گویند مردم! برای آزادی مبارزه کنید. انگار، استقلال وجود خارجی ندارد.
اتحاد بدون زمینۀ همگانی و بدون جنبش همگانی راه بجایی نمی برد.  
 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter