وضعیت سنجی یک صد و نود و هفتم: طبیعت ایران را میکشند؟

 آیا سپاه به جنگ طبیعت رفتهاست؟:

 کاوه مدنی، معاون محیط زیست، ناگزیر شد از بازگشت به ایران چشم بپوشد. او تهدید به توقیف شده بود. بدینقرار، تجربه او به دیگر کارشناسان ایرانی محیط زیست ایناست که عزم بر بیابان کردن ایران است و هرکس با این عزم مقابله کند، عنوان جاسوس پیدا میکند و احتمالاً در زندان، خودکشیاش میکنند.

 پیش از آن، یکچند از فعالان محیط زیست دستگیر و متهم به جاسوسی شدند. کاووس سید امامی را در زندان خودکشی کردند و سپس او را متهم به جاسوسی کردند و مدعی شدند چون دانست جاسوسی او بر قوه قضائی آشکار شده است، خودکشی کرد. اما علت دستگیریها چیست؟ اداره مافیائی کشور:

 اداره مافیائی کشور سبب شدهاست عوامل مساعد با عمران طبیعت بینقش و عوامل بیابان زائی پرنقش شوند:

● یک علت را این دانستهاند که سازمان ملل، مناطقی از ایران را منطقههای حفاظت شده معین کرده و برای حفظ این منطقهها و جانداران و گیاهان آن، بودجه در اختیار میگذارد. در صورت وقوع جنگ، این منطقهها باید از آن مصون بمانند. سپاه برآن شدهاست در این مناطق، پایگاهها و زاغههای موشک بسازد. چون اینکار خلاف است، فعالان محیط زیست به مخالفت با آن بر میخیزند. پایان کشماکش، دستگیری آنها و متهم شدنشان به جاسوسی است!

● اما هم مافیاهای آب وجود دارند و هم مافیاهای زمینخوار وجود دارند. این دو دسته مافیاها نیز فعالان محیط زیست را کسانی میدانند که باید از سر راه برداشته شوند.

● توزیع تا بخواهی نابرابر درآمدها، هم در سطح قشرهای جامعه و هم در سطح شهر و روستا و هم در سطح مناطق مختلف کشور، سبب مهاجرت مداوم از منطقههای محروم به منطقههائی که کار و کار کاذب وجود دارند و از کشور به خارج کشور است. این عامل نیز، سبب خالی شدن روستاها و وسعت گرفتن بیابانها میشود.

● خشکاندن تالابها – که سپاه در آن صاحب نقش است – و نیز تغییر مسیر رودها – عامل خشکیدن دریاچه ارومیه و... – هم عامل مهمی از عوامل بیابان شدن ایران است. زهرا جواهریان می‌گوید: «باید اجازه دهیم سهمی از آب به طبیعت، به سفره‌های زیر زمینی و به روخانه‌ها و تالاب‌ها برگردد، تا مانع از خشک شدن تالاب‌ها و رودها و در نهایت کاهش تبعات خشک شدن رودخانه‌ها و مانع محروم شدن از کارکردها و خدمات اکوسیستمی تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها شویم.»

● استفاده بیش از حد تحمل از زمینهای زراعی و چراگاهها و جنگلها: در بخشهایی ازایران، فرایندهایی که موجبات بیابانی شدن را فراهم آورده اند و در حال حاضر نیز مشهودند، عبارتند از قطع درختان جنگل، نابودی پوشش گیاهی، فرسایش خاک و تشکیل تپههای ماسهای و حرکت آنها است. این فرایندها بافرایندهای دیگری که کمتر آشکار هستند، رابطهِ نزدیکی دارند و به همان اندازه برای اکولوژی نیز زیان آورند. بنابراین،

● بادها از شرق و غرب توأم با آلودگی شدید محیط و تغییرهای درجه گرما و سرما - در ایران بر اثر افزایش دمای کره زمین، به میزان ۶ دهم درجهِ سانتیگراد در مدت ۲۰ سال، قسمتهائی از کشور خشک شده است - که زمین را میفرسایند. و

● افزایش جمعیت کشور و همراه نشدن با مدیریت بهینه منابع آب کشور و تهیه آب از راه شیرین کردن آب دریا

● به حال خود رهاکردن شنزارها و گسترش آنها در ایران و در کشورهای همجوار ایران که ریزگردها یکی از عوارض آن است.

● خشکسالیهای مداوم که عوامل بالا در پیدایش و ادامه آنها مؤثر هستند.  

● وجود کویر که بجای مهار شدن دامن میگستراند: حدود 50 میلیون هکتار از سرزمین ایران کویر است که شامل مناطق کاملا کویری (34میلیون) و شن زارها و تپههای ماسهای فعال میشود. 25 در صد کشور ایران بیابان و 25 درصد دیگر نواحی نیمه بیابانی بر آورد شده است.حدود 80 درصد از مناطق کشور تحت شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک و بیابانی است.

● جواهریان می‌گوید: اعمال سیاست‌های نادرست و ناهم‌آهنگ مدیریت منابع آب در ایران را نیز در خشک‌شدن برخی از مناطق این کشور بی‌تاثیر نمی‌داند. این امر تا کنون به خشک شدن ۲۹۷ دشت از ۶۰۰ دشت ایران انجامیده است.

● بهره برداری نادرست از زمین های کشاورزی، استفادهِ افراطی از کود و سموم شیمیایی، شخم اراضی در جهت شیب، بهره برداری بی‌رویه از سفرههای آب زیر زمینی که منجر به شوری آب و در نهایت شوری خاک می‌شود.

● مافیای «سد ساز» و چاه عمیق کن – که سبب خشکیدن قناتها و نیز کاهش رطوبت زمین و فرسایش آن میشود - را که بر واقعیتهای بالا بیفزائیم، مجموعه عوامل دستاندر کار بیابان کردن ایران را شناسائی کردهایم. این عاملها در همکاری با یکدیگر، کشور را بیابان میکنند. در حقیقت، عاملی که عاملهای بالا را فعال و عاملهای آبادانی طبیعت را غیر فعال میکند، انسانها هستند وقتی بعنوان عضو بنیادهای اجتماعی عمل میکنند:

 عامل انسانی بیابان شدن ایران، جهل و یا بکار بردن دانش و فن برضد طبیعت؟:

    بیابانکردن ایران یک امر واقع مستمر است. ایران از چهارسو سبز و پر جنگل بود. روابط قوا در درون و بیرون از مرزها، سبب ایجاد «زمینهای سوخته» شدند. تاریخ سیر تحول طبیعت ایران (نوشته ابوالحسن بنیصدر)، چونی و چرائی بیابان شدن طبیعت ایران را تا دوران پهلویها که بیابان شدن شدت گرفت، نقش قدرتی که قدرتمدارها در جستجوی آن بودهاند را بر خواننده ایرانی و غیر ایرانی، معلوم میکند. بنابر فایده تکرار، تکرار میکنیم که برنامه نخستین منتخب تاریخ ایران، بیابانزدائی و سرسبزکردن سرزمین ایران و نیز بیابان زدائی در کشورهای همسایه بود تا که عوامل «طبیعی» بیابان کردن از میان بروند. باکودتای خرداد 60، اقتصاد ایران همان اقتصاد مصرف محور دوران پهلوی شد و طبیعت ایران محکوم به بیابان شدن برجا ماند. عواملی که در قسمت اول بر شمردیم، میگویند که نقش انسان، در واقع بنیادهائی که انسانها در خدمت آنها هستند، در بیابانزائی تا کجا تعیین کنندهاست. اما آن عوامل پدید آمدهاند زیرا مجموعه امرهای واقع مستمر آنها را پدید آوردهاند:

● پیش از نفت، طبیعت ایران قربانی روابط قوای داخلی و خارجی بود:

 از قول شیخ خزعل منقول است که درخت نباید کاشت، زیرا با هر درخت، سر و کله «دو عجم» پیدایش میشود. در خوزستان، در دوران شرکت نفت ایران و انگلیس سیاست بیابان نگاهداشتن ایران ادامه یافت. حکومت مصدق به عمران خوزستان رویآورد. در پی کودتای 28 مرداد 1332، شاه گفت خوزستان را از دره هنسی (واقع در امریکا) سرسبزتر خواهدکرد. اما خوزستان بیابان برجا ماند. در آن دوران، بنیصدر در گروه تحقیق به خوزستان رفت و گروه، تحقیق خود را در باره موانع اجتماعی توسعه خوزستان انتشار داد. با وجود این، موانع برجا ماندند و خوزستان آبادان نگشت. در پی انقلاب و انتخاب بنیصدر به ریاست جمهوری، نخستین کار او، تجدید شبکه آبیاری دیرین ایران و نمکزدائی از آبهائی بود که در کشاورزی بکار میرفتند. با کودتای خرداد 60 و ادامه جنگ بمدت 8 سال، بیابان سازی خوزستان ادامه یافت. تالاب هورالعظیم را هم، بعذر وجود ذخایر نفت، خشکاندند. ریزگردها از جمله بخاطر خشکاندن هورالعظیم است. بیابان شدن خوزستان که زمانی بخشی از منطقه سواد (جنگل و کشتزار) بود که تا مدیترانه ادامه مییافت، نمونهای از نقش بنیادهای احتماعی و اقتصادی داخلی و خارجی قدرت محور در بیابانزائی است. این بنیادها همین نقش را در بیابان شدن سه منطقه سبز دیگر، در شمال غربی و شمال شرقی و جنوب شرقی و نیز جنوب کشور داشتهاند. باوجود این، تا استقرار دولت پهلویها، ایران صادرکننده مواد کشاورزی بود و نیازمند وارد کردن این مواد نبود.

     از پیشبینیهای داهیانه مدرس، یکی این بود: کودتای نظامی و به سلطنت رساندن رضاخان پهلوی، از جمله هدفها که دارد، یکی ایناست که ایرانیان را در غذای روزانهشان نیز نیازمند خارج و وارد کردن فرآوردههای غذائی کند و این پیشبینی به واقعیت پیوست. توجیه آن این بود که ایران کشور کشاورزی نیست و سرمایهگذاری در کشاورزی بازده ندارد:

● وقتی استبداد برخورداری از امنیت و حقوق و منزلت ناپایدار را ناممکن و دو مدار بسته پدید میآورد، بیابانزائی اجتنابناپذیر میشود:

 ابنخلدون گفته است: هر صاحب سرمایهای که با صاحب مقامی ارتباط نداشته باشد، بهتر است بگرد بکار انداختن سرمایه نباشد. در حقیقت، استبداد، بنفسه، نبود منزلت و حقوق و امنیت پایدار عوامل تولید (انسان و سرمایه و زمین و منابع اولیه و...) است. وقتی امنیت و حقوق و منزلت درکار نیستند، زمان فعالیتها کوتاه و نوع آنها، سود آورترین در کوتاه مدتترین زمان و در امنترین مکان است. بنابراین، سرمایه و دانش و فن ترکیبی پیدا میکنند که در بردن رانت و در ایجاد زمینه برای هرچه بیشتر شدن رانت، کارآئی دارد. بنابراین، قطبهای رشد جای به قطبهای رانت ساز میدهند. شهرهای بزرگ مصرف کننده که از عوامل بیابان شدن هم از راه رهاکردن کشتزارها و هم از راه آلودن محیط زیستند، بدینسان پدید میآیند. اما سرمایه از کجا بدست میآید؟ از جریان نفت و گاز و مواد معدنی و گیاهی به خارج:

 در حقیقت، اقتصاد مصرف و رانت محور زیر سلطه، از دو مدار بسته تشکیل میشود:

● مدار بسته صدور نفت و گاز و... و ورود درآمد آنها؛

● مدار بسته درآمدهای ارزی که با فروش آن، بودجه دولت تأمین میشود و خرید کالا از خارج و واردکردن آن به شهرها.

    این دو مدار بسته سبب میشود که بقیه کشور که در بیرون این دو مدار میمانند، نیروی کار و سرمایه و فرآوردههای کشاورزی و پیشهوری را به بخشی صادر کنند که در درون این دو مدار قرار میگیرند. بدینسان، تا وقتی دو مدار بسته باز نشوند و صدور یکجانبه از بیرون مدارها به درون آنها پایان نپذیرد، بیابان شدن روزافزون کشور ادامه پیدا میکند. همین امر واقع، در کشورهای دیگری که در موقعیت ایران هستند، مشاهده میشود. در حقیقت، شبکه جهانی ماوراءملیها، هرآنچه را که در بیرون از شبکه قرار گرفتهاند، بهمین سرنوشت دچار کردهاند. حتی امریکا که مادرشهر سرمایه داری است، نیز از بیابان شدن سرزمینش مصون نیست.

 در محدوده آن دو محور، مافیاها پدید میآیند. مقام اول را در رانتخواری پیدا کردن، وقتی حزب سیاسی مسلح بر بخش عمدهای از اقتصاد مسلط است و این و حزب و دستیارانش 60 درصد پول در جریان را در اختیار دارند، آب و زمین، از طریق مافیاها با یکدیگر رابطه برقرار میکنند. جواهریان میگوید: اعمال سیاست‌های نادرست و ناهم‌آهنگ مدیریت منابع آب در ایران  نیز در خشک‌شدن برخی از مناطق این کشور بی‌تاثیر نیست. این امر تا کنون به خشک شدن ۲۹۷ دشت از ۶۰۰ دشت ایران انجامیده است. این سیاستهای نادرست بلحاظ زمین و آب، از نظر منافع مافیاها درست هستند. وگرنه، وزارتخانههای آب و نیرو و کشاورزی، سیاستهای نادرست را اتخاذ نمیکردند و باوجود مشاهده اثرات آنها، از اعمال آنها دست بر میداشتند.

 نقش دیگر سازمانهای در خدمت قدرت در بیابانزائی را ترس رﮊیم از سقوط تشکیل میدهد. از خرداد 60 بدینسو، یکی از ترسهای بزرگ که رﮊیم القاء کردهاست، ترس از قحطی است. خبرها که هر ازچندی در باره خالی شدن سیلوهای گندم منتشر میشوند، از جمله این هدف را دارند که ترس از شدت نیفتد. مردمی که همه روز میشنوند کشور دارد بیابان میشود و این و آن منطقه کشور گرفتار کم آبی است البته از تغییر میترسند. اما آیا این ترس آنها را تا آن روز که گرفتار سرزمین بیآب و علف شوند، زمینگیر میکند؟

 بهره برداری نادرست از زمین های کشاورزی، استفاده ی افراطی از کود و سموم شیمیایی، شخم اراضی در جهت شیب، بهره برداری بیرویه از سفره های آب زیر زمینی که منجر به شوری آب و در نهایت شوری خاک میشود، چرای مفرط و بیش از ظرفیت از مراتع، بهره برداریهای بیرویه از جنگلها و جنگلتراشی، تبدیل نابخردانهِ اراضی منابع ملی به کشاورزی، ویلا سازی... موارد نام برده از جمله عملکرد سوء انسان است که منجر به پدیده بیابان‌‌زایی شده است. عامل تحمیل کننده جبر این روشها آیا غیر از رانت محور شدن فعالیتهای کشاورزی، بیاعتناء به شور شدن و فرسودن زمین است؟

 پیآمدهای بیابانزائی در ایران و جهان:

    مالتوس گفته بود رشد جمعیت تصاعد هندسی و رشد تولید مواد غذای تصاعد عددی است. بنابر این، زمانی میرسد که انسانها از گرسنگی کشتار خواهند شد. اما اینک، این کمبود آب و بیابانزائی است که انسانها را به کشتار جمعی براثر تشنگی و گرسنگی تهدید میکند:

● در آنچه به تمام جهان مربوط میشود:

 از بارزترین آثار بیابانزایی علاوه بر فقر گسترده و افزایش شمار گرسنگان در جهان، بنابر گزارش سال 2012، سازمان جهانی خواروبار و کشاوری، نه 870 میلیون نفر که نزدیک به 2 میلیارد نفر است. بر جمعیت گرسنگان مرتب افزوده می شود. و این هم بخاطر انجام نگرفتن سرمایهگذاریهای لازم در بخش کشاورزی و هم بخاطر افزایش جمعیت و هم بخاطر نابرابری روزافزون توزیع درآمدها، در سطح همه کشورهای جهان است.  و در سطح جهان:

 تخریب مراتع جهان است که 73 درصد تمامی مراتع را تشکیل داده و ظرفیت و قابلیت بسیار بالایی برای انسان و دام دارد. کاهش حاصل خیزی خاک در بیش از 47 درصد مناطق خشک، شامل زمین های دیم وابسته به باران و تخریب زمینهای زیر کشت آبی که بیش از 30 درصد مناطق پرجمعیت سرزمینهای خشک را دربر میگیرد از دیگر صدمات بیابانزایی است.

● در آنچه به ایران مربوط میشود:

 ایران با داشتن 2 کویر بزرگ و برخی چالههای داخلی توان بالایی برای بیابان شدن دارد. با توجه به  عوامل موثر در بیابانزائی، بیابانزائی نه قابل مهار است و نه حتی میتوان از شتاب و شدت آن کاست.

 هماکنون، وزیر حکومت روحانی میگوید: 80 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. و حسین راغفر، اقتصاددان، در مصاحبه‌ای با ایسنا به ارائه تصویری مستند از وضعیت فقر در ایران می‌پردازد. او میگوید: خط فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره شهری در سال ۹۶ حدود چهار میلیون تومان بود و براساس محاسبات صورت گرفته طی سال‌های اخیر ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار «فقر مطلق» هستند. به عبارت دیگر ۲۴ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برند.

 کلانتری که اینک مسئول محیط زیست در حکومت روحانی است، گفتهاست: تا 30 سال دیگر، 55 میلیون از جمعیت ایرانی که بیابان خواهد شد، باید مهاجرت کنند.

 هماکنون زاینده رود خشک است و کشاورزان اصفهان همچنان در جنبش اعتراضی هستند. اما وضعیت سیستان و بلوچستان و نیز وضعیت آذربائیجان از بیم نمکزار شدن و وضعیت یزد و... وخیم است.

 تا این زمان، وجود در آمد نفت و خرید مواد غذائی از خارج، نقش مخدر  را بازیکردهاست. پرسش این است: آیا این مخدر همچنان مانع از پیدایش وجدان همگانی به بیابانشدنی که میتواند مرگ دراز مدت زمین معنی دهد، خواهد شد یا خیر؟

وضعیت سنجی یکصد و نود ششم: دولت در سایه، نیمرخ نشان میدهد؟!

 گویاترین خبرها و سخنها در باره تب قیمت دلار:

 خوانندگان میتوانند بخاطر بیاورند که جنگ اقتصادی از دوران گروگانگیری آغاز گرفته است. باز میتوانند بخاطر بیاورند که بطور مداوم هشدار داده شده است که جنگ اقتصادی بسیار ویرانگرتر از 6 جنگ دیگر است. با وجود این هشدارها، حکومتهای دست نشانده خامنهای، نه تنها در مصونکردن اقتصاد، از ویرانگریهای این جنگ، اقدامی نکردهاند، بلکه اسباب هرچه ویرانگرتر شدن آنرا هم فراهم آوردهاند. چنانکه حکومت روحانی، با سه برابر کردن حجم نقدینه، بمب دائم در انفجار را ایجاد کرده است. هم این حکومت، قرارداد وین را با تصویب خامنهای، امضاءکرده و بموجب آن 105 تعهد سپرده بی آنکه طرف مقابل آن را بطور قطع امضاءکند. به سخن دیگر، امریکا هر زمان بخواهد، میتواند از آن خارج شود. راست بخواهی، دست امریکا برای تحمیل تعهدهای دیگر و تشدید جنگ اقتصادی و تهدید به جنگ نظامی باز است. این حکومت عامل سومی را اثر بخشتر کردهاست و آن اقتصاد مصرف و رانت محور است. رانت محوری نیز یکی از عوامل بالا رفتن عمودی قیمت ارز است. حکومتها عامل چهارمی ایجاد کردهاند و آن کسرِ دائم در افزایشِ بودجهاست. این کسر را، از جمله، با گرانکردن ارز، تأمین میکنند. با استفاده از منطق صوری، استدلال میکنند که با توجه به تورم که دائمی است، «دولت ناگزیر است هر از چندی، قیمت ارز را افزایش دهد»، اگرنه، ثابت نگاهداشتن نرخ ارز سوبسید دادن به کالاهای وارداتی میشود. اما نمیگویند که عامل تورم دائمی نیاز دولت استبدادی به اقتصاد رانت و مصرف محور از سوئی و افزایش دائمی بودجه از سوی دیگر است. باز نمیگویند که عامل تورم، نگاهداشتن کشور در بحرانهای داخلی و خارجی شدید، بنابراین، ناممکن شدن تثبیت قیمتها است. زیرا با توجه به اثر تکاثری قدرت خریدی که دولت و نظام بانکی ایجاد میکنند، ارزش میزان کالا و خدمات لازم برای جذب آن، دست کم، دو برابر این قدرت خرید میشود. نه اقتصاد مصرف محور توانا به تولید کالاها و خدمات است و نه ارز در اختیار برای وارد کردن کالاها و خدمات لازم، کفایت میکند.

    بدینقرار، پنج عامل از عوامل که ضربه «دشمن» را هرچه ویرانگرتر میکنند، یعنی حجم نقدینه و قرارداد وین (برجام) و اقتصاد مصرف و رانت محور و کسر روزافزون بودجه کشور و قدرت خریدی که دولت و نظام بانکی ایجاد میکند و سخت نابرابر توزیع میشود را حکومتها، از جمله حکومت روحانی، بوجود آورده و تصدی کرده‌‌اند و میکنند. این پنج عامل پنج سلاحی هستند که در جنگ اقتصادی، طرفهای جنگ، یعنی اتحاد سعودیها و اسرائیلیها و امریکا و نیز «دولت در سایه» برضد نه تنها حکومت که مردم ایران و اقتصاد از هم گسسته ایران، بکار میبرند.

 سیف، «رئیس» کل بانک مرکزی، در 21 فروردین97، در مجلس، گفته است: سعودیها و شیخ امارات نیز در تب قیمت ارز نقش داشتهاند. بنابراین، مقام اقتصادی حکومت، بطور رسمی و در مقام رسمی، میپذیرد که جنگ اقتصادی سختی جریان دارد که نخست در بخش نفت، ضربه شدید کاهش قیمت نفت را وارد کرد و اینک، ارز را وسیله ضربه وارد کردن به اقتصاد کشور کرده است. از آنجا که «نمایندگان» مجلس، در واقع، نمایندگان «رهبر» هستند، و نه نماینده مردم، کسی نیز از او نپرسید باوجود اینکه از گروگانگیری بدین سو، ایران در جنگ اقتصادی است، حکومت چرا خود پنج سلاح ساخته و در اختیار «دشمن» قرار داده است؟

 عامل ششمی وجود دارد و آن، فقدان امنیتها از سوئی و رانتهای کلان که تبدیل به ارز و از کشور خارج میشوند، از سوی دیگر است. سه خبر، بسیار گویا هستند:

   محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: از برجام بدین سو، بیش از 30 میلیارد دلار سرمایه از کشور فرار کردهاست؛

 اقتصاد ایران با خطر «ونزوئلائی» شدن روبرو است. ونزوئلائی شدن اقتصاد، یعنی فرار سرمایهها و مهار بریدن تورم و هرچه سیاهتر شدن روزگار قشرهای فقیر جامعه. هماکنون خود میگویند: 36 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند.

 پس از آنکه شورای شهر تهران استعفای نجفی را نپذیرفت، «دادستان کل» به او حکم کرد باید استعفاء کند و او نیز استعفاء کرد و شورای شهر نیز استعفای او را پذیرفت. یعنی اینکه شورای شهر و انتخاب او کشک است و در رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، احدی امنیت ندارد، نه در شغل خود و نه در جان خود. این ناامنی همه جانبه است. چنانکه در 21 فروردین، حکومت ارز را تک نرخی کرد و قیمت هر دلار را 4200 تومان معین و بانک مرکزی طی بخشنامه ای مقرر کرد که اشخاص، تنها حق دارند 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها   نزد خود نگاه دارند، بیشتر از آن را باید به حساب ذخیره ارزی بسپرند و گرنه، عمل آنها جرم است. بدین سان، یک نوبت تب شدید قیمت ارز ایجاد کردهاند و داشتههای مردم را در ازای دلار از چنگشان بدر آوردهاند و اینک نوبت مصادره دلارهائی شدهاست که خود فروختهاند. بدیهی است اینگونه تهدیدها، تشویق است به خارج کردن سرمایهها از کشور.

 سیف به عوامل داخلی تب شدید قیمت ارز نیز اشاره کردهاست. محسن رنانی، اقتصاددان، در نوشتهای کوتاه، این «عوامل» را معرفی کردهاست:

    «تمام شواهد نشان میدهد که ماجرای «ارز» یک اقدام کاملا سیاسی برای زمینگیر کردن دولت (حکومت روحانی) است و ارگانی که همان اندازه که در ماجرای دستگیری محیط زیستیها و قتل سیدامامی آلودهاست در ماجرای ارز هم آلوده است. بازپس گیری شرکت های خصوصی شده در دو دهه اخیر از نهادهای وابسته نظامی رویداد کوچکی نیست که مقاومتی در پی نداشته باشد. همچنان که گرفتن مچ دست آن 6 باصطلاح تعاونی که 25 درصد پول مملکت در اختیارشان است و روحانی هنگام تسلیم بودجه به مجلس آن را فاش کرد بیمقاومت نیست. آنها در مشهد خیز کودتائی را با ترتیب دادن تظاهرات مدیریت شده علیه روحانی و گرانی شروع کردند اما تبدیل آن تظاهرات با شعار مرگ بر روحانی، به تظاهرات در نزدیک به 90 شهر ایران با شعار «ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم» و بالاخره «مرگ بر دیگران» (خامنهای ا.ا) که با رمز «شعارهای ساختار شکن» به آن اشاره میکنند به هدف نرسید. تیر کمانه کرد به کانون قدرت و ثروت و سران مافیای 6 تعاونی که گفته میشود به مشهد کوچ کردهاند رسید. اگر دولت کوتاهی کند و به ریشههای ماجرای هفته های اخیر «ارز» نپرداخته و واقعیات را به مردم نگوید و نام آن 6 تعاونی و سهامداران آن را اعلام نکند زیر چرخ دندههای حوادثی که پیاپی آفریده میشوند فلج خواهد شد. «مال است، نه جان است که آسان بشود داد!». برای از دست ندادن مالی که با حضور در عالی ترین سطوح قدرت بدست آوردهاند، دست به هر کاری خواهند زد و یگانه پادزهر مقاومتهای آنها افشای واقعیات و گفتن حقایق به مردم است. نه در رمز و راز و اشاره، بلکه با صراحت و نام بردن از افراد و عقبههای آنها. روز گذشته اعلام کردند که 755 حساب دلالان ارز با 20 هزارمیلیارد تومان گردش مالی مسدود شد. این پولها از کجا در این حساب ها جمع شده است؟

    به ما اطلاع داده اند که صاحبان اصلی این حسابها، موسسات مالی، بانکها و بویژه موسساتی مانند «کوثر» هستند. این تنها گوشهای از واقعیاتی است که اگر غفلت شود میرود تا به حوادث بزرگ در ایران بیانجامد!!

   شصت درصد پول در گردش کشور نه در اختیار دولت است و نه بخش خصوصی و مردم! بلکه به قول روحانی تحت سلطه خصولتیها( سپاه. بنیاد مستضعفان. بنیاد تعاون .بنیاد برکت. بنیاد مسکن انقلاب . ستاد اجرایی احکام امام ره .بنیاد علوی .بنیاد کرامت. آستان قدس و...) قرار دارد!

     این بخش فربه از رانت و معاف از نظارت مالیات و حسابرسی و پرداخت عوارض صادرات واردات هر لحظه تصمیم بگیرد بخش خصوصی یا دولتی را زمینگیر کند بدون زحمت با ورود به یک حوزه اقتصادی مثل ارز یا طلا یا مسکن و ملک یا مواد غذایی و دارویی و خدمات و... کار را یکسره خواهدکرد و این همان دولت سایه و خطر بالقوهای است که اقتصاد ایران را فلج و دولتها را بیخاصیت و بلا اثر نموده است!

   بدینقرار، 60 درصد پول در گردش، در دست سپاه و شرکاء است. آیا سپاه و شرکاء، برای تصرف قطعی دولت، دستیار اتحاد سعودیها و اسرائیل و حکومت ترامپ شدهاند؟ آیا آنها که به کاخ سفید دخیل بستهاند، نیز دانسته یا نادانسته، دستیار این اتحاد شوم هستند؟:

 دولت در سایه که نیمرخی مینماید:

 بنابر اطلاع واصل، در جلسه شورای امنیت ملی، میان روحانی و شمعخانی، «دبیر» شورای امنیت ملی، نزاع لفظی روی داده و او به روحانی گفته است چاره کار ایناست که کار را به سپاه بسپارید. سخن از ضرورت زمامداری یک «نظامی» بمیان آوردن، میتواند تصدیق صحت این اطلاع باشد:

 اللهکرم «سردار چماقدار» که اینک «استاد» دانشگاه است!؟، لازم میبیند خاطر نشان کند که رئیس جمهوری باید یک نظامی – یعنی سردار سپاه – باشد.

   اما او تنها نیست. شاخه تبلیغاتی سپاه اینطور القاء میکند که باتوجه به اتحاد حکومت ترامپ با سعودیها و اسرائیل و بحرانهای داخلی، انتخاب دیگری میان تسلیم شدن به حکومت سپاه و یا تن دادن به سرنوشتی نظیر سرنوشت سوریه نماندهاست!!

 سرداران نامزد تصدی ریاست «دولت»، عبارتند از محسن رضائی و قالیباف و قاسم سلیمانی. در واقع، بردن اسامی دو سردار نخست، برای آن است که قاسم سلیمانی را جا بیاندازند.

     این تبلیغ میگوید که خامنهای و «اصولگرایان» به افلاس سیاسی خود اعتراف دارند و چاره را قبضهکردن کامل دولت، با استفاده از تشدید بحرانها میبیند. دانستنی است که محسن رضائی، در مهرماه 1393، در تلویزیون رﮊیم گفته بود که منتظری نگران کودتای سپاه بودهاست و از خمینی خواسته است اینهمه از سپاه حمایت نکند چرا که ممکن است سپاه کودتا کند. و خمینی پاسخ داده است: «اگر هم کودتا کنند، چون اینها بچه‌های خودمان هستند، جای دوری نمی‌رود»!. گرچه سپاه، بهنگام تحمیل خامنهای بعنوان «رهبر»، دومین کودتای خود را انجام داد (اولی شرکت امثال محسن رضائی در کودتای خرداد 60 بود)، اما اظهار این سخنان، مجازگردانی کودتای بعدی سپاه (بهنگام تعیین جانشین خامنهای) است.

    گرچه بنابر وصیت نامه خمینی، نسبت دادن قولی به او، اگر آن قول ثبت نشده باشد و یا مکتوب نباشد، فاقد اعتبار است و گرچه خمینی گفته است سپاه نباید در سیاست دخالت کند، اما اولاً، برغم آن وصیتنامه، خامنهای را با جعلکردن قول و نامه نسبت دادن آنها به خمینی، رهبر کردند و ثانیاً، سپاه نباید در سیاست دخالت کند را اینطور معنی کردند که باید بکند!

 مصطفی تاج‌زاده، نوشته است:«به نقطه عطف/حذف یکی از دو دولت نزدیک می‌شویم. یا دولت پنهان از مستوری دست می‌کشد و با کنار زدن دولت قانونی ارکان حکومت را کامل در دست می‌گیرد یا مجبور به عقب‌نشینی از قلمروهای مختلف به ‌ویژه در عرصه اقتصاد و سیاست‌ خارجی می‌شود. اجازه ندهیم جامعه مدنی از حزب پادگانی شکست بخورد».

     بدینسان «دولت در سایه» نیم رخ مینماید. اما نهان و آشکارش چه میگوید؟:

 امرهای واقع در رابطه با یکدیگر در باره کودتای سپاه چه میگویند؟:

1. نقش سپاه در بحرانهای داخلی و خارجی و وضعیتی که ایران یافتهاست، بنابر قول امرهای واقع بالا نیز، سپاه را نه اطمینانآور که ترسآور گردانده است. این امر که مردم را از کودتای سپاه میترسانند و میگویند مجبورند میان سوریه شدن و یا حاکمیت سپاه برخود، یکی را انتخاب کنند، گویای نظر منفی مردم کشور به سپاه است. بنابراین، کودتای سپاه به تصرف کشور توسط نیروی بیگانه و دشمن میماند؛

2. سپاه بمثابه حزب سیاسی مسلح (حزب پادگانی) که بر اقتصاد کشور چنگ انداخته - دستگاههای مافیائی دیگر حکم اقمار سپاه را پیدا کردهاند- چگونه بتواند بر ضد خود کودتا کند؟ کودتا محل نیز ندارد. وقتی با یک تشر «دادستان کل»، شهردار تهران استعفاء میکند و شورای شهر تسلیم میشود، دستور استعفاء به روحانی و حکومت او کافی است و نیازی به کودتا نیست؛

3.  عامل اول هفت جنگ بعلاوه سیاست نظامی جدید امریکا و بعلاوه تهدید ترامپ به خارج شدن از قرارداد وین (برجام)، سپاه است. در اعتراض به چه وضعیتی سپاه میتواند کودتا کند و کودتای خود را توجیه کند؟ وجود جنگهای هفتگانه و نیز سیاست نظامی جدید امریکا، گویای این واقعیت است که سپاه موقعیت خود را تثبیت شده نمیداند. کودتا سپاه را بیثباتتر نیز میکند. بنابراین، سپاه برضد خود کودتا نمیکند؛

4. ایران بیابان و تب شدید قیمت دلار و فقر فزاینده و آسیبهای اجتماعی، حاصل کار استبدادی است که با کودتای خرداد 60 بر کشور حاکم گشتهاست. در حقیقت، از گروگانگیری بدینسو، یک عامل از عوامل اصلی، باز سازی اقتصاد مصرف محور سپاه است. فلج کننده دولت در آنچه به اقتصاد مربوط میشود و نقش دادن به دولت در هرچه مصرف محور کردن اقتصاد کشور، سپاه و مافیاهائی هستند که بلحاظ اقتصادی اقمار سپاه هستند. بنابراین، اگر هنوز امکانی برای نجات طبیعت ایران از بیابان شدن و اقتصاد ایران باقی مانده باشد، استفاده از این امکان، در گرو خلع ید از سپاه و مافیاهای حاکم بر اقتصاد کشور است و نه کودتای سپاه. و

5. این تبلیغ که ایران امروز نیازمند یک رضا خان پهلوی است، تبلیغ کسانی است که با وجود تسلط بر دولت و اقتصاد، سخت میترسند. از آن میترسند که موقعیت و خورد و برد و... خود را از دست بدهند. وگرنه، اقتصاد مصرف محور و بیابان شدن ایران ارثیه استبداد پهلوی و ملاتاریا – اینک دستیار مافیاهای نظامی – مالی – است. ایران را زور نجات نمیدهد، حق و حقمداری نجات میدهد. شهروند حقوقمند شدن ایرانیان نجات میدهد. کافیاست وضعیت اقتصادی دو سال اول انقلاب، با وضعیت اقتصاد ایران در دوره پهلوی و وضعیت اقتصاد ایران در دوره استبداد ولایت مطلقه فقیه مقایسه شود، تا بر همگان مبرهن بگردد که راهکار، بازیافتن استقلال و آزادی و منزلت یافتن ایرانیان بمثابه شهروندان حقوقمند است.

6. باوجود این، «کودتا» بر ضد سپاه، از درون سپاه، هم ممکن و هم توجیهپذیر است. ممکن است زیرا بدنه سپاه هم قربانی مافیاهای نظامی – مالی است که وجودشان بستگی به ساختار کنونی سپاه دارد. هرگاه بدنه نخواهد بیش از این در شرائط ذلت زندگی کند و عامل ذلت مردم و بیابان شدن کشور بماند، نیاز به کودتا ندارد. زیرا کافی است از سران سپاه و «رهبر» خلع ید کند. این خلع ید توجیهپذیر نیز هست. زیرا یک قلم، ریشه «فساد ساختاری» و ضامن اقتصاد مصرف و رانت محور را از میان بر میدارد و این امکان را پدید میآورد که ایران از جنگهای هفتگانه و بحران اتمی و... بیاساید. اما چنین خلع یدی، در خلاء، انجام دادنی نیست. در جامعه است که میتواند رخ بدهد. بنابراین، از جامعهاست که باید مشروعیت کسب کند. باتوجه به این واقعیت که یا ایرانیان استقلال و آزادی و دیگر حقوق خود را مییابند و کمر همت بر میبندند به نجات طبیعت و اقتصاد کشور و یا کشور از دست میرود، پس تنها وقتی چنین خلعیدی مشروعیت پیدا میکند که، درجا، ولایت به جمهور مردم بازگردانده شود.

    بدینقرار، اینک که ترساندنهای پیشین کارآئی از دست دادهاند، سپاه و کودتایش وسیله ترساندن شدهاست. آنها که سپاه را وسیله ترساندن میکنند هم میدانند رهبری سپاه منفور مردم است و هم میخواهند سپاه منفور بماند و منفورتر نیز بگردد. زیرا بدین وسیله است که سپاه حزب سیاسی مسلح و ستون فقرات رﮊیم ولایت مطلقه فقیه باقی میماند.

آرشیوکامل مصاحبه ها و سخنرانی های آقای ابوالحسن بنی صدر درسال ۱۳۹۶

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-noroz-97     فایل صوتی

https://youtu.be/I4OYYkbQ_uo     فایل تصویری

Banisadr 96-12-25= بنی صدر نوروز میگوید که ایرانیان بانی تجدد طلبی در جهان بودند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-25    فایل صوتی

Banisadr 96-12-19=بنی صدر : در قرآن حجاب بر زن واجب نشده. مصاحبه خانم مریم مرادی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-19     فایل صوتی

Banisadr 96-12-20=پیام مهم آقای بنی صدر بمناسبت چهارشنبه سوری

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-20     فایل صوتی

Banisadr 96-12-18=بنی‌صدر: پشت پرده «تبلیغ خشونت توسط ایرانیان وابسته به قدرتهای خارجی، و تحقیر زنان توسط خامنه‌ای

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-18    فایل صوتی

Banisade 96-12-14=بنی صدر : دست خامنه ای زیر سنگ است | ارزیابی سفر حساس وزیر خارجه فرانسه به ایران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisade-96-12-14rfi     فایل صوتی

Banisadr 96-12-13=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری یکشنبه ۱۳ اسفند ۹۶

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-13    فایل صوتی

Banisadr 96-12-11موقعیت نازل زنان در ایران و جهان : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-11    فایل صوتی

Banisadr 96-12-09=بنی صدر : واقعیت این است که حیات ملی در خطر است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-09     فایل صوتی

Banisadr 96-12-05=بنی‌‌صدر: احمدی‌‌نژاد، جربزه ایستادن کامل جلوی خامنه‌‌ای را ندارد، میخواهد بدیل درون رژیمی جدیدی بسازد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-05     فایل صوتی

Banisadr 96-12-04=« عذرخواهی بیسابقه خامنه ای ، سرکوب خونین دراویش » از دید بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-04asrjadid    فایل صوتی

Banisadr 96-12-02=عفو عمومی در نظام آینده ؟ : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-02sepideh    فایل صوتی

https://youtu.be/AT3AdoV-M2E     فایل تصویری

Banisadr 96-11-28= ": سخنرانی آقای بنی صدر در کنفرانس کلن "گذار از استبداد دینی، راهیابی به دمکراسی"

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-28      فایل صوتی

https://youtu.be/nunPMsyLQmE    فایل تصویری

Banisadr 96-11-27=بنی صدر: ابراهیم رئیسی، هوس رهبری کرده،آخرین وضعیت قانون اساسی جمهوری ایران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-011-27asrjadid    فایل صوتی

Banisadr 96-11-25= در نظام آینده اقتصاد ویران شده را چگونه سامان میدهید؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-25sepideh

https://youtu.be/mn546Xjvhy4

Banisadr 96-11-24=بنی صدر: پیشنهاد رفراندوم روحانی ، بمعنای فلج بودن خامنه ای است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-24

Banisadr 96-11-20=تجربه انقلاب ۵۷، خشونت یا عدم خشونت در تغییر نظام : مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-20

Banisadr 96-11-19=زوایای پیدا و پنهان سخنان خامنه ای در آستانه ۳۹ مین سالگرد انقلاب ۵۷ : گفتگوی رادیو فرانسه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-19    فایل صوتی

Banisadr 96-11-13=ویژگیهای دولت جانشین : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-13asrjadid     فایل صوتی

Banisadr 96-11-11=در روش شناسی - بخش هفتم - در کیش شخصیت : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-11sepideh   فایل صوتی

https://youtu.be/i8_b40UCtT0      فایل تصویری

Banisadr 96-11-06=سه تذکر به مردم ایران، چرایی اقتصاد ورشکسته : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-06     فایل صوتی

Banisadr 96-11-04=پشت پرده ماجرای کودتای نوژه : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-04sepideh    فایل صوتی

https://youtu.be/EVOvcMsVnpw    فایل تصویری

Banisadr 96-10-29=هشدار بنی صدر نسبت به اهداف شوم ترامپ و زمینه سازیها برای مداخله خارجی و گسترش خشونت در ایران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-29   فایل صوتی

Banisadr 96-10-27= ترسها که به جامعه القا میشود : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-27   فایل صوتی

https://youtu.be/C1ngzGlRmoA     فایل تصویری

Banisadr 96-10-22= بنی صدر: اگر آقای خامنه ای رهبر نمی شد ، ایرانگیتیها محاکمه و زندانی می شدند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-22    فایل صوتی

Banisadr 96-10-20= سخنان آقای بنی صدر در باره ویژگیهای جنبش همگانی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-20     فایل صوتی

https://youtu.be/f68S2abH0kI   فایل تصویری

Banisadr 96-10-19=بنی صدر: رفسنجانی ، خامنه ای را بخاطر ضعیف بودنش رهبر کرد تا مثل موم در دستش باشد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-19    فایل صوتی

Banisadr 96-10-15=پیام آقای بنی صدر به روحانیان، به اصلاح طلبان، به زندانیان، به مردم ایران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-15     فایل صوتی

Banisadr 96-10-13=جنبش مردم ایران ، موانع ، خطر ها و عبور از آنها : گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/vpqaeruurm34    فایل صوتی

https://youtu.be/xvswRI85tn8   فایل تصویری

Banisadr 96-10-11=  پیام آقای بنی صدر به نیروهای مسلح

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-11     فایل صوتی

https://youtu.be/gF2KcQuGvlw    فایل تصویری

Banisadr 96-10-09=  مصاحبه صدای امریکا با آقای بنی صدر در رابطه با جنبش همگانی مردم ایران

https://youtu.be/3DTT4DfM_iA     فایل تصویری

Banisadr 96-10-08=  پیام آقای بنی صدر به مردم ایران : من شما را به جنبش همگانی می خوانم

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-08    فایل صوتی

Banisadr 96-10-06=آقای بنی صدر، چرا آقای خامنه ای بعد از چهار هفته وارد کشمکش احمدی نژاد با لاریجانی شد؟

                 https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-06rfi            فایل صوتی

Banisadr 96-10-01=بنی صدر: ایران در تهدید و تحریم است و رژیم نگران از خیزش جامعه

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-01    فایل صوتی

Banisadr 96-09-29=ارزیانی بودجه ۹۷ آقای روحانی : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-29

https://youtu.be/psc9ygq9B6g

Banisadr 96-09-24=زمینه سازیهای بی سابقه حکومت ترامپ علیه رژیم ایران : گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-24    فایل صوتی

Banisadr 96-09-23=پیامدهای اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل؛ گفت‌وگو با آقایان بنی‌صدر و لاهیجی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-23    فایل صوتی

Banisadr 96-09-22=بررسی کارنامه ۴۰ ساله سیاه نظام ولایت مطلقه فقیه گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-22    فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=JPXNw96jEV0    فایل تصویری

Banisadr 96-09-17= بنی‌صدر: اعلان بیت المقدس بعنوان پایتخت اسرائیل توسط ترامپ، اعلان ادامه جنگ صلیبی است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-17    فایل صوتی

Hosseini 96-09-15=دستگیری توسط هادی غفاری و یازجویی و... (۳): مصاحبه با خانم عذرا حسینی

https://soundcloud.com/a-banisadr/ozra-hosseini-96-09-15sepideh    فایل صوتی

https://youtu.be/pumFZOqESiQ    فایل تصویری

Banisadr 96-09-10=بحران در بیرون و ضعف در درون نظام ولایت مطلقه فقیه : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-10    فایل صوتی

Hosseini 96-09-08= به استقامت خواندن همسرم ، دستگیری ، بازجویی و...(۲): مصاحبه با خانم عذرا حسینی همسر آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/hosseini-96-09-08    فایل صوتی

https://youtu.be/aKGUfGffFGk    فایل تصویری

Banisadr 96-09-06=سخنان خطرناک فرمانده کل سپاه درباره گسترش بسیج در دیگر کشورها؛ گفتگو رادیو فرانسه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-06     فایل صوتی

Banisadr 96-09-03=آیا پایان جنگ با داعش ،آغاز جنگ در لبنان خواهد بود : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-03    فایل صوتی

Hosseini 96-09-01=اعتماد به آقای خمینی و چگونگی مخفی شدن و خروج از کشور: مصاحبه با خانم عذرا حسینی همسر آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/hosseini-96-09-01    فایل صوتی

https://youtu.be/C-99SbhgzLM     فایل تصویری

Banisadr 96-08-27=زلزله در غرب ایران و عقب نشینی خامنه ای در سیاست موشکی : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-27    فایل صوتی

Banisadr 96-08-26=تحصن احمدی نژاد و یارانش در حرم حضرت عبدالعظیم و دلایل آن : مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-26     فایل صوتی

Banisadr 96-08-24=تحولات منطقه ، خطر جنگ و چه باید کردها : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-24   فایل صوتی

https://youtu.be/vNM0LGzkcEo    فایل تصویری

Banisadr 96-08-19=خطر رویارویی نظامی عربستان با ایران و اوضاع جنگی منطقه: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-19     فایل صوتی

Banisadr 96-08-15=تحریم‌های تازه آمریکا علیه سپاه پاسداران و نهادهای وابسته: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر،مرتضی کاظمیان

https://soundcloud.com/a-banisadr/babisadr-96-08-15    فایل صوتی

Banisadr 96-08-12=نقش آقای خامنه ای در گروگانگیری و نگرانی رژیم از انحطاط آمریکا بعنوان ابرقدرت : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-12   فایل صوتی

Banisadr 96-08-05=وضعیت علم ، دانش و دانشگاهها در نظام فلج ولایت مطلقه فقیه : مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-05

Banisadr 96-08-05=وضعیت علم ، دانش و دانشگاهها در نظام فلج ولایت مطلقه فقیه : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-05    فایل صوتی

Banisadr 96-07-28=موضع خط استقلال و آزادی در باره اظهارات ترامپ در رابطه با ایران: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/asrjadid-96-07-28    فایل صوتی

Banisadr 96-07-26=استراتژی آقای ترامپ برای حفظ رژیم ایران : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-26     فایل صوتی

https://youtu.be/8JNOwZCU0fs     فایل تصویری

Banisadr 96-07-21=استراتژی ترامپ در رابطه با ایران ، واقعیتها و پیش بینی ها : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-21    فایل صوتی

Banisadr 96-07-19=روش شناسی- بخش۶- زندگی براصل موازنه منفی و با عقل خود انگیخته : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-19     فایل صوتی

https://youtu.be/iUZqh4W4_ic     فایل تصویری

Banisadr 96-07-14=برسی واقعیتهای سه گانه ، برجام ، نظام پارلمانی وجانشینی آقای خامنه ای در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-14    فایل صوتی

Banisadr 96-07-12=روش شناسی - بخش پنجم- ویژگیهای حق : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-12    فایل صوتی

https://youtu.be/PNARPdP72Ow    فایل تصویری

Banisadr 96-07-09= سخنان آقای بنی صدر در باره عاشورا

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-09ashora     فایل صوتی

https://youtu.be/Sqm1Nylxoj4    فایل تصویری

Banisadr 96-07-07=نگاهی به همه پرسی در کردستان عراق: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-07    فایل صوتی

Banisadr 96-07-05=روش شناسی - بخش چهارم- ویژگیهای حق که بکار روزانه انسان میایند: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-05   فایل صوتی

https://youtu.be/syPapPxYxCM    فایل تصویری

Banisadr 96-06-31=تهدید های ترامپ و دروغهای روحانی و برجام نافرجام : مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-32    فایل صوتی

Banisadr 96-06-31= پیام آقای بنی صدر بمناسبت آغار سال تحصیلی ۱۳۹۶

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-31    فایل صوتی

Banisadr 96-06-30=آقای بنی صدر، اگر قرار باشه که رژیم تغییر بکنه ، مردم چه باید بکنند؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-30    فایل صوتی

Banisadr 96-06-29=روش شناسی - بخش سوم- حق ، قدرت ، و رابطه آنها: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-29-3    فایل صوتی

https://youtu.be/BPX3Jl8r6dA    فایل تصویری

Banisadr 96-06-24=راز قولهای انتخاباتی وعدم وفاداری به آنها: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-24    فایل صوتی

Banisadr 96-06-22=سلسله درسهای روش شناسی بخش دوم- نقش موازنه عدمی و دوگانگی در زندگی:

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-22    فایل صوتی

https://youtu.be/mYiZ-1x8COU    فایل تصویری

Banisadr 96-06-17=چرا نسل جوان بی تفاوت گشته است ؟: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-17   فایل صوتی

Banisadr 96 06-16=چرا سفارت آمريكا با ابوالحسن بني صدر تماس گرفت؟: در گفتگو با فريدا صبا

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-18    فایل صوتی

https://youtu.be/6IytP3DQfT4   فایل تصویری

Banisadr 96-06-15=سلسله درسهای روش شناسی بخش اول- واژه شناسی: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-15    فایل صوتی

https://youtu.be/trtrZy_izz4    فایل تصویری

Banisadr 96-06-10= بنی صدر: هیچ چشم اندازی بجز دمکراسی برای فردای ایران وجود ندارد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-10     فایل صوتی

Banisadr 96-06-08=عدم امنیت در خانواده و جامعه ما چگونه است؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-08    فایل صوتی

https://youtu.be/B0aSr_HfkRM     فایل تصویری

Banisadr 96-06-04=سخنرانی آقای بنی صدر در نشست مجامع اسلامی ایرانیان در باره "استقامت

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-04    فایل صوتی

https://youtu.be/bFk3KXv4Gy4    فایل تصویری

Banisadr 96-06-04= تدوین قانون اساسی بر پایه حقوقمداری : سخنرانی آقای بنی صدر در نشست مجامع اسلامی ایرانیان

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-4    فایل صوتی

https://youtu.be/F_rnAv_Z8TQ    فایل تصویری

Banisadr 96-06-03=توضیحات آقای بنی صدر در باره قانون اساسی پیشنهادی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-03   فایل صوتی

https://youtu.be/s-p1_GprSrA   فایل تصویری

Banisadr 96-06-01=تعادل ضعف ها در ایران و منطقه : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-01    فایل صوتی

https://youtu.be/pdi1v6hf2cM     فایل تصویری

Banisadr 96-05-27=هشدار بنی صدر: اختصاصی کردن دفاع از زندانیان سیاسی ، کمک به دستگاه سرکوب است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-27     فایل صوتی

Banisadr 96-05-25=چگونه متوجه بشویم که در استقلال و آزادی زندگی می کنیم ؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-25    فایل صوتی

https://youtu.be/vsGWtyHlAWc    فایل تصویری

بنی‌صدر:طرح مجلس برای مقابله با آمریکا توسط سپاه تهیه شده و گویای آرایش جنگیست! Banisadr 96-05-22=

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-22     فایل صوتی

Banisadr 96-05-20= توانایی رئیس جمهوری در محدوده نظام ولایت مطلقه فقیه: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/unkyljuoxueh    فایل تصویری

Banisadr 96-05-18=قانون اساسی پیشنهادی ما چه مشخصاتی دارد: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-18    فایل صوتی

https://youtu.be/rhG4hQym7kg    فایل تصویری

Banisadr 96-05-13=بنی صدر:حکومت روحانی با مانعی عبور نکردنی روبروست

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-13    فایل صوتی

Banisadr 96-05-11=آیا می شود بر طبق قرآن کسی را اعدام کرد؟ مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-11   فایل صوتی

https://youtu.be/iCDqnJbBmKs    فایل تصویری

Banisadr 96-05-06= فریب خاکستری بودن رژیم، و تاثیر تهدیدات ترامپ بر ضد ایران از دید ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-06     فایل صوتی

Banisadr 96-05-04=مصلحت سنجی و روانشناسی باور به ناتوانی : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-04    فایل صوتی

https://youtu.be/0KANZzjYEzs    فایل تصویری

Banisadr 96-04-30=بنی‌صدر: سپاه، ۱۱ حوزه عمل یافته و رابطه‌اش با خامنه‌ای تغییر می‌کند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-30    فایل صوتی

Banisadr 96-04-28=نقش قدرت در توجیه مصلحت سنجی ها : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-28    فایل صوتی

https://youtu.be/uxoF-LzRO_M     فایل تصویری

Banisadr 96-04-26=بدیل در ایران موجود و پر توان است : گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر
https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-26    
فایل صوتی

Banisadr 96-04-23=هشدار بنی‌صدر نسبت به «مواضع حکومت ترامپ و برخی ایرانیان درباره تغییر رژیم ایران»

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-23    فایل صوتی

Banisadr 96-04-21= دست حکومت روحانی در پوست گردو: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-21    فایل صوتی

https://youtu.be/1cY8RrGqziM    فایل تصویری

Banisadr 96-04-19= مراجعه به قدرت خارجی (قسمت سوم) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-19    فایل صوتی

Banisadr 96-04-15= حقوق انسان و رابطه آن با هویت: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-15    فایل صوتی

Banisadr 96-04-14= قدرت با انسان چه میکند که انسانها مصلحت اندیش میشوند؟مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-14     فایل صوتی

https://youtu.be/z-kDGFFpcPU    فایل تصویری

Banisadr 96-04-12= مراجعه به قدرت خارجی (قسمت دوم) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-12sedarat    فایل صوتی

Banisadr 96-04-10= مصاحبه جنجالی و تاریخی حسین دهباشی با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-10   فایل صوتی

https://youtu.be/wqLj8Iuh8xs    فایل تصویری

«تلاش عربستان برای انزوای قطر، و رفراندم استقلال کردستان عراق» از دید بنی‌صدرBanisadr 96-04-09=

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-09    فایل صوتی

Banisadr 96-04-08=آیا روحانی به سرنوشت بنی صدر دچار خواهد شد یا ترور؟: مصاحبه بیژن فرهودی با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-08    فایل صوتی

Banisadr 96-04-07=نقش دین در آموزش و پرورش : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-07     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=esaX3h_Diuo    فایل تصویری

Banisadr 96-04-05= مراجعه به قدرت خارجی (قسمت اول) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-05    فایل صوتی

Banisadr 96-04-03=بنی صدر: آقای خامنه ای، این کابوس بنی صدر دست از سر شما بر نمیدارد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-03asrjadid    فایل صوتی

Banisadr 96-04-03= احتمال برکناری حسن روحانی: در گفتگوی رادیو فرانسه با بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-03   فایل صوتی

Banisadr 96-4-01=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۷) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/sedarat-96-4-01   فایل صوتی

Banisadr 96-03-31=ولایت مطلقه فقیه و اضطراب ناشی از بحران های فزاینده: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-31    فایل صوتی

https://youtu.be/B-WHDpQzIis    فایل تصویری

Banisadr 96-03-30=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۶) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-30    فایل صوتی

Banisadr 96-03-28=«ترس خامنه‌ای از دوقطبی‌ و ماهیت اختلاف وی با روحانی» از دید بنی‌صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-28   فایل صوتی

Banisadr 96-03-28=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۵) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/2uxqzxcgav7m    فایل صوتی

Banisadr 96-03-27=«دوقطبی‌سازی جامعه و اظهارات تیلرسون درباره تغییر رژیم ایران» از دید بنی‌صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-27    فایل صوتی

Banisadr 96-03-27=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۴) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-29    فایل صوتی

Banisadr 96-03-26=«دوقطبی‌سازی جامعه و اظهارات تیلرسون درباره تغییر رژیم ایران» از دید بنی‌صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-27     فایل صوتی

Banisadr 96-03-25=بنی‌صدر: صدور فرمان "آتش به اختیار"، گویای وضعیت اضطراری آقای خامنه‌ای است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-26    فایل صوتی

Banisadr 96-03-25=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۳) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-25    فایل صوتی

Banisadr 96 -03-24=علل خستگی جوانان از دین چیست؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-24    فایل صوتی

https://youtu.be/rq881ho-NGE    فایل تصویری

Banisadr 96-03-23=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۲) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-23    فایل صوتی

Banisadr 96-03-22=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۱) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-22     فایل صوتی

Banisadr 96-03-19= بنی صدرخامنه ای کنترلش را از دست داده.ترورها برایش مائده آسمانی اند!

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-19   فایل صوتی

Banisadr 96-03-14=از محمد ابن عبدالله تا محمد مصدق در مهمانی ابوالحسن بنی‌صدر،از رادیو فردا

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-14   فایل صوتی

Banisadr 96-03-12=وضعیت نظام ولایت مطلقه فقیه بعد از مرگ خامنه ای:مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-12   فایل صوتی

Banisadr 96-03-10=نظام بانکی و نقش آن در اقتصاد تولید محور: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-10    فایل صوتی

https://youtu.be/IBnl1oeBGSs    فایل تصویری

Banisadr 96-03-09=بنی صدر: در بهترین حالت ۲۵ میلیون در انتخابات شرکت کردند.

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-9   فایل صوتی

Banisadr 96-03-08=بنی صدر:چرا آقای خامنه ای پس از دیدار ترامب ازعربستان و اسرائیل جیغ بنفش میکشد؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-08    فایل صوتی

Banisadr 96-03-05=نگاهی به سیاست خارجی نظام ولایت مطلقه بعد از انتخابات: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-05    فایل صوتی

Banisadr 96-03-03=انتخابات و سفر آقای ترامپ به منطقه : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-03    فایل صوتی

https://youtu.be/9eYcI9k1Gjc    فایل تصویری

Banisadr 96-03-01=ارزیابی انتخابات ریاست جمهوری ۹۶:مصاحبه رادیو همبستگی با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-01   فایل صوتی

Banisadr 96-02-29=نگاهی به نتایج انتخاباتی نظام ولایت مطلقه فقیه: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-30    فایل صوتی

Banisadr 96-02-28=بنی صدر:ملتی که حقوق خود را نشناسد و به آن عمل نکند روزگارش بدتر از این هم میشود

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-28   فایل صوتی

https://youtu.be/vCpslOaJH0c    فایل تصویری

Banisadr 96-02-24=بنی صدر:حاکمیت ملی ، حق مادر حقوق شهروندی است. سخنرانی و پاسخ با سوالها

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-24    فایل صوتی

https://youtu.be/4IAIMqSIhj8    فایل تصویری

Banisadr 96-02-23=مناظره انتخاباتی و تهدید های آقای خامنه ای : مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-23    فایل صوتی

Banisadr 96-02-22= بنی‌صدر: ساختار فعلی جمهوری‌ اسلامی سنخیتی با «جمهوریت» ندارد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-22  فایل صوتی

Banisadr 96-02-15=گفته ها و ناگفته ها درپشت پرده مناظره انتخاباتی: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-15   فایل صوتی

Banisadr 96-02-13=انتخابات و حاکمیت ملی : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-13    فایل صوتی

https://youtu.be/FlKxRqvnzwI    فایل تصویری

Banisadr 96-02-10=پیام سید ابوالحسن بنی صدر بمناسبت روز کارگر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-10    فایل صوتی

https://youtu.be/tJnzphk5ZNo   فایل تصویری

Banisadr 96-02-08=بنی صدر: کاندیداها در تنها چیزی که توافق داشتند فقر و فساد عمومی بود

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-08asrjadid    فایل صوتی

Banisadr 96-02-01=بنی صدر: انتخابات وسیله ایست که رژیم استبدادی از آن استفاده میکند برای مهار جامعه

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-01   فایل صوتی

Banisadr 96-01-30=نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه(3) : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-30-3   فایل صوتی

https://youtu.be/Gamz29yjbDs   فایل تصویری

Banisadr 96-01-25=بنی صدر: رشته امور از دست آقای خامنه ای بدر رفته. در گفتگو با رادیو عصر جدید

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-25    فایل صوتی

Banisadr 96-01-23=نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه(2) : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-23-2    فایل صوتی

https://youtu.be/0ITms0QB20M    فایل تصویری

Banisadr 96-01-19= رابطه قدرت سیاسی با دین چیست: مصاحبه مهدی فلاحتی با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-01-19   فایل صوتی

Banisadr 96-01-18=انتخابات و نقش بدیل : مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-18   فایل صوتی

Banisadr 96-01-18=نقد "تمرین دمکراسی با شرکت در انتخابات" از دید بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-18    فایل صوتی

Banisadr 96-01-16=نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه(1) : مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-16-1    فایل صوتی

https://youtu.be/lXu-GLDSp1M    فایل تصویری

Banisadr 96-01-11= آیا همه پرسی فروردین ۵۸ دمکراتیک بود: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابولحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-11     فایل صوتی

Banisadr 96-01-08=تعریف سیاست و جبران اشتباهات : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-08     فایل صوتی

https://youtu.be/_lU2qXyJmd8    فایل تصویری

Banisadr 96-01-05=حال وهوای سیاسی ایران دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری: مصاحبه با بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-05     فایل صوتی

Banisadr 96-01-04= چرا در ساختار ولایت مطلقه ۱۰حکومت هم نمیتواند مسائل را حل کنند؟:مصاحبه با بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-04     فایل صوتی

************

صفحه رسمی تویتر،اینستا گرام ،فیسبوک ، تلگرام و سایت آقای بنی صدر

https://Twitter.com/Banisadr

Instagram.com/abanisadr

http://FB.com/Banisadr

T.Me/abanisadr

http://banisadr.org/

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-noroz-97     فایل صوتی

https://youtu.be/I4OYYkbQ_uo     فایل تصویری

Banisadr 96-12-25=  بنی صدر نوروز میگوید که ایرانیان بانی تجدد طلبی در جهان بودند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-25    فایل صوتی

Banisadr 96-12-19=  بنی صدر : در قرآن حجاب بر زن واجب نشده. مصاحبه خانم مریم مرادی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-19     فایل صوتی 

Banisadr 96-12-20=پیام مهم آقای بنی صدر بمناسبت چهارشنبه سوری

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-20     فایل صوتی

Banisadr 96-12-18=بنی‌صدر: پشت پرده «تبلیغ خشونت توسط ایرانیان وابسته به قدرتهای خارجی، و تحقیر زنان توسط خامنه‌ای

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-18    فایل صوتی

Banisade 96-12-14=بنی صدر : دست خامنه ای زیر سنگ است | ارزیابی سفر حساس وزیر خارجه فرانسه به ایران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisade-96-12-14rfi     فایل صوتی

Banisadr 96-12-13=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری یکشنبه ۱۳ اسفند ۹۶

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-13    فایل صوتی

Banisadr 96-12- 11 = موقعیت نازل زنان در ایران و جهان : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-11    فایل صوتی

Banisadr 96-12-09=بنی صدر : واقعیت این است که حیات ملی در خطر است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-09     فایل صوتی

Banisadr 96-12-05=بنی‌‌صدر: احمدی‌‌نژاد، جربزه ایستادن کامل جلوی خامنه‌‌ای را ندارد، میخواهد بدیل درون رژیمی جدیدی بسازد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-05     فایل صوتی

Banisadr 96-12-04=« عذرخواهی بیسابقه خامنه ای ، سرکوب خونین دراویش » از دید بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-04asrjadid    فایل صوتی

Banisadr 96-12-02=عفو عمومی در نظام آینده ؟ : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-02sepideh    فایل صوتی

https://youtu.be/AT3AdoV-M2E     فایل تصویری 

Banisadr 96-11-28= " : سخنرانی آقای بنی صدر در کنفرانس کلن  "گذار از استبداد دینی، راهیابی به دمکراسی "

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-28      فایل صوتی 

https://youtu.be/nunPMsyLQmE    فایل تصویری

Banisadr 96-11-27=بنی صدر: ابراهیم رئیسی، هوس رهبری کرده،آخرین وضعیت قانون اساسی جمهوری ایران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-011-27asrjadid    فایل صوتی 

Banisadr 96-11-25=  در نظام آینده اقتصاد ویران شده را چگونه سامان میدهید؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-25sepideh

https://youtu.be/mn546Xjvhy4

Banisadr 96-11-24=بنی صدر: پیشنهاد رفراندوم روحانی ، بمعنای فلج بودن خامنه ای است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-24

Banisadr 96-11-20=تجربه انقلاب ۵۷، خشونت یا عدم خشونت در تغییر نظام : مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-20

Banisadr 96-11-19=زوایای پیدا و پنهان سخنان خامنه ای در آستانه ۳۹ مین سالگرد انقلاب ۵۷ : گفتگوی رادیو فرانسه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-19    فایل صوتی

Banisadr 96-11-13=ویژگیهای دولت جانشین : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-13asrjadid     فایل صوتی

Banisadr 96-11-11=در روش شناسی - بخش هفتم - در کیش شخصیت : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-11sepideh   فایل صوتی

https://youtu.be/i8_b40UCtT0      فایل تصویری

Banisadr 96-11-06=سه تذکر به مردم ایران، چرایی اقتصاد ورشکسته : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-06     فایل صوتی

Banisadr 96-11-04=پشت پرده ماجرای کودتای نوژه : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-04sepideh    فایل صوتی

https://youtu.be/EVOvcMsVnpw    فایل تصویری

Banisadr 96-10-29=هشدار بنی صدر نسبت به اهداف شوم ترامپ و زمینه سازیها برای مداخله خارجی و گسترش خشونت در ایران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-29   فایل صوتی   

Banisadr 96-10-27= ترسها که به جامعه القا میشود : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-27   فایل صوتی

https://youtu.be/C1ngzGlRmoA     فایل تصویری

Banisadr 96-10-22= بنی صدر: اگر آقای خامنه ای رهبر نمی شد ، ایرانگیتیها محاکمه و زندانی می شدند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-22    فایل صوتی

Banisadr 96-10-20= سخنان آقای بنی صدر در باره ویژگیهای جنبش همگانی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-20     فایل صوتی

https://youtu.be/f68S2abH0kI   فایل تصویری

Banisadr 96-10-19=بنی صدر: رفسنجانی ، خامنه ای را بخاطر ضعیف بودنش رهبر کرد تا مثل موم در دستش باشد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-19    فایل صوتی

Banisadr 96-10-15=پیام آقای بنی صدر به روحانیان، به اصلاح طلبان، به زندانیان، به مردم ایران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-15     فایل صوتی

Banisadr 96-10-13=  جنبش مردم ایران ، موانع ، خطر ها و عبور از آنها : گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/vpqaeruurm34    فایل صوتی

https://youtu.be/xvswRI85tn8   فایل تصویری

Banisadr 96-10-11=  پیام آقای بنی صدر به نیروهای مسلح

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-11     فایل صوتی

https://youtu.be/gF2KcQuGvlw    فایل تصویری

Banisadr 96-10-09=  مصاحبه صدای امریکا با آقای بنی صدر در رابطه با جنبش همگانی مردم ایران

https://youtu.be/3DTT4DfM_iA     فایل تصویری

Banisadr 96-10-08=  پیام آقای بنی صدر به مردم ایران : من شما را به جنبش همگانی می خوانم

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-08    فایل صوتی

Banisadr 96-10-06=آقای بنی صدر، چرا آقای خامنه ای بعد از چهار هفته وارد کشمکش احمدی نژاد با لاریجانی شد؟

                  https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-06rfi            فایل صوتی

Banisadr 96-10-01=بنی صدر: ایران در تهدید و تحریم است و رژیم نگران از خیزش جامعه

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-01    فایل صوتی

Banisadr 96-09-29=ارزیانی بودجه ۹۷ آقای روحانی : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-29

https://youtu.be/psc9ygq9B6g

Banisadr 96-09-24=زمینه سازیهای بی سابقه حکومت ترامپ علیه رژیم ایران : گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-24    فایل صوتی

Banisadr 96-09-23=پیامدهای اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل؛ گفت‌وگو با آقایان بنی‌صدر و لاهیجی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-23    فایل صوتی

Banisadr 96-09-22=  بررسی کارنامه ۴۰ ساله سیاه نظام ولایت مطلقه فقیه گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-22    فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=JPXNw96jEV0    فایل تصویری

Banisadr 96-09-17= بنی‌صدر: اعلان بیت المقدس بعنوان پایتخت اسرائیل توسط ترامپ، اعلان ادامه جنگ صلیبی است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-17    فایل صوتی

Hosseini 96-09-15=  دستگیری توسط هادی غفاری و یازجویی و... (۳): مصاحبه با خانم عذرا حسینی

https://soundcloud.com/a-banisadr/ozra-hosseini-96-09-15sepideh    فایل صوتی

https://youtu.be/pumFZOqESiQ    فایل تصویری

Banisadr 96-09-10=  بحران در بیرون و ضعف در درون نظام ولایت مطلقه فقیه : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-10    فایل صوتی

Hosseini 96-09-08=  به استقامت خواندن همسرم ، دستگیری ، بازجویی و...(۲): مصاحبه با خانم عذرا حسینی همسر آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/hosseini-96-09-08    فایل صوتی

https://youtu.be/aKGUfGffFGk    فایل تصویری

Banisadr 96-09-06=سخنان خطرناک فرمانده کل سپاه درباره گسترش بسیج در دیگر کشورها؛ گفتگو رادیو فرانسه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-06     فایل صوتی

Banisadr 96-09-03=آیا پایان جنگ با داعش ،آغاز جنگ در لبنان خواهد بود : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-03    فایل صوتی

Hosseini 96-09-01=اعتماد به آقای خمینی و چگونگی مخفی شدن و خروج از کشور: مصاحبه با خانم عذرا حسینی همسر آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/hosseini-96-09-01    فایل صوتی 

https://youtu.be/C-99SbhgzLM     فایل تصویری

Banisadr 96-08-27=زلزله در غرب ایران و عقب نشینی خامنه ای در سیاست موشکی : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-27    فایل صوتی

Banisadr 96-08-26=تحصن احمدی نژاد و یارانش در حرم حضرت عبدالعظیم و دلایل آن : مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-26     فایل صوتی

Banisadr 96-08-24=تحولات منطقه ، خطر جنگ و چه باید کردها : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-24   فایل صوتی

https://youtu.be/vNM0LGzkcEo    فایل تصویری

Banisadr 96-08-19=خطر رویارویی نظامی عربستان با ایران و اوضاع جنگی منطقه: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-19     فایل صوتی

Banisadr 96-08-15=  تحریم‌های تازه آمریکا علیه سپاه پاسداران و نهادهای وابسته: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر،مرتضی کاظمیان

https://soundcloud.com/a-banisadr/babisadr-96-08-15    فایل صوتی

Banisadr 96-08-12=نقش آقای خامنه ای در گروگانگیری و نگرانی رژیم از انحطاط آمریکا بعنوان ابرقدرت : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-12   فایل صوتی

Banisadr 96-08-05=وضعیت علم ، دانش و دانشگاهها در نظام فلج ولایت مطلقه فقیه : مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-05

Banisadr 96-08-05=وضعیت علم ، دانش و دانشگاهها در نظام فلج ولایت مطلقه فقیه : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-05    فایل صوتی

Banisadr 96-07-28=موضع خط استقلال و آزادی در باره اظهارات ترامپ در رابطه با ایران: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/asrjadid-96-07-28    فایل صوتی

Banisadr 96-07-26=  استراتژی آقای ترامپ برای حفظ رژیم ایران : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-26     فایل صوتی

https://youtu.be/8JNOwZCU0fs     فایل تصویری

Banisadr 96-07-21=استراتژی ترامپ در رابطه با ایران ، واقعیتها و پیش بینی ها : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-21    فایل صوتی

Banisadr 96-07-19=  روش شناسی- بخش۶- زندگی براصل موازنه منفی و با عقل خود انگیخته : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-19     فایل صوتی

https://youtu.be/iUZqh4W4_ic     فایل تصویری

Banisadr 96-07-14=برسی واقعیتهای سه گانه ، برجام ، نظام پارلمانی وجانشینی آقای خامنه ای در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-14    فایل صوتی

Banisadr 96-07-12=  روش شناسی - بخش پنجم- ویژگیهای حق : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-12    فایل صوتی

https://youtu.be/PNARPdP72Ow    فایل تصویری

Banisadr 96-07-09= سخنان آقای بنی صدر در باره عاشورا

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-09ashora     فایل صوتی

https://youtu.be/Sqm1Nylxoj4    فایل تصویری 

Banisadr 96-07-07=  نگاهی به همه پرسی در کردستان عراق: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-07    فایل صوتی

Banisadr 96-07-05=  روش شناسی - بخش چهارم- ویژگیهای حق که بکار روزانه انسان میایند: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-05   فایل صوتی

https://youtu.be/syPapPxYxCM    فایل تصویری

Banisadr 96-06-31=تهدید های ترامپ و دروغهای روحانی و برجام نافرجام : مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-32    فایل صوتی

Banisadr 96-06-31=  پیام آقای بنی صدر بمناسبت آغار سال تحصیلی ۱۳۹۶

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-31    فایل صوتی

Banisadr 96-06-30=آقای بنی صدر، اگر قرار باشه که رژیم تغییر بکنه ، مردم چه باید بکنند؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-30    فایل صوتی

Banisadr 96-06- 2 9=  روش شناسی - بخش سوم- حق ، قدرت ، و رابطه آنها: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-29-3    فایل صوتی

https://youtu.be/BPX3Jl8r6dA    فایل تصویری

Banisadr 96-06-24=راز قولهای انتخاباتی وعدم وفاداری به آنها: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-24    فایل صوتی

Banisadr 96-06- 22 =سلسله درسهای روش شناسی بخش دوم- نقش موازنه عدمی و دوگانگی در زندگی:

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-22    فایل صوتی

https://youtu.be/mYiZ-1x8COU    فایل تصویری

Banisadr 96-06-17=چرا نسل جوان بی تفاوت گشته است ؟: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-17   فایل صوتی

Banisadr 96 06-16=چرا سفارت آمريكا با ابوالحسن بني صدر تماس گرفت؟: در گفتگو با فريدا صبا

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-18    فایل صوتی

https://youtu.be/6IytP3DQfT4   فایل تصویری

Banisadr 96-06-15=سلسله درسهای روش شناسی بخش اول- واژه شناسی: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-15    فایل صوتی

https://youtu.be/trtrZy_izz4    فایل تصویری

Banisadr 96-06-10= بنی صدر: هیچ چشم اندازی بجز دمکراسی برای فردای ایران وجود ندارد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-10     فایل صوتی

Banisadr 96-06-08=عدم امنیت در خانواده و جامعه ما چگونه است؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-08    فایل صوتی

https://youtu.be/B0aSr_HfkRM     فایل تصویری

Banisadr 96-06-04=سخنرانی آقای بنی صدر در نشست مجامع اسلامی ایرانیان در باره "استقامت

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-04    فایل صوتی

https://youtu.be/bFk3KXv4Gy4    فایل تصویری

Banisadr 96-06-04= تدوین قانون اساسی بر پایه حقوقمداری : سخنرانی آقای بنی صدر در نشست مجامع اسلامی ایرانیان

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-4    فایل صوتی

https://youtu.be/F_rnAv_Z8TQ    فایل تصویری

Banisadr 96-06-03=توضیحات آقای بنی صدر در باره قانون اساسی پیشنهادی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-03   فایل صوتی

https://youtu.be/s-p1_GprSrA   فایل تصویری

Banisadr 96-06-01=تعادل ضعف ها در ایران و منطقه : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-01    فایل صوتی

https://youtu.be/pdi1v6hf2cM     فایل تصویری

Banisadr 96-05-27=هشدار بنی صدر: اختصاصی کردن دفاع از زندانیان سیاسی ، کمک به دستگاه سرکوب است 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-27     فایل صوتی

Banisadr 96-05-25=چگونه متوجه بشویم که در استقلال و آزادی زندگی می کنیم ؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-25    فایل صوتی

https://youtu.be/vsGWtyHlAWc    فایل تصویری

بنی‌صدر:طرح مجلس برای مقابله با آمریکا توسط سپاه تهیه شده و گویای آرایش جنگیست!  Banisadr 96-05-22= 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-22     فایل صوتی

Banisadr 96-05-20=  توانایی رئیس جمهوری در محدوده نظام ولایت مطلقه فقیه: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/unkyljuoxueh    فایل تصویری

Banisadr 96-05-18=قانون اساسی پیشنهادی ما چه مشخصاتی دارد: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-18    فایل صوتی

https://youtu.be/rhG4hQym7kg    فایل تصویری

Banisadr 96-05-13=بنی صدر:حکومت روحانی با مانعی عبور نکردنی روبروست

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-13    فایل صوتی

Banisadr 96-05-11=آیا می شود بر طبق قرآن کسی را اعدام کرد؟ مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-11   فایل صوتی

https://youtu.be/iCDqnJbBmKs    فایل تصویری

Banisadr 96-05-06=  فریب خاکستری بودن رژیم، و تاثیر تهدیدات ترامپ بر ضد ایران از دید ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-06     فایل صوتی

Banisadr 96-05-04=مصلحت سنجی و روانشناسی باور به ناتوانی : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-04    فایل صوتی

https://youtu.be/0KANZzjYEzs    فایل تصویری

Banisadr 96-04-30=  بنی‌صدر: سپاه، ۱۱ حوزه عمل یافته و رابطه‌اش با خامنه‌ای تغییر می‌کند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-30    فایل صوتی

Banisadr 96-04-28=نقش قدرت در توجیه مصلحت سنجی ها : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-28    فایل صوتی

https://youtu.be/uxoF-LzRO_M     فایل تصویری

Banisadr 96-04-26=بدیل در ایران موجود و پر توان است : گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر
https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-26    
فایل صوتی

Banisadr 96-04-23=  هشدار بنی‌صدر نسبت به «مواضع حکومت ترامپ و برخی ایرانیان درباره تغییر رژیم ایران»

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-23    فایل صوتی

Banisadr 96-04-21= دست حکومت روحانی در پوست گردو: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-21    فایل صوتی

https://youtu.be/1cY8RrGqziM    فایل تصویری

Banisadr 96-04-19= مراجعه به قدرت خارجی (قسمت سوم) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-19    فایل صوتی

Banisadr 96-04-15= حقوق انسان و رابطه آن با هویت: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-15    فایل صوتی

Banisadr 96-04-14= قدرت با انسان چه میکند که انسانها مصلحت اندیش میشوند؟مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-14     فایل صوتی

https://youtu.be/z-kDGFFpcPU    فایل تصویری

Banisadr 96-04-12= مراجعه به قدرت خارجی (قسمت دوم) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-12sedarat    فایل صوتی

Banisadr 96-04-10= مصاحبه جنجالی و تاریخی حسین دهباشی با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-10   فایل صوتی

https://youtu.be/wqLj8Iuh8xs    فایل تصویری

 «تلاش عربستان برای انزوای قطر، و رفراندم استقلال کردستان عراق» از دید بنی‌صدرBanisadr 96-04-09=

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-09    فایل صوتی

Banisadr 96-04-08=آیا روحانی به سرنوشت بنی صدر دچار خواهد شد یا ترور؟: مصاحبه بیژن فرهودی با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-08      فایل صوتی

Banisadr 96-04-07=نقش دین در آموزش و پرورش : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-07     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=esaX3h_Diuo    فایل تصویری

Banisadr 96-04-05= مراجعه به قدرت خارجی (قسمت اول) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-05    فایل صوتی

Banisadr 96-04-03=بنی صدر: آقای خامنه ای، این کابوس بنی صدر دست از سر شما بر نمیدارد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-03asrjadid    فایل صوتی

Banisadr 96-04-03=  احتمال برکناری حسن روحانی: در گفتگوی رادیو فرانسه با بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-03   فایل صوتی

Banisadr 96-4-01=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۷) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/sedarat-96-4-01   فایل صوتی

Banisadr 96-03-31=ولایت مطلقه فقیه و اضطراب ناشی از بحران های فزاینده: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-31    فایل صوتی

https://youtu.be/B-WHDpQzIis    فایل تصویری

Banisadr 96-03-30=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۶) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-30    فایل صوتی

Banisadr 96-03-28=«ترس خامنه‌ای از دوقطبی‌ و ماهیت اختلاف وی با روحانی» از دید بنی‌صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-28   فایل صوتی

Banisadr 96-03-28=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۵) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/2uxqzxcgav7m    فایل صوتی

Banisadr 96-03-27= «دوقطبی‌سازی جامعه و اظهارات تیلرسون درباره تغییر رژیم ایران» از دید بنی‌صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-27    فایل صوتی

Banisadr 96-03-27=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۴) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-29    فایل صوتی

Banisadr 96-03-26= «دوقطبی‌سازی جامعه و اظهارات تیلرسون درباره تغییر رژیم ایران» از دید بنی‌صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-27     فایل صوتی

Banisadr 96-03-25=بنی‌صدر: صدور فرمان "آتش به اختیار"، گویای وضعیت اضطراری آقای خامنه‌ای است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-26    فایل صوتی

Banisadr 96-03-25=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۳) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-25    فایل صوتی

Banisadr 96 -03-24=علل خستگی جوانان از دین چیست؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-24    فایل صوتی

https://youtu.be/rq881ho-NGE    فایل تصویری

Banisadr 96-03-23=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۲) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-23    فایل صوتی

Banisadr 96-03-22=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۱) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-22     فایل صوتی

Banisadr 96-03-19=  بنی صدرخامنه ای کنترلش را از دست داده.ترورها برایش مائده آسمانی اند!

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-19   فایل صوتی

Banisadr 96-03-14=از محمد ابن عبدالله تا محمد مصدق در مهمانی ابوالحسن بنی‌صدر،از رادیو فردا

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-14   فایل صوتی

Banisadr 96-03-12=  وضعیت نظام ولایت مطلقه فقیه بعد از مرگ خامنه ای:مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-12   فایل صوتی

Banisadr 96-03-10=نظام بانکی و نقش آن در اقتصاد تولید محور: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-10    فایل صوتی

https://youtu.be/IBnl1oeBGSs    فایل تصویری

Banisadr 96-03-09=  بنی صدر: در بهترین حالت ۲۵ میلیون در انتخابات شرکت کردند.

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-9   فایل صوتی

Banisadr 96-03-08=بنی صدر:چرا آقای خامنه ای پس از دیدار ترامب ازعربستان و اسرائیل جیغ بنفش میکشد؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-08    فایل صوتی

Banisadr 96-03-05=نگاهی به سیاست خارجی نظام ولایت مطلقه بعد از انتخابات: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-05    فایل صوتی

Banisadr 96-03-03=انتخابات و سفر آقای ترامپ به منطقه : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-03    فایل صوتی

https://youtu.be/9eYcI9k1Gjc    فایل تصویری

Banisadr 96-03-01=ارزیابی انتخابات ریاست جمهوری ۹۶:مصاحبه رادیو همبستگی با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-01   فایل صوتی

Banisadr 96-02-29=نگاهی به نتایج انتخاباتی نظام ولایت مطلقه فقیه: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-30    فایل صوتی

Banisadr 96-02-28=  بنی صدر:ملتی که حقوق خود را نشناسد و به آن عمل نکند روزگارش بدتر از این هم میشود

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-28   فایل صوتی

https://youtu.be/vCpslOaJH0c    فایل تصویری

Banisadr 96-02-24=بنی صدر:حاکمیت ملی ، حق مادر حقوق شهروندی است. سخنرانی و پاسخ با سوالها

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-24    فایل صوتی

https://youtu.be/4IAIMqSIhj8    فایل تصویری

Banisadr 96-02-23=مناظره انتخاباتی و تهدید های آقای خامنه ای : مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-23    فایل صوتی

Banisadr 96-02-22=  بنی‌صدر: ساختار فعلی جمهوری‌ اسلامی سنخیتی با «جمهوریت» ندارد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-22  فایل صوتی 

Banisadr 96-02-15=گفته ها و ناگفته ها درپشت پرده مناظره انتخاباتی: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-15   فایل صوتی

Banisadr 96-02-13=انتخابات و حاکمیت ملی : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-13    فایل صوتی

https://youtu.be/FlKxRqvnzwI    فایل تصویری

Banisadr 96-02-10=پیام سید ابوالحسن بنی صدر بمناسبت روز کارگر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-10    فایل صوتی

https://youtu.be/tJnzphk5ZNo   فایل تصویری

Banisadr 96-02-08=بنی صدر: کاندیداها در تنها چیزی که توافق داشتند فقر و فساد عمومی بود

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-08asrjadid    فایل صوتی

Banisadr 96-0 2 - 01 =بنی صدر: انتخابات وسیله ایست که رژیم استبدادی از آن استفاده میکند برای مهار جامعه

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-01   فایل صوتی

Banisadr 96-01- 30 =نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه(3) : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-30-3   فایل صوتی

https://youtu.be/Gamz29yjbDs   فایل تصویری

Banisadr 96-01-25=بنی صدر: رشته امور از دست آقای خامنه ای بدر رفته. در گفتگو با رادیو عصر جدید

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-25    فایل صوتی

Banisadr 96-01-23=نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه(2) : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-23-2    فایل صوتی

https://youtu.be/0ITms0QB20M    فایل تصویری

Banisadr 96-01-19=  رابطه قدرت سیاسی با دین چیست: مصاحبه مهدی فلاحتی با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-01-19   فایل صوتی

Banisadr 96-01-18=انتخابات و نقش بدیل : مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-18   فایل صوتی

Banisadr 96-01-18=نقد "تمرین دمکراسی با شرکت در انتخابات" از دید بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-18    فایل صوتی  

Banisadr 96-01-16=نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه(1) : مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-16-1    فایل صوتی

https://youtu.be/lXu-GLDSp1M    فایل تصویری

Banisadr 96-01-11= آیا همه پرسی فروردین ۵۸ دمکراتیک بود: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابولحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-11     فایل صوتی

Banisadr 96-01-08=تعریف سیاست و جبران اشتباهات : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-08     فایل صوتی

https://youtu.be/_lU2qXyJmd8    فایل تصویری

Banisadr 96-01-05=حال وهوای سیاسی ایران دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری: مصاحبه با بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-05     فایل صوتی

Banisadr 96-01-04= چرا در ساختار ولایت مطلقه ۱۰حکومت هم نمیتواند مسائل را حل کنند؟:مصاحبه با بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-04     فایل صوتی

************

صفحه رسمی تویتر،اینستا گرام ،فیسبوک ، تلگرام و سایت آقای بنی صدر

https://Twitter.com/Banisadr

Instagram.com/abanisadr

http://FB.com/Banisadr

T.Me/abanisadr

http://banisadr.org  /

وضعیت سنجی یک‌صد و نود و پنجم: منافع مشترک؟

هنوز دولت سعودی به یمن حمله نبرده و یکی از جنایت‌بارترین جنگها را بنام خود به ثبت نرسانده بود، که اتحاد پنهانی این دولت و اسرائیل را آشکار و، نسبت به آن، به مردم ایران و کشورهای دیگر منطقه، هشدار دادیم. بعدها، سی آی ای خبر باج 26 میلیارد دلاری دولت سعودی به اسرائیل را لو داد. باز رﮊیم ولایت مطلقه   فقیه که بقای خود را مقدم بر بقای ایران می‌داند، بر آن نشد کشور را از مدار بسته تعادل قوا میان قدرتها خارج کند و سیاست خارجی کشور را بر اصل موازنه عدمی و بر وفق حقوق ملی، باز بسازد. اینک بن‌سلمان، آنچه را نیمه آشکار بود، اشکار می‌کند:

    او در مصاحبه با «آتلانتیک» (2 آوریل 2018)، می‌گوید: «اسرائیل بر یک سرزمین حق دارد و اسرائیل یک اقتصاد بزرگ و در بحبوحه رشد است و البته در بسیاری منافع اشتراک داریم». در همان مصاحبه، خامنه‌ای را با هیتلر مقایسه می‌کند و او را همانند هیتلر در کار تصرف سرزمین‌های دیگران قلمداد میکند. لوموند (3 آوریل) اتحاد سعودیها و اسرائیل بر ضد دشمن مشترک، «ایران»، را متکی به امریکا می‌داند و بر این ‌است که امریکا در کار آناست که، بر پایه این اتحاد، تعادل قوائی موافق منافع خود، در منطقه، بوجود بیاورد. و ما این واقعیت که سیاست ترامپ وارونه سیاست اوباما می‌شود را، بسیار زودتر، خاطر نشان کرده‌ایم.

    طرفه اینکه رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، پیش بینی می‌کند در سال جاری، میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان جنگ بزرگی روی دهد. طرفه‌تر این ‌که به جای رؤسای کشورهای عرب، این اردوغان است که به کشتار مردم فلسطین اعتراض می‌کند و نتان یاهو را تروریست می‌خواند. بدینسان، پرسش امروز این است: جنگهای موجود و جنگهای محتمل کدام منافع و نیز کدام منافع مشترک را گزارش می‌کنند؟

 وقتی منافع ملی جای حقوق ملی می‌نشینند، اشتراک در حقوق نیز جای به اشتراک در منافع می‌سپارند:

     رﮊیمهای ایران و عربستان و اسرائیل و امریکا، مبنای سیاست خارجی خود را «منافع ملی» و «منافع مشترک» قرار داده‌اند. اما آیا این منافع که بدان صفت ملی می‌دهند و بر سر آنها اشتراک میجویند، منافعی هستند که جمهور مردم این کشورها از آنها برخور دارند؟ نه. نه، زیرا

1. در آنچه به رﮊیم ولایت مطلقه فقیه مربوط می‌شود، نه تنها بدین‌ لحاظ ‌که «حفظ نظام را اوجب واجبات» می‌داند، بلکه بدین‌ خاطر که قدرتمدار است، منافع نمی‌توانند به قدرت متعلق نباشند. یکبار دیگر یادآور می‌شود که قدرت با تخریب ایجاد و با تشدید تخریب، برجا می‌ماند. بنابراین، از دید قدرت، منافع جز آنچه از رهگذر تخریب برخود می‌افزاید نیستند. بدین‌خاطر است که منافع وقتی جانشین حقوق ملی می‌شود، گویای واقعیتی هستند که رﮊیمهای قدرتمدار آن را پنهان می‌کنند و آن، این ‌است: تخریب منابع و نیروهای محرکه متعلق به جامعه (حقوق ملی او) همواره بیشتر از «منافع» قدرتی است که رﮊیمهای قدرتمدار در خدمت آنند. بزرگ‌تر است زیرا در جریان تخریب بخشی از آنها از میان می‌روند و بخشی نیز در مدار بسته تعادل قوا، به قدرت یا قدرتهای حامی باج داده می‌شود. چنانکه ترامپ میگوید اگر دولت سعودی میخواهد امریکا قوای خود را در سوریه نگاه دارد، خرج آن را بپردازد. هزینههائی که رﮊیم در سوریه و... میکند نیز برکسی پوشیده نیستند.

    آیا میان حقوق ملی و «منافع ملی» هیچ رابطه‌ای وجود ندارد؟ چرا. وقتی معامله‌ای میان دو کشور انجام می‌گیرد، بشرطی که در انطباق با حقوق ملی باشد، منفعت حاصل صفت ملی پیدا می‌کند. برای مثال، هرگاه در ازای کل ارزشی که  نفت صادراتی ایجاد می‌کند، بها دریافت شود و این بها نیروی محرکه‌ای (سرمایه) بگردد که در خدمت جمهور مردم بکار می‌افتد، منفعت حاصل می‌تواند صفت ملی پیدا کند. اما از معاملهها که رﮊیم‌های قدرتمدار انجام میدهند، حتی یک معامله نیست که ترجمان حقوق ملی باشد. از این نظر، فرقی میان دولت امریکا که در خدمت سرمایه‌داری است با رﮊیم‌های ایران و سعودی و اسرائیل نیست. جز این‌ که  سرمایه‌داری امریکا مسلط است. اسرائیل در منطقه، موقعیت گیرنده را دارد و نه دهنده را. در حالی که رﮊیم‌های ایران و سعودی دهندگانند. آنچه را هم که می‌دهند حقوق متعلق به مردم این دو کشور هستند. از جمله بدینخاطر است که زیان مردم از «منافع» این رﮊیمها بزرگتر است.

2 . دولت سعودی این ویژگی را دارد که ثروت عظیم حاصل از فروش نفت را سرمایه نکرده و در رشد واقعی مردم عربستان و مردم کشورهای عرب، بکار نیانداخته است. در داخل، آن را به خانواده‌های حاکم خورانده ‌است و در منطقه و جهان، به هر قدرتی بخشش کرده‌ است که بقای رﮊیم، بخشش به آن را ایجاب کرده ‌است. سعودیها خود می‌گویند وسائل ارتباط جمعی را نیز از راه خوراندن بیش از اندازه، ساکت نگاه داشته‌اند. چنانکه در باره فساد محاسبه ناپذیر سعودیها و در باره جنایتهایشان در یمن و درباره فساد گستریشان در دنیای عرب و در باره نقششان در جنگهای لیبی و سوریه و از زد و بندهایشان با اسرائیل و از خریدهای بی‌حساب اسلحه، مگر به اشاره و گذرا، نمی‌گویند و نمی‌نویسند.

    هرگاه از بن‌سلمان بپرسیم: «منافع مشترک» شما با اسرائیل کدامها هستند؟ اقتصاد شما جز نفت چه دارد که به اسرائیل بفروشد؟ آیا منافع مشترک چیزی جز بازکردن بازار عربستان به روی اقتصاد اسرائیل است؟ آیا جز انتقال بخشی از پول نفت به اسرائیل است؟ «منافع مشترک» سیاسی - نظامی هستند که با باز شدن بازار عربستان به روی اقتصاد اسرائیل، اقتصادی نیز می‌شوند. این «منافع» با زیان‌های بزرگ‌تر همراه هستند. یک چند از این زیانها:

 وضعیت مردم فلسطین که در نوار غزه زندگی می‌کنند را حتی وسائل ارتباط جمعی غرب وضعیت زندگی در حالت خفقان توصیف می‌کنند. دنیای عرب متحد اسرائیل، در برابر این وضعیت که با کشتار از هر از چندی نیز همراه است، سکوت گزیده‌ است. این سکوت، چون گذشته، سکوت منفعلانه نیست، بلکه با حمایت از اسرائیل نیز همراه ‌است. این «دنیای عرب» حالا دیگر اسرائیل را «متحد استراتژیک» خود در برابر «ایران» می‌داند. بهای این اتحاد، از جمله، مردم فلسطین را به تیغ جلادی که ارتش اسرائیل است سپردن است.

 450 میلیون عرب که در سرزمینی گسترده از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس زندگی می‌کنند، سرمایه در اختیار ندارند. زیرا هم استبدادها سرمایه‌های ایجاد شده در کشورهای عرب را در تخریب بکار می‌اندازند و هم درآمدهای عظیم نفت، در ازای فرآورده‌هائی که رﮊیم‌های ویران‌گر را بر سر پا نگاه می‌دارند، به غرب، باز می‌گردند

3. اما حکومت ترامپ که از اتحاد سرمایه‌داری و ﮊنرالها نمایندگی می‌کند، با مشاهده این واقعیت که آسیا، در قلمرو اقتصاد نیز، دارد موقعیت متفوق پیدا می‌کند – غیر از اینکه از همان الگوی غرب تقلید می‌کند و، سرانجام، کارش به بن‌بست می‌انجامد -، بنابراین، «رشد» اقتصادی کشورهای خاورمیانه یکسره تعادل قوا را برهم می‌زند، نگاه داشتن کشورهای منطقه و بسا گسترش دامنه جنگ را به شرق این کشورها، بسود خود می‌داند.

    هرگاه بخواهیم واقعیت را آن‌سان که هست ببینیم، آتش بیار جنگ در لیبی و سوریه و یمن و لبنان (حمله اسرائیل به لبنان)، رﮊیم ولایت فقیه نبوده‌ است. خطای این رﮊیم در گرفتار کردن ایران در جنگهای هفت‌گانه است. جنگ افروزان متحدان امریکا بوده‌اند. هرگاه امریکا طالب صلح در منطقه بود، نه حامی یک‌جانبه اسرائیل می‌شد و نه متحدانش کشورهای منطقه را به خاک و خون می‌کشیدند. امریکا خود به عراق و افغانستان قشون کشید و متحدان امریکا هستند که از لیبی تا افغانستان را در جنگهای فرسایشی که نابودکننده امکان‌های رشد در حال و آینده قابل پیش‌بینی هستند نگاه‌ داشته‌اند.

     هرگاه وضعیت را همانسان که هست ببینیم، می‌توانیم خطای کار رﮊیم ولایت مطلقه فقیه را آشکار ببینیم و چاره کار را نیز بیابیم:

 رﮊیم ولایت فقیه نقش دستیار امریکا و متحدانش را در به خطر انداختن موجودیت ایران بازی می‌کند:

1. رﮊیم ولایت مطلقه فقیه – از جمله بیانیه سپاه بمناسبت 12 فروردین، سال‌روز همه پرسی – محور را نه مردم ایران و رشد آنها و عمران طبیعت که قدرت خارجی - «دشمن = امریکا» - کرده و خود را در رابطه با این محور تعریف می‌کند. دو رأس دیگر مثلث زورپرست نیز چنین می‌کنند. رأسی از این سه رأس، انقلابی که جهان را وارد عصر جدیدی کرد ، بنابر بر موقع، با توسل به دروغ، فرآورده غرب و یا شوروی سابق، تبلیغ می‌کند و بدیهی ‌است که گفتن از دروغ‌های بس بزرگ نیز روی‌ گردان نیست. این به کنار، خود را دست نشانده همان غرب – عمده امریکا و دستیارانش در منطقه، اسرائیل و دولت سعودی – تعریف می‌کند. دروغ‌پراکنی شبانه روزیش بر ضد نمادهای استقلال و آزادی، تنها بدین‌خاطر نیست که وجود بدیل استقلال و آزادی را نافی وجود خود می‌داند، بدین‌خاطر نیز هست که دست نشانده‌ است و مبلغ سیاست امریکا و دستیارانش میشود. از اینرو است که با سیاست آن حکومت امریکا، خود را بیوجود و با سیاست این حکومت امریکا خود را با وجود میانگارد و در فرستندههای در اختیار، خبر بازگشت نزدیک به کشور و زمامداری را میدهند!

     در روزهای بعد از نوروز، با قلب حقیقت و جعل، دو داستان ساختند. در یکی، مصدق با شوروی سابق سر و سر پیدا کرده است و به سفیر شوروی سابق، «نامه محرمانه» نوشته ‍‌است و در دیگری، به انگلیسها گفتهاست برای حفظ آبرو و موقعیت شما، نه شما که من در مقام والی فارس قیامکنندگان تنگستانی را سرکوب میکنم! دروغ این دو داستان ساختگی عیان است. سازندگان آن نیز میدانند که دروغشان مایه رسوائی بیش از پیش آنها است. اما اگر اینگونه قلب حقیقتها میکنند، نخست میخواهند قبح دستنشاندگی را از میان بردارند. بدان امید که با مداخله نظامی امریکا و دستنشاندگانش در ایران، صاحب دولت بگردند.

2. توجیهکنندگان رﮊیم، اینک که وضعیت را از دست رفته میبینند، به القای ترس بزرگ رویآوردهاند: دو رأس مثلث زورپرست را دستمایه کردهاند و مدعی میشوند: اگر رﮊیم از میان برخیزد، «اپوزیسیون» ایران را تکه پاره میکند. به خود نیز نمیگویند: وقتی رﮊیمی قوای حیاتی خویش را از میان بردهاست، با القای ترس چگونه برجا میماند؟ واضح است رﮊیمی که حیات ملی را با تهدید جدی روبرو کرده است، با ترساندن مردم، برجا نمیماند. پیشاروی مرگ طبیعت و فقر فزاینده، اینگونه ترساندنها بیاثر میشوند. اقتضای راستگوئی و نیز راهحل ایناست: با توجه به این حقیقت که خلاء را زور پر میکند، برای اینکه هم ایران تحت رﮊیم ولایت مطلقه فقیه نمیرد و هم به یمن وجود بدیل جانبدار استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی، از مرگ به زندگی بازگردد، باید بیش از پیش، در توانمندتر کردن این بدیل کوشید. از نسل جوان دوران انقلاب و نسلهای بعد از انقلاب، هیچ عذری پذیرفته نیست. این نسلها به مسئولیت خویش که برداشتن مانع از سر راه تجربه انقلاب، با هدف زندگی حقوقمندکردن است، عمل نکردهاند. بنابراین، با مانعی که رﮊیم جبار است، در وضعیتی که ایران امروز یافته است، شریک هستند.

3. وقتی آقای کردوانی، کویر شناس ایران، میگوید: بیچاره آنها که 50 سال بعد به دنیا میآیند زیرا هیچ آبی برایشان باقی نمیماند و خامنهای ناگهان بیدار شده است و ایران را در کام بیابان میبیند و تخریب کنندگان محیط زیست را خبیثترینها میخواند، پس طبیعت ایران گرفتار مرگ است. آیا قرار نبود ایرانی را که بیابان شدن را در دوران پهلوی آغاز کرده بود، سرسبز کنیم، چه شد که نسلها از پی یکدیگر، بر شتاب گرفتن بیابان شدن ایران، چشم پوشیدند؟ هیچ جز این نشد که استبداد را سرنوشت خویش انگاشتند و به استبداد جباران تسلیم شدند. آیا این  همان تسلیم قدرت شدن نیست که یک رأس مثلث زورپرست را حاکم بر سرنوشت ایران کرده و قدرتهای منطقهای و جهانی را بر آن داشته است که با وضع و اجرای تحریمها و کشاندن رﮊیم ولایت مطلقه فقیه به جنگها، زمان از پا درآوردن ایران را کوتاهتر کنند؟

    اگر این تسلیم سخت فعلپذیرانه، با بیاد آوردن استقلال و آزادی عقل، با خویشتن را فعال و مسئول شناختن، جانشین شود، ایران از مرگ به زندگی باز نمیگردد؟ نسل امروز راهکاری جز در پی نیرومند گرداندن بدیلی دارد که محل عمل خود را بیرون رﮊیم و درون ایران قرار دادهاست؟ چارهای جز بازیافتن زندگی در استقلال و آزادی میتوان میجست؟ آیا این چاره بهترین چاره نیست؟

4. اگر محور کردن قدرتهای خارجی و در روابط قوای این قدرتها، گرفتار جنگها شدن راهکار نیست که نیست، چه راهکار دیگری جز به فراخنای استقلال و آزادی درآمدن و زندگی را از کام مرگ بیرون کشیدن وجود دارد؟

    یکبار، بخاطر جدا کردن حساب آزادی از استقلال، فرصت سقوط رﮊیم فاسد و ویرانگر پهلوی، برای استقرار دولت حقوقمدار را سوزاندند. نسل امروز نباید بگذارد وابستهها باردیگر، حساب استقلال از آزادی را جدا کنند. اگر، در آغاز انقلاب، استقلال را بیارزش نمیدانستند و «تحصیل» آن را ببعد از برخورداری از آزادی موکول نمیکردند. وابستههای امروز، که آن را بیارزش نیز میکنند، هم بدینخاطر که عقل وابسته علم گریز میشود و تعریفی به استقلال میدهد (بستن در بروی خود) که گویای جهل او است و هم بدین جهت که فعلپذیر کردن جامعه، پیشاروی مداخله قدرت سلطهجو، بدون بیارزش کردن استقلال، ممکن نیست. عقلهای قدرتمداری که استقلال را از آزادی جدا میکنند، آزادی گریزی خود را نیز لو میدهند. چراکه هرگاه آزاد زندگی میکردند، مستقل نیز زندگی میکردند. زیرا میدانستند بدون استقلال در گرفتن تصمیم، آزادی انتخاب نوع تصمیم نیز وجود ندارد. اینان خود را لو میدهند وقتی حکومتهای ترامپ و نتان یاهو را «دوست» ایران میخوانند و حمایت آنها را برای «تحصیل آزادی» ضرور توصیف میکنند. دروغگویانند هم بدینخاطر که ساختار دولت امریکا، ساختار قدرت مسلط است و  هم اسرائیل ادامه حیات خود را در گرو تجزیه کشورهای منطقه میداند و هم بدینلحاظ که قدرت طلبی خود را با  ادعای در پی«تحصیل آزادی» بودن، میپوشانند. یکیار دیگر باید خاطر نشان کرد که اگر آزاد میزیستند، مستقل نیز میزیستند و میدانستند که مداخلهدادن قدرت خارجی در امور داخلی کشور خود، برخورداری مردم کشور را از استقلال و آزادی، بیشتر  از امروز، محروم میکند.

     بدینسان، جداکنندگان حساب آزادی از استقلال، چون دستنشاندگی را باید توجیهکنند، بیگانگی و بسا دشمنی خود با آزادی را نیز میپوشانند و مبلغان قدرتهای سلطهجو و مداخلهگر میشوند. از اینرو، به یمن ایستادگی بر استقلال و آزادی، ماهیت اینان  آشکار و ناگزیر میشوند، خود خویشتن را از عضویت در بدیل، طرد کنند.

 بدینقرار، در وضعیت خطیر کنونی، کارها که باید کرد اینها هستند:

1. جامعه امروز ایران، جامعه بدون تجربه نیست. از دوران قاجار تا امروز، ایران تحت سلطه قدرتهای خارجی است. کار رﮊیم که به عذر دشمنی با محور امریکا، هم این قدرت را محور سیاست داخلی و خارجی میکند و هم ایران را به محور روس و چین وابسته میکند و کار دو رأس دیگر مثلث زورپرست، راهکار نیستند. ماندن در این مدار بسته، تسلیم شدن و تن دادن به مرگ ایران است. مرگی که ایرانیان خود آن را سبب شدهاند و میشوند. راهکار، محور کردن مردم، بمثابه دارندگان حق حاکمیت و از میان برداشتن موانع استقرار قطعی ولایت جمهور مردم است.

 سه رأس مثلث زورپرست، سخنان بحق گویندگان بدیل استقلال و آزادی را، شکسته بسته، تکرار میکنند. اما چون در واقع زورپرست هستند، نمیدانند که هدف در روش بیان میشود. دوگانهانگاری هدف و وسیله، سبب میشود، وقتی سخن از روش بمیان میآورند، خود را لو میدهند. توضیح اینکه استقلال و آزادی را هر انسان و هر جامعه دارد. این او است که باید از آنها غافل نشود و مستقل و آزاد بزید و فرهنگ استقلال و آزادی را خلق کند. فرهنگ مردمسالاری بر پایه رابطه حق با حق – و نه رابطه زور با زور که عامل فساد مردم سالاری است و این فساد به جان دموکراسیهای غرب افتاده است – بیابد و در چنین مردم سالاری، رشد کند و طبیعت را آبادان بگرداند. با دست به دامن ترامپ و مک کین و بولتن و... شدن و یا بیانیهای از نوع بیانیه سپاه صادرکردن، زورپرستها خود را لو میدهند. چرا که روشی که بکار میبرند، هدف واقعی آنها را آشکارا بیان میکند: تصرف دولت ولو به قیمت ویرانی ایران.

 منافع حاکمان بنفسه گویای زیانهای بزرگتر عموم شهروندان است. هر سه رأس مثلث زورپرست کشور را در مدار بسته تعادل قوا، نگاه داشتهاند. علت رفتن ایران بکام مرگ همین است. راهکار رها کردن کشور از این سه رأس و بیرون آمدن از مدار بسته تعادل قوا با قدرتهای خارجی است: جانشین کردن موازنه وجودی یا ماندن در تعادل قوا با موزانه عدمی یا بیرون آمدن از تعادل قوا، بیش از هر زمان، فوریت دارد.

وضعیت سنجی یک صد و نود و چهارم: اصلاح‌ناپذیرها؟

 چند نمونه از اصلاح‌ناپذیرها:

 قیمت هر دلار از مرز 5 هزارتومان گذشت. یعنی این‌که حجم نقدینه، بمثابه بمب دائم در انفجار، همچنان منفجر می‌شود. باز هم مهمتر، یعنی این‌که اقتصاد مصرف محور، اصلاح‌پذیر نیست اما اگر دیر نشده باشد، تغییر پذیر است. چرا که باید محور آن را تغییر داد. یعنی ساختار آن را تغییر داد. به سخن دیگر، هدف و روش آن را تغییر داد. سال را «سال مصرف کالای ایرانی» خواندن، صورت ‌سازی و در بند نقش ایوان ماندن است. خود می‌گوید که دروغ زبان رسمی «رهبر» است. استبداد و تزلزل روز افزون رﮊیم، عامل تورم و کاهش ارزش پول (بنابراین افزایش بهای دلار) است و...

 جان بولتن، مشاور امنیتی ترامپ شد و گروه زورمداران را کامل کرد. او گفته ‌است: براین باور نیستم که برجام اصلاح‌پذیر باشد. و باقری، معاون سعید جلیلی (وقتی او دبیر شورای امنیت ملی بود)، گفته‌ است:

   «ما 100 حق را در چارچوب برجام از دست داده ایم. از این تعداد ملت ایران از 20 حق تا ابد محروم شده و محرومیت 28 حق نیز سقف زمانی ندارد که به نوعی ابدی محسوب می شوند. 52 مورد هم دارای سقف زمانی بلند مدت تا 25 سال است که این مدت محرومیت نیز خود به رویه تبدیل شده و عملاً استفاده از آن حقوق پس از 25 سال بعید است که امکان پذیر باشد».

    راستی این ‌است که قرارداد وین، ایران را متعهد به 105 تعهد کرده ‌است. اینک یکی از آنها که در رﮊیم است، واقعیت را تصدیق می‌کند. اما قرارداد وین محصول دو اصلاح‌ ناپذیر ‌است: یکی رﮊیم ولایت مطلقه فقیه و دیگری امریکا بمثابه سلطه‌گر. مسئله، مسئله ترامپ و بولتن و پمپئو و... نیست، مسئله ساختار نظام سیاسی و اقتصادی امریکا است که بر محور سلطه‌گری، ایجاد شده ‌است تا محور و ساختار، بنابراین، هدفها و روشها تغییر نکنند، تغییر نمی‌کند. مسئله رﮊیم ولایت مطلقه فقیه نیز، مسئله خامنه‌ای و روحانی و ... نیست که اگر تغییر کنند، رﮊیم اصلاح ‌می‌شود. محور رﮊیم ولایت مطلقه فقیه نیز زور، یکی در برابر همه، است. تا این محور تغییر نکند و به دنبال آن، ساختار دولت تغییر نکند، تمرکز و بزرگ شدن و انباشتن قدرت ویران‌گر در یک کانون، روزافزون است و ویرانی‌ها نیز برهم افزوده می‌شوند.

 مردم آذربائیجان، نخستین طوفان نمک را تجربه ‌کردند. در حکومت احمدی نژاد و سپس در دوره حکومت روحانی، هشدارها، از هر سو، داده شدند که اگر دریاچه ارومیه بخشکد، آذربائیجان نمک‌زار می‌شود. با این‌حال، بودجه برای جلوگیری از خشکیدن دریاچه نبود و نیست. زیرا هزینه‌های جنگهای هفت‌گانه، از تقدم مطلق برخوردارند. بنابراین، طبیعت ایران که دارد بیابان می‌شود، اصلاح‌پذیر نیست. هم به این دلیل که بیابان در حال گسترش است و هم بدین‌خاطر که ساختار نظام دولت باید تغییر کنند و هم بدین‌ لحاظ که ایرانیان ضد فرهنگ قدرت را باید با فرهنگ استقلال و آزادی جانشین کنند و رعایت حقوق طبیعت را عمل به حقوق خویش بدانند و بدانند که زندگی آنها در گرو عمل به حقوق طبیعت است.

 ظرف 5 سال، شمار معتادن دو برابر شده‌ است. اعتیاد یک آسیب اجتماعی است. اما علامت مرضی نیز هست و می‌گوید:

1. نظام اجتماعی که ایرانیان در آن زندگی می‌کنند، یک نظام باز نیست. در نظام بسته، نیروهای محرکه در ویران‌گری بکار می‌افتند. در نظام اجتماعی نیمه باز، بمقداری که روابط قوا مانع بازتر شدنش می‌شوند، نیروهای محرکه ویران می‌شوند و ویران می‌کنند.

2. از این نیروها، مهم‌ترینشان، جمعیت جوان است. بی‌کاری و کم‌کاری گویای اندازه بسته بودن نظام اجتماعی و خود ویران‌گر ویرانگری برانگیز است: این تخریب، تخریب‌های دیگری ببار می‌آورد که کاهش تولید نیروهای محرکه و تخریب آنچه تولید می‌شود و خود تخربی است که آسیب‌های اجتماعی هستند.

 جنبش‌های کارگران و زنان و دانشجویان و دهقانان و، گاه و بیگاه، بازاریان، بخاطر خواست‌هاشان که اغلب پاسخی جز سرکوب دریافت نمی‌کنند، گویای آنند که طرزفکرهای ایرانیان و نیز طرزفکرهای حاکمان، اصلاح‌پذیر نیستند. زیرا بن‌مایه آنها زور است. نیازمند تغییر هستند. وقتی هر ایرانی، خود را مستقل و آزاد تعریف کرد و پندار و گفتار و کردار خویش را از زور زدود، موجهای جنبش‌ها بهم می‌پیوندند و جنبش همگانی، چهار کار بزرگ را به انجام می‌رساند:

1. انسجام ملی را مستحکم می‌کند و جمهورمردم را حافظ انسجام ملی می‌‌گرداند. بنابراین، محلی برای ترس از گسستن پیوندهای همبستگی ملی برجا نمی‌ماند. و

2. جامعه از فرهنگ استقلال و آزادی برخوردار می‌شود، بنابراین، همگان از رویه قیم مآبی که منتجه آن ولایت مطلقه شاه و فقیه است، می‌آسایند و

3. تغییر ساختار دولت ممکن می‌شود و دولت حقوقمدار مستقر می‌گردد.

4. سیاست خارجی کشور بر اصل موازنه عدمی بازسازی می‌شود. وگرنه، ایران در بند روابط قوای منطقه و جهانی بس ویران‌گر می‌ماند:

 چرا سیاست خارجی کنونی ایران اصلاح‌ناپذیر است:

    حجاریان می‌گوید: رئیس جمهور واقعی، رهبر نظام است. بر گفته او باید افزود که خامنه‌ای به تعیین رسم‌الخط سیاست خارجی بسنده نمی‌کند، بلکه نه یک دستگاه که چند دستگاه را وسیله اعمال سیاست خارجی خود می‌کند. اما این مشکل ناشی از ربط بقای رﮊیم با رابطه آن با قدرتهای خارجی است. توضیح این‌که

1. رﮊیم ولایت مطلقه فقیه رﮊیم تک پایه‌است. بنابراین، بی‌ثباتی ذاتی آن‌ است. رﮊیم‌های تک پایه یا باید تن به ولایت جمهور مردم بدهند و بمثابه نماینده مردم، از ثبات برخوردار شوند و یا از طریق روابط قوا با قدرتهای جهانی و منطقه‌ای، خود را بر سرپا نگاه دارند. با سقوط رﮊیم تک پایه شاه، دولت می‌توانست متکی به ولایت جمهور مردم بگردد و ثبات بیابد. اما خمینی آلت قدرت شد و دولت استبدادی وابسته را بازسازی کرد. خامنه‌ای که جانشین او شد و فاقد تکیه گاه اجتماعی بود و هست، بیشتر از او، سیاست داخلی را تابع سیاست خارجی کرد. تکذیب سخن خامنه‌ای در این باره که ایران مستقل و بسا مستقل‌ترین کشورها است، از جمله، تابعیت مطلق سیاست داخلی از سیاست خارجی است.

    اما رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، با مشکل لاینحل دومی روبرو است و آن، تضاد سیاست خارجی بر اصل موازنه عدمی، بنابراین، بر میزان حقوق ملی، با سیاست خارجی مساعد با بقای رﮊیم است:

2. ترس از سقوط رﮊیم نیز ذاتی رﮊیمهای تک پایه، خاصه رﮊیم ولایت مطلقه فقیه است. چراکه تنها پایه آن که بنیاد روحانیت است، بتمامی از آن حمایت نمی‌کند. بخشی مهم از آن مخالف اصل ولایت فقیه نیز هست. مهم‌تر این‌که با تحول فکر دینی مردم، پایه یعنی آن بخش از بنیاد روحانیت که حامی رﮊیم است نیز سست می‌شود. از این‌رو، نیازش به تکیه بر سپاه و به تعادل قوا با قدرتهای خارجی بیشتر می‌شود. اما این تعادل، تا بخواهی ناپایدار است. یک مثال بارز آن، به ریاست جمهوری امریکا رسیدن ترامپ و جبهه سازی در منطقه برضد «ایران» است. کار رﮊیم در برقرارکردن روزمره تعادل بازهم مشکل‌تر است زیرا

2.1. میان دو مبنا، یکی حقوق ملی و دیگری بقای رﮊیم، مبنای دوم است که رﮊیم در تنظیم روابط خود با کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی، بکار می‌برد. بدین‌خاطر که ولایت مطلقه فقیه در تضاد است با ولایت جمهور مردم، بنابراین، در تضاد است با حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و نیز حقوق ایران بمثابه عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت، هزینه حفظ تعادل قوا با قدرتهای خارجی، مدام سنگین‌تر می‌شود و این هزینه سنگین شونده به مردم کشور تحمیل می‌گردد: بیابان شدن کشور، گرفتار فقر شدن 80 درصد مردم کشور، «درمعرض اضمحلال قرارگرفتن جامعه ایرانی»، گرفتار 7 جنگ شدن و ماندن و اینک تهدید شدن به جنگ مستقیم. و

2.2. تعادل قوا در سطح جهان تا بخواهی ناپایدار است. آن‌هم به این دلایل: امریکا بمثابه «تنها ابر قدرت»، در مرحله انحطاط است. دولت روسیه، میان پرداختن به رشد مردم کشور و یا بازیافتنموقعیت پیشین خود، دومی را برگزیده‌ است. چین آماده ایفای نقش ابر قدرت می‌شود. اتحادیه اروپا از درون تهدید به پاشیده شدن می‌شود و از بیرون، خود را با وضعیت بین‌المللی جدید روبرو می‌بیند. در سطح منطقه نیز، جبهه امریکا – اسرائیل – دولت سعودی و... اینک واقعیتی عیان است. کشورهای منطقه تهدید به تجزیه می‌شوند. ترکیه نه تنها می‌خواهد گرفتار تجزیه نشود، بلکه می‌خواهد سهمی از کشورهای در معرض تجزیه (عراق و سوریه) ببرد.

     در این وضعیت، تقدم مطلق بخشیدن به بقای رﮊیم و مبنای سیاست خارجی کردن آن و اعمال سیاست خارجی توسط چند دستگاه (وزارت خارجه، سپاه قدس، «بیت رهبری») و پنهان کردن هم مبنی و هم هدف و هم روش از مردم کشور، رﮊیم را گرفتار جبر سازش پنهانی و ستیز آشکار با دولت‌های منطقه و قدرت‌های جهانی، بخصوص امریکا کرده ‌است. از این دید که بنگریم، دلیل جانبداری خمینی و خامنه‌ای و سران مافیاهای نظامی – مالی را از به ریاست جمهوری رسیدن امثال ریگان و بوش و ترامپ در امریکا، بهتر اندر می‌یابیم. از این‌رو،

3. سیاست خارجی رﮊیم به ضرورت، فرصت سوز است. بتازگی، سایت متعلق به منسوبان رئیسی، (جلاد تاریخی که نامزد ریاست جمهوری نیز شد) به گمان خود، «اسناد جاسوسی» امیرانتظام را بر شمرده بود. اما سندها حاکی از جاسوسی نبودند، بلکه گویای کوشش برای عادی کردن رابطه با امریکا بودند. سایت، کوشش برای عادی کردن رابطه را جاسوسی خوانده‌ است. اما چرا رﮊیم از عادی شدن رابطه‌ها از جمله با امریکا، می‌ترسد؟ زیرا تقدم مطلق دادن به حفظ رﮊیم بی‌ثبات، نیاز به آن دارد که ایران در محاصره «دشمن» باشد. رﮊیم ناقض همه حقوق شهروندان ایران، جز بر ترس و بر هرچه شدیدتر کردن آن، چگونه بر سرپا بماند؟ بدین‌خاطر است که در داخل و خارج از کشور، فرصت سوزی را رویه کرده ‌است.

    در بهار انقلاب، بازسازی استبداد، ناگزیرش کرد فرصت تاریخی بر استوار کردن سیاست خارجی بر اصل موازنه عدمی، با روس و امریکا، را بسوزاند. با گروگان‌گیری که امریکا را محور سیاست داخلی و خارجی ایران می‌کرد، انقلاب دوم و بزرگ‌تر از انقلاب اول بخواند. با متلاشی کردن ارتش و ادامه گروگانگیری و روش تحریک آمیز اتخاذ کردن، فرصت زیستن در صلح و رها از سلطه دو ابر قدرت را بسوزاند و زمینه را بر حمله ارتش صدام به ایران فراهم کند و سپس، با کودتای خرداد 60، فرصت پایان بخشیدن به جنگ از موضع پیروز را بسوزاند و این خیانت را با خیانتِ «جنگ نعمت است و به آن ادامه می‌دهیم ولو 20 سال بطول انجامد»، کامل کند. جنگ را بمدت 8 سال ادامه دهد و افتضاح‌های بین‌المللی اکتبر سورپرایز و ایران گیت‌ها را ببارآورد و با سرکشیدن جام زهر، هنوز  به جنگ پایان نداده، فرصت بازسازی واقعی کشور را بسوزاند و آن‌را در حلقه آتش قراردهد. از آن پس، نیز فرصتها را برای عادی کردن رابطه‌ها، پی در پی، بسوزاند (از جمله فرصت پایان بخشیدن به بحران اتمی، در حکومت خاتمی و فرصت عادی کردن رابطه با امریکا و اروپا در همین دوره و سپس فرصت عادی کردن رابطه با حکومت اوباما) و بحران اتمی را پدیدآورد و آن را تا «نرمش قهرمانانه» یعنی امضای قراردادی با سپردن 105 تعهد، ادامه دهد. از آن‌ پس، نیز فرصت عادی کردن رابطه با امریکا و اروپا را بسوزاند و بر بحران اتمی، بحران موشکی را بسازد.

    بدین‌قرار، سیاست خارجی رﮊیم نه اصلاح که تغییر پذیر است: استوار کردن آن بر اصل موزانه عدمی، بنابراین، تابع سیاست داخلی کردن آن، بنابراین، تغییر رابطه دولت با ملت و تابع و منتخب و خدمتگزار ملت شدن دولت، بنابراین، استقرار ولایت جمهور مردم، مردمی برخوردار از حقوق پنج‌گانه و انطباق سیاست خارجی بر حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق ایران بمثابه عضو جامعه جهانی، این‌ است تغییری که سیاست خارجی کشور می‌طلبد.

    و تغییر ناپذیرها سبب تغییرناپذیر شدن سیر و صیرورت اضمحلال است:

 صیر جبری اضمحلال:

    این واقعیت که در ایران گرفتار استبداد، هنر در قید سانسور است و نمی‌تواند واقعیت را همان‌که هست، بنمایاند و در ماورای ممکنی که فضای بستهِ‌ ساختهِ رﮊیم است، افق باز استقلال و آزادی را روشن در معرض دید ایرانیان قراردهد و ایرانیان را بدان فضای باز بخواند، مانع از آن نمی‌شود که هنرمندان، واقعیت‌ها را در معرض دید ایرانیان قرار دهند و چنین می‌کنند. گزارش «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» مورخ 23 اسفند 1396، حاکی است که سینمای ایران، واقعیتی را که چهل سال است بطور مداوم نسبت به آن هشدار می‌دهیم می‌بیند و در معرض دید قرار می‌دهد: جامعه ایران در معرض اضمحلال است. اضمحلال اصلاح‌پذیر نیست، نیاز به تغییر ساختارها دارد: نیاز به تغییر ساختار نظام اجتماعی دارد، نیاز به تغییر ساختار رﮊیم دارد، نیاز  به برخورداری ایرانیان از حقوق پنج‌گانه دارد، نیاز به رشد آنان بر میزان عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت دارد.

    چند نکته از گزارش:

 جامعه: «تصویر «جامعه ایران» در مجموع فیلم­‌های جشنواره فجر ۹۶، تصویرِ جامعه‌ای «درهم»، «بی­‌نظم»، «در آستانه اضمحلال» است و در آن «تضاد طبقاتی» به بیانی سطحی ارائه شده‌ است؛ جامعه­‌ای که هیچ نشانه­‌ای از «گذشته افتخارآمیز» ندارد، «زمان حال» در آن به حالت تعلیق درآمده است، و «آتیه روشنی» از خلال فیلم‌ها برای آن ترسیم نمی‌شود».

 خانواده: «تصویر «خانواده» در فیلم­‌های جشنواره سی و ششم، تصویری «ناقص»، «در حال اضمحلال» و با صورتی «غیرطبیعی» است و این در حالی است که مطالعات تجربی در حوزه جامعه‌شناسی خانواده چنین تصویری از خانواده ایرانی به دست نمی‌دهد. بر این اساس مسئله خانواده با «غیاب­‌ها» معنا می­‌یابد. خانواده­‌های تصویر شده همواره دارای «عضوی غایب» هستند. بدون اغراق، در هیچ فیلمی «خانواده­‌ای کامل» و «به‌سامان» تصویر نمی­شود.

 زنان: «با توجه به اهمیت موضوع زنان، در اغلب این فیلم‌ها، جایگاه و تصویر شخصیت زنان و دختران ذیل موضوع خانواده طرح نشده است. تصویر زنان در عموم فیلم­‌های جشنواره سی و ششم، تصویر افرادی پرخاشگر و عصبانی است. دختران نیز در چارچوب‌های مردسالارانه، قربانیِ «غرور، تعصب، کامیابی و جبران ناکامی مردان» تصویر شده‌‌اند»

 انسان: «در فیلم‌های جشنواره سی و ششم انسانِ «راضی» و «خوشحال»، نادر است. عموم شخصیت‌‌ها، «ناتوان در تعریف وضع موجود»، «ناتوان در پیدا کردن راه حل معقول» و «ناتوان در برقراری ارتباط سالم با خود و جامعه» هستند و به همین دلیل دائماً به پرخاشگری و بویژه پرخاشگری کلامی روی می‌‌آورند».

● آینده، امید، و رؤیا: «مجموع فیلم‌‌های جشنواره فجر ۹۶ فاقد «رویا و فانتزی» هستند. در این فیلم‌‌ها اغلب شاهد آسیبها و مسائل اجتماعی هستیم که در سبک و سیاقی عریان و در قالب نوعی «رئالیسم بسیار تلخ، کور و بی‌‌انتها» ارائه شده‌اند. در دل این رئالیسم خام، چندان آینده روشنی ترسیم نمی‌‌شود. نبود «ما»یی که دارای وحدت هویت باشد و بتواند برای خود آینده روشنی را ایجاد کند، مولفه غالب فیلم‌‌های جشنواره ۹۶ است. این فیلم‌ها فاقد «افق» هستند. «بی‌‌آیندگی»، «ناامیدی» و «دنیای بدون فانتزی و رویا»، بر فیلم‌‌های مشاهده شده در جشنواره ۹۶ چیره است»

● اخلاق و دین: «مشاهده و بررسی فیلم‌های جشنواره سی و ششم، نمایان‌گر حضور اندک «مناسک و نمادهای دینی» است (هدف، تنها توصیف است و به معنای تأکید بر حضور مناسک دینی در آثار سینمایی نیست). دین پشتوانه اخلاق اجتماعی نیست و در استدلال‌ها، نظام‌های گفتمانی و... اساسا حضور دین دیده نمی‌شود. «اغتشاش ارزشی» موجود در فیلم‌ها به نحوی است که «ارزش مشخصی» برای «داوری» نداریم»

●گسست نسلی: «گسست نسلی، مفهومی تخصصی در علوم اجتماعی است که به شکل سطحی و کم‌عمقی در فیلم‌های جشنواره مطرح می‌‌شود و در آن گسست نسلی محدود به «تعارض پدر و مادرها» به عنوان «نسل گذشته» با «فرزندان» به عنوان «نسل آینده» بازنمایی می‌شوند».

● قانون: «قانون در فیلم‌های جشنواره سی و ششم، نه به عنوان «متن»، بلکه به عنوان موضوعی اغلب «در حاشیه» نمایش داده می‌شود. قانون، «گره‌گشا و حلال مشکلات» شخصیت‌های فیلم‌ها نیست.

● عقلانیت و پیشرفت: «پیشرفت» یکی از شعارهای اصلی دولت دوازدهم بوده است. در مجموع در فیلم­‌های بخش مسابقه جشنواره فجر ۹۶، غیاب رویا به غیاب الگوهایی «از» و «برای» پیشرفت بدل شده است. به همین دلیل، اساسا پرسشی از توسعه و پیشرفت در آنها مطرح نمی‌شود».

● امنیت و آزادی: «در فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره فجر ۹۶، مفهوم آزادی بیش از هر چیزی به «آزادی اجتماعی» محدود شده‌ است. تقریباً در هیچ فیلمی موضوع «آزادی سیاسی» مطرح نمی‌‌شود و اساسا موقعیتی که آزادی در آن معنا پیدا کند به مخاطب ارائه نمی‌شود».

●«ما»/هویت ملی: تصویر روشن و مشخصی از نوعی هویت متحد -البته نه به عنوان امری ایده‌‌آل و نه به عنوان امر فعلیت‌یافته در زندگی اکنون و روزمره شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها- قابل مشاهده نیست.

     بر «اصلاح‌طلبان» است که بگویند: وضعیتی چنین، آن‌هم وقتی از زبان مأموران سرکوبی چون محسنی اﮊه‌ای شنیده می‌شود که نظام سقوط می‌کند، چگونه اصلاح‌پذیر است؟ این وضعیت تغییرپذیر است تا وقتی که هنوز تغییر ممکن باشد. از آن پس جامعه به موجود در حال نزعی بدل می‌شود که بازگرداندن آن به زندگی، نیازمند دم مسیحایی است